شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 10 اصل پايه اي روابط عمومي
دوشنبه، 19 مهر 1400 - 12:07 کد خبر:33277
كارگزاران روابط عمومي بايد از علوم اجتماعي-جامعه شناسي، روان شناسي اجتماعي، افكار عمومي، مطالعات ارتباطات و معناشناسي بهره گيرند.

1. روابط عمومي با واقعيات سر و كار دارد نه تخيل.


2. روابط عمومي جزء خدمات عمومي است نه شخصي.


3. كارگزاران روابط عمومي بايد شهامت نه گفتن به مشتريان خود را داشته باشند و با شهامت كامل يك برنامه فريبكارانه را رد كنند.


4. كارگزاران روابط عمومي نبايد هرگز به رسانه ها دروغ بگويند.


5. تاريخچه كارگزاران روابط عمومي به فريادرسان مردم برمي گردد.


6. روابط عمومي نمي تواند يك بازي حدسي باشد.


7. كارگزار روابط عمومي بايد از علوم اجتماعي-جامعه شناسي، روان شناسي اجتماعي، افكار عمومي، مطالعات ارتباطات و معناشناسي بهره گيرند.


8. عرصه روابط عمومي به دانش ميان رشته اي نياز دارد.


9. كارگزاران روابط عمومي بايد هوشيار باشند و هشدار دهند تا مردم غافلگير نشوند.


10. يك كارگزار روابط عمومي به اندازه شأن و اعتباري كه سزاوارش است، خوب است.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)