شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هفت عامل مهم موفقيت در كار روابط عمومي
یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397 - 09:09 کد خبر:33058
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در صورتي كه مي خواهيد در روابط عمومي موفق باشيد، هفت مهارت زير را در خودتان تقويت كنيد:شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در صورتي كه مي خواهيد در روابط عمومي موفق باشيد، هفت مهارت زير را در خودتان تقويت كنيد:
1. كار گروهي
2. سازگاري
3. مهارت هاي حل مسئله
4. انعطاف پذيري
5. برنامه ريزي

6. علاقه به رويدادهاي كنوني
7. رهبري