شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : خط مشي روابط عمومي
شنبه، 4 فروردین 1397 - 19:26 کد خبر:33009
خط مشي روابط عمومي بنا بر اصل جاذبه است تا تبليغ.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- خط مشي روابط عمومي بنا بر اصل جاذبه است تا تبليغ.

1- منظور از روابط عمومي در اين سنت چيست؟ آيا ما هم مانند سازمانهاي مختلف ديگري قسمتي بنام روابط عمومي داريم؟

2- مفهوم جاذبه در اين سنت چيست؟ و ما به چه طريق و به چه شكلي به آن دسترسي پيدا كنيم؟

نظر شما در اين باره چيست؟