شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : منشور خلاقيت و نوآوري در روابط عمومي
یکشنبه، 19 آذر 1396 - 14:40 کد خبر:31996
بروز و ظهور نوآوري مستلزم ساختار خلاق، محيط خلاق، مدير روابط عمومي خلاق و شاغلان خلاق است كه مشوق و ترغيب كننده كاوش و پوييدن انديشه هاي جديد و روشهاي نوين براي اداره امور و فعاليت ها نيز هست.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  روابط عمومي خلاق يك راه بسيار موثر براي جلب توجه، پشتيباني و توسعه همكاري و مشاركت مردم براي يك مسله و موضوع و دوباره نگاه كردن و در نهايت توليد رضايت است.

 

بروز و ظهور نوآوري مستلزم ساختار خلاق، محيط خلاق، مدير روابط عمومي خلاق و شاغلان خلاق است كه مشوق و ترغيب كننده كاوش و پوييدن انديشه هاي جديد و روشهاي نوين براي اداره امور و فعاليت ها نيز هست.

 

يك ويژگي مهم روابط عمومي خلاق، انعطاف پذيري در رويارويي با بحرانهاي ناشي از فعاليتهاي تخصصي و ارتباطي است. روابط عمومي هايي كه داراي ساختار غير قابل انعطاف هستند مرتب از خلاقيت و نوآوري دور و مانع بروز و شكوفايي نوآفريني و ايده پردازي مي شوند.

 

جامعه روابط عمومي ايران با آگاهي از نقش منحصر به ‌فرد خويش، در راستاي جلب رضايت و ارايه خدمات كمي و كيفي به مردم كه منطبق بر نيازها و خواسته هاي آنها باشد با خود عهد بسته است تحقق سه اصل خلاقيت، نو آوري و تمايز را سرلوحه مجموعه فعاليتهاي خود قرار داده و متعهد مي‎ شود كه بر اصول زير هم پيمان و استوار خواهند بود:

 

1- خلاقيت، يك موهبت الهي است كه همچون موهبت هاي ديگر الهي مي تواند در صورت بكارگيري فعال و مناسب، در پيشرفت انسان به سوي خير و كمال تاثير بسزايي داشته باشد.


2- خلاقيت، يك پديده تكاملي است كه ريشه در ذات انسان داشته اما مي تواند با آموزش و پرورش مورد توسعه قرار گيرد.


3- خلاقيت و نوآوري، نوعي فهم عميق نسبت به موقعيت، شرايط، برنامه ريزي و تاثيرگذاري براي حل مساله است. بنابراين، مي تواند در پيشبرد اهداف هر سازمان تاثيرات زيادي داشته باشد.


4- حمايت از پديده خلاقيت و نوآوري در هر سازمان بايد تبديل به يك هويت ساختاري، رفتاري، اخلاقي، و مديريتي گردد.


5- دوري از ديوانسالاري غير موثر، تعيين مساحتي از آزادي و اختيار براي فعاليت هاي خلاق، زمينه سازي لازم براي گسترش خلاقيت، دادن امكانات كافي براي عمليات خلاقانه، يك ضرورت جدي براي پيشرفت هر سازمان مي باشد.


6- مديريت خلاق و نوآورانه، نيازمند مديران و كارگزاران خلاق و نوآور است. بنابراين، ايجاد فضاي كافي و موثر براي تحقق خلاقيت و نوآوري، بيانگر مديريت خلاق، توانمند و توسعه محور مي باشد.


7- ساختارشكني براي ايجاد ساختارهاي مناسب، اگرچه نمودي مهم از خلاقيت و نوآوري است، اما نبايد منجر به تغيير هويتي، فرهنگي و فكري سازمان گردد.


8- دست آوردهاي خلاقيت بدون عرضه كردن نوآورانه كه در شيوه مناسب تعامل با مشتريان و ارتباطگران مختلف تجلي مي يابد، نمي تواند تاثير لازم در پيشرفت سازمان و فعال سازي ارتباط با مخاطبان آن داشته باشد.


9- توسعه خلاقيت و نوآوري در كشور، نيازمند فهم جدي كليه سازمان ها اعم از دولتي و غير دولتي نسبت به اين پديده مهم بوده كه با حمايت فكري، زمينه سازي فرهنگي، تقويت اجرايي، مشاركت جمعي، و برنامه ريزي موثر مي تواند به يك جريان ملي در توسعه كشور تبديل شود.


10- روابط عمومي هاي خلاق و نوآور، مركزي براي گسترش مداوم رويكردهاي جديد در بازنمايي فعاليت ها، نقادي مستمر در ارزيابي اقدامات و تبديل غير ممكن به ممكن در جهت پيشبرد اهداف سازمان و تصحيح مداوم اشتباهات و تبديل آنها به فرصت هايي براي جهش سازمان و تحقق اهداف مورد نظر در راستاي خدمت به مردم است.

دبيرخانه كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
19 آذر 1395