شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ايده خلاق و ارايه يك الگوي كاربردي: بايسته ها و ساز و كارهاي جريان سازي خبري در روابط عمومي
جمعه، 17 آذر 1396 - 07:46 کد خبر:31863
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه با تغيير و تحولات تكنولوژيكي كه ايجاد شده، تبديل شدن روابط عمومي به سازمانهاي رسانه اي و نيز استفاده از قالبهاي ژورناليستي، روابط عمومي ها مي توانند نقش فعالتري در جريان سازي خبري جامعه ايفا نمايند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- امروزه اهميت رسانه ها از جمله روابط عمومي ها بعنوان يك رسانه سازماني در شكل دهي و هدايت افكار عمومي و جريان سازي رويدادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و… بر هيچ كس پوشيده نيست، شايد تا چندي پيش محوري ترين نقشي كه براي روابط عمومي متصور بودند صرفاً اطلاع رساني از رويدادهاي عيني و واقعي بود. اما در حال حاضر روابط عمومي ها مي توانند با ايجاد شرايطي از يك دستگاه اداري منفعل، تبديل به "سازمان رسانه اي" هدايتگر و جريان ساز در جامعه تبديل شوند.


هدف از اين تحقيق بررسي جريان سازي خبري روابط عمومي ها در جامعه با متغييرهايي چون تبديل شدن روابط عمومي ها به يك سازمان رسانه اي، تغيير و تحولات تكنولوژيكي، استفاده از نيروي انساني كارشناس و بهره گيري از قالبهاي ژورناليستي است.


اين تحقيق به روش پيمايشي انجام گرفته است و ابزار مورد استفاده در آن، پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري آن كارشناسان روابط عمومي وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقر در شهر تهران به تعداد آنها 600 نفر و حجم نمونه نيز به تعداد 200 است.


نتايج تحقيق نشان مي دهد كه با تغيير و تحولات تكنولوژيكي كه ايجاد شده، تبديل شدن روابط عمومي به سازمانهاي رسانه اي و نيز استفاده از قالبهاي ژورناليستي، روابط عمومي ها مي توانند نقش فعالتري در جريان سازي خبري جامعه ايفا نمايند.


با اين حال، ارتباطات را سنگ بنا و پايه اوليه تمدن بشري خوانده اند. مبادله اطلاعات و افكار ميان آحاد انساني يكي از مهمترين نيازهاي زندگي اجتماعي است و ارتباطات به عنوان حلقه واسط، فرد را به جامعه متصل كرده و زمينه انتقال ميراث فرهنگي از نسلي به نسل ديگر فراهم آورده است.


رسانه ها مهمترين و موثرترين ابزار انتقال اطلاعات و آگاهيها در تحقق فرآيند ارتباطات هستند. در فرهنگ فارسي «عميد» مقابل كلمه «رسانه» آمده است: «هر وسيله كه مطلب يا خبري را به اطلاع مردم برساند، مانند راديو و تلويزيون و روزنامه و ...».


طبق اين تعريف، روابط عمومي ها هم بخاطر وظيفه و نقشي كه در اطلاع رساني به افكار عمومي دارند مي توانند در قالب يك سازمان رسانه اي تعريف شوند .(سيد شهاب سيدمحسني، 10-9)


متأسفانه يكي از غفلت هايي كه تاكنون در عرصه نظري و نيز عملي ايجاد شده، عدم استفاده از ظرفيتهاي روابط عمومي بعنوان "يك سازمان رسانه اي" براي بهره گيري از توان اين مخاطبان خاص سازماني است. به همين خاطر و در نتيجه عدم توجه به ظرفيتهاي مطلوب اين بخش، روابط عمومي عليرغم داشتن ظرفيتها وابزارهاي لازم نه تنها نتوانسته اند در بين مخاطبان خود جايگاه مناسبي بدست آورند، بلكه همواره در مقابل ساير رسانه ها نيز به يك بخش منفعل و نيازمند به رسانه تعريف شده اند، در حاليكه روابط عمومي خود مي تواند يك سازمان رسانه اي باشد و از ظرفيتهاي رسانه اي از جمله جريان سازي براي مطرح كردن سازمان خود و تعامل مناسبتر با مخاطبان بهره برداري نمايد.


نقش روابط عمومي در تعامل مخاطب با سازمان: در حال حاضر رقابت سازمانهاي مختلف براي جذب مخاطب بيشتر است چرا كه افزايش منابع فرستنده به رقابت منجر مي‌شود؛ رقابتي كه در جهت جذب مخاطبان هرچه بيشتر است؛ مخاطباني كه امروزه با ويژگيهايي چون متنوع بودن، فعال بودن و گزينشي عمل كردن نسبت به گذشته مشخص مي‌شوند. يك ملاك مهم در ارزيابي موفقيت هر سازماني، بررسي تعداد و ميزان استفاده مخاطبان از آن سازمان است و انگيزه يا تغييري كه در رفتار مخاطب بوجود مي‌آورد و اين، زماني حاصل مي‌شود كه يك سازمان داراي ويژگيهاي متمايز و متفاوت نسبت به ساير سازمانها باشد. (توسلي،1369،142).


روابط عمومي ها با توجه به اينكه ارتباط بين مخاطبان و مديران يك سازمان را برقرار مي كنند و طبيعتاً داراي مخاطبان انبوه، فعال و نيازمند به اطلاعات و شفاف سازي هستند، يك سازمان رسانه اي محسوب مي شوند، از اينرو بايد بتوانند در دنياي پر رقابت فعلي در تأثيرگذاري بر مخاطبان با توجه به اهداف و فعاليتهاي سازمان متبوع تأثيرگذار باشند و براي ارتباط با مخاطبان خود صرفاً چشم به ساير رسانه ها نداشته باشند.


از آنجا كه يكي از ويژگيهاي كار علمي، تحديد موضوع است در اين پژو هش، با توجه به ظرفيتهاي موجود در روابط عمومي، آن را بعنوان يك سازمان رسانه اي در نظر گرفته و از ميان عوامل زيادي كه در موفقيت و يا شكست روابط عمومي تاثيرگذار است به بحث جريان سازي توسط روابط عمومي پرداخته مي شود.


دغدغه ذهني پژوهشگر پس از دو دهه فعاليت تجربي در عرصه روابط عمومي و رسانه و مصاحبه‌هاي مقدماتي با افراد كارشناس، اين مساله است كه اولا چرا روابط عمومي عليرغم ظرفيتها و امكاناتي كه در اختيار دارند نتوانسته نقش و جايگاه مطلوب خود را بدست آورد.


در پي اين دغدغه محقق اين مساله را مطرح كرد كه اگر روابط عمومي از ساختار فعلي كه مبتني بر اداره است فاصله بگيرد و خود را در قالب يك "سازمان رسانه اي" تعريف و در نظر گرفته شود و همچنين اگر مقوله "جريان سازي خبري” بعنوان يك عنصر مهم و تاثيرگذار توسط مديران و كارشناسان روابط عمومي پذيرفته و بكار گرفته شود، مي توان اميد داشت كه جايگاه و اهميت روابط عمومي ها در جامعه نمود و نفوذ بيشتري پيدا كند، چرا كه محقق معتقد است يكي از عوامل مؤثر بر انفعال روابط عمومي ها بي توجهي به مقوله جريان سازي خبري است كه آنها را دچار روزمرگي و درگير در يك چرخه تكرار و كليشه‌اي كرده است. (همان، صفحه 16)

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)