شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اكوسيستم خلاق روابط عمومي
شنبه، 20 آبان 1396 - 12:50 کد خبر:31799
در يك "اكوسيستم خلاق روابط عمومي" همه چيز بايد خلاقانه باشد؛ از ارزشهاي خلاقانه و موقعيتهاي خلاقانه گرفته تا روابط خلاقانه، محيط هاي خلاقانه، يادگيري خلاقانه، پژوهش خلاقانه، برنامه ريزي خلاقانه و آموزش خلاقانه كه تعامل قانون مند بين آنها مي تواند نوآوري ارزشمندي توليد كند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- اصطلاح "اكوسيستم خلاق" براي نخستين بار در سال 2000 در"بيزينس ويك" مطرح شد. اكوسيستم خلاق محيطي است كه در آن فعاليتهاي خلاقانه شكل مي گيرند؛ اغلب شامل سه عنصر: افراد خلاق، پروژه خلاق، محيط خلاق و روابط كاركردي بين آنهاست.

"اكوسيستم خلاق روابط عمومي" به معني مجموعه اي از افراد، سازمانها، روشها، قوانين، رويدادها و... در يك محدوده محيطي گفته مي شود كه بر فعاليتهاي يك واحد يا كل روابط عمومي اثر مي گذارد.

در يك "اكوسيستم خلاق روابط عمومي" همه چيز بايد خلاقانه باشد؛ از ارزشهاي خلاقانه و موقعيتهاي خلاقانه گرفته تا روابط خلاقانه، محيط هاي خلاقانه، يادگيري خلاقانه، پژوهش خلاقانه، برنامه ريزي خلاقانه و آموزش خلاقانه كه تعامل قانون مند بين آنها مي تواند نوآوري ارزشمندي توليد كند.
در چنين سيستمي، روابط عمومي ها بايد بطور مداوم بدنبال بهبود خدمات خود براي مخاطبان با استفاده از راه حلهاي جديد و نوآورانه باشند. ما بايد به شاغلان روابط عمومي با استعداد و با پتانسيل قابل توجه كه مي خواهند با تمركز بر ايجاد نوآوري، خلاقيت و تمايز به انقلابي كردن الگوهاي قديمي بپردازند، تكيه كنيم.

"اكوسيستم خلاق روابط عمومي" داراي اركان و مولفه هايي است كه در اينجا به تعدادي از آنها اشاره مي شود:
1. ضرورت خلاقيت
خلاقيت و نوآوري مزاياي فراواني براي روابط عمومي ها دارد. يك فايده آن اين است كه سبب متمايز شدن فعاليتها مي شود و همين امر تاثيرگذاري پيامها را افزايش مي دهد و موجبات رضايتمندي مخاطبان را فراهم مي سازد. بالا رفتن بهره وري و افزايش ارزش افزوده از ديگر فوايد خلاقيت است.
متاسفانه شناخت خلاقيت و روشهايي كه شاغلان روابط عمومي بتوانند اين خلاقيت را ارتقاء دهند هنوز كه هنوز است به عنوان يكي از چالشهاي بزرگ روابط عمومي ايران محسوب مي شود.
در اغلب موارد روابط عمومي ها كمتر به امر خلاقيت و نوآوري دست مي زنند. ضروري است شاغلان روابط عمومي نوآوري را درك نموده و زمينه مساعد و بودجه لازم و پشتيباني كافي را براي اين امر تدارك ببيند در غير اينصورت محكوم به فنا هستند.
بعلاوه با توجه به مواجهه شدن روابط عمومي ها با سرعت فزآينده تغييرات و فناوريهاي ارتباط مدار و مسائل متعدد ديگر، نيازمند خلاقيت هستند و اين امر اجتناب ناپذير است.

2. ذهنيت خلاق
"ذهنيت خلاق" جزو اصلي همه تغييرات نوآورانه است. همچنين پژوهش، آموزش، حرفه گرايي و نيروي كار متخصص براي تحقق نوآوري بالقوه ضروري است و اين موضوع باعث بالا رفتن رتبه شاخص نوآوري در روابط عمومي ها مي شود.

3. فرهنگ نوآوري
"فرهنگ نوآوري" بواسطه همكاري سازمان، مديران و شاغلان روابط عمومي ظهور پيدا مي كند. "ايجاد فرهنگي كه نوآوري را ترويج مي دهد و افراد را تشويق مي كند فراتر از اصول موجود حركت كنند، در محيطي كه توانايي نوآوري را توسعه مي دهد ضروري است. موانع فرهنگي بر سر راه نوآوري- از جمله ترس از شكست و فرار از ريسك كردن - مي توانند مشكلاتي جدي در اين زمينه ايجاد كنند". روابط عمومي ها بايد روند از ميان برداشتن اين موانع را آغاز كنند.

4. همكاري مشترك
"همكاري مشترك" با افراد يا سازمانهايي كه ارزشهاي خود را به اشتراك مي گذارند. روابط عمومي ها بايد تصميم بگيرند تا ايده ها و گفتگوهاي خلاقانه را در ميان همكاران خود گسترش داده و درها را به روي همه افراد با استعداد و خلاق باز كنند.
اين رويكرد بطور مداوم ما را تحريك مي كند و راه حلهاي بالقوه جديدي را ارائه مي دهد كه نيازهاي مخاطبان را برآورده مي سازد و به آنها خدمت مي كند.
روابط عمومي ها بايد فعالانه تلاش كنند نوآوري را از طريق اقدامات هدفمند در راستاي توسعه فعاليتهاي متمايز اين اكوسيستم توسعه دهند و در عين حال زمينه هاي لازم را براي خلاقيت فراهم سازند.
شاغلان روابط عمومي در عمل بايد نشان بدهند كه چگونه اكتشاف فضاي خلاقانه با استفاده از رويكرد «اكوسيسيتمي» مي تواند منجر به فرصتهاي بالفعل خلاقانه شود.
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)