شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هدايت خلاقيت
دوشنبه، 15 آبان 1396 - 10:12 کد خبر:31735
پژوهشهاي انجام شده حاكي از آن است كه مي توان هر دو وجه را به بهترين شكل ممكن تامين كرد؛ يعني سازمانهايي طراحي كرد كه به امور كسب و كار توجه و از خلاقيت حمايت كنند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- بر اساس بررسيهاي بعمل آمده مشخص شد كه خلاقيت، اغلب بيش از آنچه كه مورد حمايت قرار گيرد نابود مي شود. البته بيش از آنچه كه مورد حمايت قرار گيرد، نابود مي شود البته دليل عمده آن، اين نيست كه مديران دشمن خلاقيت هستند؛ بلكه بر عكس، بسياري از آنها به ارزش ايده هاي نو و سودمند اعتقاد دارند، اما با اين همه خلاقيت همه روزه در محيطهايي كه براي افزايش هماهنگي، بهره وري و كنترل بوجود آمده اند، بگونه اي ناخواسته نابود مي شود.

 

 البته نمي توان انتظار داشت كه مديران اينگونه امر را ناديده بگيرند اما ممكن است مديران در اجراي اين امور، بطور ناخواسته، سازمانهايي طرح كنند كه نابود كننده خلاقيت باشند.

 

 پژوهشهاي انجام شده حاكي از آن است كه مي توان هر دو وجه را به بهترين شكل ممكن تامين كرد؛ يعني سازمانهايي طراحي كرد كه به امور كسب و كار توجه و از خلاقيت حمايت كنند.

 

 اما براي ايجاد چنين سازمانهايي، بايد دقيقا بدانيم كه كدام يك از شيوه هاي مديريتي زمينه هاي خلاقيت را فراهم و كدام شيوه آنها را نابود مي كند.
 

اصغر مشبكي - كاوه تيمورنژاد