شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : احكام اصول اخلاقي انجمن روابط عمومي آمريكا
شنبه، 6 آبان 1396 - 08:19 کد خبر:31639
اين مجموعه شامل شش حكم مي شود كه به همراه نمونه ها تبيين شده است و پايبندي به آن براي تمام اعضاي انجمن روابط عمومي آمريكا ضروري است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- اين مجموعه شامل شش حكم مي شود كه به همراه نمونه ها تبيين شده است و پايبندي به آن براي تمام اعضاي انجمن روابط عمومي آمريكا ضروري است.


1. جريان آزاد اطلاعات
هسته اصلي حفاظت و پيشبرد جريان آزاد اطلاعات دقيق و صحيح براي خدمت به منافع عمومي و همكاري با تصميم گيري هاي آگاهانه در جامعه دموكراتيك است.
هدف:
براي حفظ يكپارچگي روابط با رسانه، مقامات دولتي، و عموم.
براي كمك به تصميم گيري هاي آگاهانه.
دستورالعمل ها:
يك عضو بايد:
يكپارچگي فرآيندهاي ارتباطي را حفظ كند.
در همه ارتباطات دقيق و صادق باشد.
براي اصلاح ارتباطات نادرست در قبال كارگزاراني كه مسئول هستند بايد سريع عمل كند.

2. رقابت
هسته اصل ترويج رقابت سالم است و رقابت منصفانه در ميان حرفه اي ها فضايي اخلاقي را پديد مي آورد كه در پروراندن يك محيط كسب و كار قوي حياتي است.
هدف:
براي ترويج رقابت محترمانه و منصفانه ميان متخصصان روابط عمومي.
براي خدمت به منافع عمومي با ارائه وسيع ترين انخاب ها از گزينه هاي كارگزار.
دستورالعمل ها:
يك عضو بايد:
شيوه هاي استخدام اخلاقي را كه براي احترام به رقابت آزاد و باز بدون تضعيف عمدي رقيب دنبال كنيد.
حفاظت از حقوق مالكيت معنوي در بازار.

3. افشاي اطلاعات
هسته اين اصل پرورش ارتباطات باز در تصميم گيري هاي آگاهانه در يك جامعه دموكراتيك است.
هدف:
براي ايجاد اعتماد با عموم از طريق آشكار سازي اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري هاي مسئولانه.
دستورالعمل ها:
يك عضو بايد:
در همه ارتباطات صادق و دقيق باشد.
براي اصلاح ارتباطات نادرست كه عضو مسئول آن است سريع عمل كند.
صداقت و دقت اطلاعات منتشر شده را كه نماينده آن است بررسي و تحقيق كند.
منابع حمايت مالي (مانند مالكيت سهام) در سازمان مشتري را فاش كند.
از شيوه هاي فريبنده اجتناب كند.

4. حفظ اطمينان
هسته اين اصل اعتماد مشتري نيازمند حفاظت مناسب از اطلاعات محرمانه و خصوصي است.
هدف:
براي محافظت از حقوق حريم خصوصي سازمان ها، مشتريان و افراد از طريق حفاظت از اطلاعات محرمانه.
دستورالعمل ها:
يك عضو بايد: حقوق و حريم خصوصي مشتريان فعلي، پيشين و مشترياني كه در چشم اندازش وجود دارند و كاركنان را حفظ كند.
محافظت از اطلاعات فوق سري، محرمانه و خودي از يك مشتري يا سازمان.
توصيه هاي فوري يك مرجع مناسب توسط يك كارمند شركت يا سازمان كه عضو انجمن است به همگان بيان كند كه اطلاعات محرمانه فاش شده است.

5. تضاد منافع
هسته اصلي اجتناب واقعي، درگيري هاي بالقوه و يا درك تضاد منافع سازنده اعتماد مشتريان، كارفرمايان و عموم است.
هدف:
براي كسب اعتماد و احترام مشترك با مشتريان يا كارفرمايان.
براي ساخت اعتماد با عموم از طريق اجتناب يا پايان دادن به موقعيت هايي كه منافع شخص يا متخصص را در تضاد با منافع جامعه قرار مي دهد.
دستورالعمل:
يك عضو بايد:
براي كسب بهترين منافع مشتري يا كارفرما تلاش كند، حتي اگر بر خلاف منافع شخصي عضو باشد.
از موقعيت ها و اعمالي كه ممكن است سازش در قضاوت خوب كسب و كار به نظر برسد اجتناب نمايد و تضادي ميان منافع متخصصان و اشخاص ايجاد كند.
تضادهاي موجود و بالقوه منافع تحت تاثير مشتريان يا سازمان را به سرعت فاش كند.
مشتريان و مصرف كنندگان را براي تعيين تضادهاي موجود كه تمام بخش ها را تحت تاثير قرار داده است، تشويق كنند.
 

6. توسعه حرفه اي
هسته اصلي متخصصان روابط عمومي كار مداوم به منظور تقويت اعتماد عمومي در اين حرفه است.
هدف:
براي ساختن احترام و اعتبار با عموم براي حرفه روابط عمومي.
براي بهبود، انطباق و گسترش حرفه اي.
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)