شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي بسترساز تنوير افكار عمومي در ميان فضاسازي هاي انتخاباتي
چهارشنبه، 27 اردیبهشت 1396 - 15:41 کد خبر:29546
مروري بر نقش دوسويه روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي در ' انعكاس عملكرد دولت يازدهم به مردم' و ' نيازهاي مخاطبان به مسئولان '، كارگزاران روابط عمومي را به عنوان بسترساز تنوير افكار عمومي در ميان فضاسازي هاي انتخاباتي معرفي مي كند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، بسياري از موضوعاتي كه در فضاي تبليغاتي دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري از سوي مسئولان و مردم دنبال مي شود، مربوط به عملكرد دستگاه هاي اجرايي است و روابط عمومي با تكيه بر توليد و انتشار اطلاعات عيني با كمك رسانه هاي ارتباط جمعي در خط مقدم اطلاع رساني صحيح در اين برهه قرار دارد.
فعاليت هاي روابط عمومي در دستگاه هاي اجرايي ايران عمر چندان زيادي ندارد و بازتعريف نظام ارتباط با رسانه در روابط عمومي ها ضروري به نظر مي رسد اما نقش مديران و كاركنان روابط عمومي را با وجود تمامي محدوديت ها و مشكلات موجود، مي توان در زدودن غبار فضاسازي از چهره انتخابات 29 ارديبهشت سال جاري جستجو كرد.
همزمان با روز جهاني ارتباطات و روز روابط عمومي در ايران با هدف بررسي نقش روابط عمومي ها در انتخابات پيش رو، ميزگردي در ايرناي مركز آذربايجان غربي با حضور مديران و صاحب نظران روابط عمومي اين استان برگزار شد تا مولفه هاي مورد نياز براي تعالي روزافزون اين نهاد تاثيرگذار در نظام اطلاع رساني مورد بررسي قرار گيرد.

**
ضرورت ارتقاي سطح آگاهي مديران نسبت به روابط عمومي
مديركل روابط عمومي استانداري آذربايجان غربي با اشاره به اينكه روابط عمومي ها به عنوان پل ارتباطي بين يك سازمان با مردم مي توانست در دولت يازدهم بهتر از اين عمل كند، گفت: موفقيت روابط عمومي ها به عوامل مختلفي از جمله رغبت مديران به اطلاع رساني بستگي دارد و براي تقويت نقش و جايگاه روابط عمومي ها بايد آگاهي مديران دستگاه هاي اجرايي نسبت به فعاليت هاي موثر اين واحد، ارتقا يابد.
حسام شيرازه محبت با تاكيد بر اينكه توسعه فعاليت هاي روابط عمومي در دستگاه هاي اجرايي به توليد محتواي مطلوب براي دفاع از عملكرد دولت منجر مي شود، اظهار كرد: علاوه بر انعكاس عملكرد دستگاه هاي اجرايي، جريان شناسي سياسي و افكارسنجي از جمله وظايف روابط عمومي هاست و بر اين اساس مي توان فعاليت هاي روابط عمومي ها را در ايجاد شور و نشاط انتخاباتي تاثيرگذار دانست.
وي با اشاره به اينكه روابط عمومي ها از بدو تولد، نوزاد نارسي در مسير توسعه و پيشرفت بوده است، گفت: مشكلات زيادي از گذشته در راه انجام وظايف روابط عمومي ها وجود داشته كه هنوز هم پابرجاست.
وي با اشاره به اينكه ارتباط با رسانه از وظايف روابط عمومي هاست، ادامه داد: مديران نبايد روابط عمومي ها را به چشم يك رسانه ببينند و ارتباط با رسانه ها كم رنگ كنند و از سوي ديگر توليد محتوا در روابط عمومي نيز نبايد قطع شود.
شيرازه محبت با اشاره به اينكه در اين سياست گذاري ها مديران دستگاه هاي اجرايي نقش مهمي دارند، گفت: برخي مديران موجب بروز شكاف بين روابط عمومي و رسانه ها مي شوند.
وي افزود: يكي از مشكلاتي كه در سال هاي اخير براي دولت مشكل ساز شده است، نبود صراحت در ارائه دهندگان عملكرد دولت و نبود صداقت در بين منتقدان دولت بوده است كه در اين خصوص مديران روابط عمومي دستگاه ها از جمله عوامل مهم به شمار مي روند.

**
ايجاد همدلي بين مردم و دولت از طريق روابط عمومي ها نخستين گام براي توسعه است
مدرس دانشگاه در رشته علوم ارتباطات اجتماعي با اشاره به اينكه همدلي بين دولت و مردم نخستين گام براي توسعه به شمار مي رود، گفت: روابط عمومي از جمله نهادهايي است كه مي تواند در رسيدن به اين همدلي و همراهي پس از آن موثر باشد.
شفيع بهراميان افزود: در حال حاضر روابط عمومي ها بخشي از نظام اطلاع رساني كشور به شمار مي رود و به همراه رسانه ها، حلقه واسط بين مسئولان و مردم هستند.
وي اضافه كرد: مشكلات ساختاري زيادي در حال حاضر در حوزه روابط عمومي ها وجود دارد كه فقدان نظام جامع روابط عمومي و تبديل روابط عمومي ها به مركز اطلاع رساني از جمله اين مشكلات محسوب مي شود.
وي با اشاره به اينكه امروز مفهوم و گستردگي رسانه ها بسيار توسعه يافته است، اظهار كرد: با توجه به توسعه شبكه هاي اجتماعي، هر شهروندي در دنياي امروز به يك رسانه تبديل شده است ولي بايد توجه داشت كه روابط عمومي نه شهروند رسانه و نه خبرگزاري است.
مدير روابط عمومي اداره كل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي با تاكيد بر اينكه ارتباط روابط عمومي ها با رسانه هاي مختلف بايد ارتباطي 2 سويه باشد، ادامه داد: اين به آن معني است كه مواردي كه درخواست رسانه هاست، توسط روابط عمومي تهيه و در اختيار آنان قرار گيرد و موارد لازم از سوي روابط عمومي ها نيز با اجابت رسانه ها مواجه شود.
بهراميان گفت: انجام فعاليت هاي رسانه اي مطلق يا دست كشيدن از اين توليد محتوا براي روابط عمومي ها قابل قبول نيست و مديران و كاركنان روابط عمومي در كنار اينكه بايد توليدكننده محتوا باشند، بايد از ظرفيت رسانه ها نيز براي اطلاع رساني بهتر استفاده كنند.
وي با تاكيد بر اينكه اطلاع يابي، اطلاع شناسي و اطلاع رساني سه وظيفه مهم روابط عمومي ها به شمار مي رود، اظهار كرد: نبود نگاه مناسب به حوزه روابط عمومي و وظايف مهم اين نهاد، ناكارآمد شدن روابط عمومي ها به علت ساختار و سيستم اداري نامناسب، متناسب نبودن مسئوليت هاي روابط عمومي با چارت موجود آن، همراه نبودن برخي رسانه ها براي ارائه دستاوردهاي دولت و كمبود نيروي انساني در رسانه هاي دولتي و همچنين نبود رسانه مستقل از جمله اين چالش ها به شمار مي رود.
وي اضافه كرد: در حال حاضر برخي از روابط عمومي ادارات تنها با يك نفر اداره مي شود كه اين امر با فعاليت هاي روابط عمومي همخواني ندارد.
مدرس دانشگاه هاي اروميه در رشته ارتباطات، پژوهش و افكارسنجي را از جمله ماموريت هاي فراموش شده روابط عمومي ها در كشور و آذربايجان غربي عنوان كرد و ادامه داد: پيش از جمع آوري نيازهاي اطلاع خواهي مردم، امكان اطلاع رساني وجود ندارد.
بهراميان گفت: با وجود اهميت بالا، افكارسنجي در رديف وظايف روابط عمومي ها مورد غفلت واقع شده است و همين امر را مي توان عامل مهم به نتيجه نرسيدن قسمتي از اقدامات روابط عمومي ها دانست.

**
ارتباط موثر با رسانه از وظايف مهم روابط عمومي هاست
مدرس دانشگاه در رشته علوم ارتباطات اجتماعي در اين ميزگرد توجيه گري و تشريح عملكرد را 2 نقش اساسي روابط عمومي ها برشمرد و گفت: نقش روابط عمومي صرفا اطلاع رساني نيست ولي اطلاع رساني به واسطه ارتباط با رسانه از كارهاي مهم اين نهاد در دستگاه هاي مختلف اجرايي به شمار مي رود.
ندا عبدي افزود: در حوزه تبيين عملكرد و پاسخ به ابهامات و اتفاقات، خلا روابط عمومي در دستگاه هاي دولتي قابل جبران نيست و بايد در اين خصوص روابط عمومي فعال و مطلع وجود داشته باشد.
وي اضافه كرد: روابط عمومي كانال تبيين و تشريح دستاوردها و عملكردهاي دستگاه هاي اجرايي و دولت است و در ايجاد شور و نشاط انتخاباتي نيز نقش موثري دارد.
وي ادامه داد: قوت كار روابط عمومي در ارتباط بيشتر و بهتر با رسانه هاست و بايد مسئولان روابط عمومي در كنار كيفي سازي اين رابطه، كميت بيشتر آن را نيز در نظر بگيرند.
وي تاكيد كرد: روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي بدون همراهي رسانه ها نمي تواند با مخاطب عام ارتباط برقرار كند و مخاطبان رسانه با مخاطبان روابط عمومي كه بيشتر آنان از ميان كاركنان دستگاه هاي اجرايي هستند، متفاوت است.
وي توجه به مثلث موفقيت روابط عمومي ها را ضروري دانست و اظهار كرد: نگرش مناسب مديريت سازمان به وظايف و تعهدات مديريتي، شرايط اجتماعي شامل مخاطبان، وضع موجود جامعه و رسانه ها و همچنين تجربه، اخلاق حرفه اي و علم روابط عمومي اضلاع اين مثلث است.
وي نبود افكارسنجي و بازخوردگيري از مخاطبان را از معضلات اصلي و اساسي روابط عمومي ها برشمرد و گفت: احساس مي شود كه روابط عمومي ها در كشور و آذربايجان غربي، دچار روزمرگي براي اطلاع رساني شده اند و به ديگر موارد اهميت زيادي قائل نمي شوند.
وي افزود: يكي از عوامل مهم در كاهش توجه روابط عمومي ها به افكارسنجي، اقبال نداشتن مديران به اين موضوع است كه بايد در اين خصوص آموزش هاي لازم به مديران ارائه شود.
به گزارش ايرنا ضرورت پويايي و تعالي روزافزون روابط عمومي در دستگاه هاي اجرايي به خوبي احساس مي شود اما براي تحقق اين مهم بايد نگاه مديران دستگاه هاي اجرايي نسبت به فعاليت هاي روابط عمومي ها دگرگون شود.
به كار گيري كارگزاران تخخصي در روابط عمومي ها و احياي فعاليت هاي پژوهشي و افكارسنجي حتي با استفاده از بخش خصوصي از جمله مواردي است كه مي تواند در انعكاس بهينه دستاوردهاي دولت در حوزه هاي مختلف به آحاد مردم و ايجاد رضايتمندي بيشتر در جامعه مفيد باشد.

 

منبع: ايرنا