شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ۱۱ آوريل ـ فن سخنراني عمومي
یکشنبه، 22 فروردین 1400 - 10:52 کد خبر:28948
11 اپريل سال 60 پيش از ميلاد سيسرو انديشمند، خطيب، نويسنده و سياستمدار رومي (ايتاليايي) كتاب فن سخنراني عمومي (خطابه) را به پايان رسانيد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- 11 اپريل سال 60 پيش از ميلاد سيسرو انديشمند، خطيب، نويسنده و سياستمدار رومي (ايتاليايي) كتاب فن سخنراني عمومي (خطابه) را به پايان رسانيد.

 

وي در مقدمه اين كتاب كه قواعد آن هنوز تدريس مي شود ياد آور شده است: هركس كه بخواهد مقام عمومي داشته باشد بايد در ايراد نطق و دست كم نوشتن مطالبي كه مي خواهد عرضه بدارد مهارت داشته باشد تا موفق شود و اگر احساس كند كه در نوشتن گزارش و نطق نمي تواند به مهارت برسد بايد فردي امين و وفادار را در كنار خود داشته باشد كه گزارش و نطق او را برايش بنويسد.

 

وي در اين كتاب ساختار يك نطق، انتخاب كلمات و تنظيم جملات و حتي طرز ايستادن و اشاره كردن و حركت دست و گردن و صورت را هنگام ايراد نطق عمومي تشريح كرده است.

 

 اندرز سيسرو اينك مورد توجه سران بسياري از كشورها به ويژه آمريكاست كه هركدام براي نوشتن سخنراني هاي رسمي خود يك و يا چند نطق نويس دارند.

منبع: روزنامك