شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نتايج يك پژوهش: چگونه مي توان ارتباط پيامي برقرار كرد؟
سه شنبه، 26 بهمن 1395 - 08:02 کد خبر:28151
با افزايش دانش در زمينه ارتباط اقناعي، متخصصان روابط عمومي مي توانند ارتباط پيامي با افراد مورد نظر خود را براي دستيابي به خروجي رفتاري مدنظرشان، به شكلي بهتر و موثرتر ياد بگيرند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- همان طور كه رابينوويچ، "مورتون و بيرني" نيز بيان نمودند، ارتباط چيزي بيش از صرفا انتقال اطلاعات است. ارتباط شامل درك موقعيت، دانش و انگيزه هاي هر يك از طرفين، مي شود. به منظور درك بهتر ارتباط، و به طور اخص اقناع (متقاعد كنندگي) -- كه از ارتباط براي رسيدن به يك نگرش و يا تغيير رفتار مدنظر گرفته شده استفاده مي كند -- اين مطالعه به بررسي چگونگي ايجاد پاسخ ها و برداشت هاي مختلف بر اساس ويژگي هاي فردي مانند ميزان دانش، زمينه هاي فرهنگي، رويكرد شناختي، و غيره (اولند و كوپر، 2013)، توسط يك پيام ارتباطي مي پردازد.

 

با درك و بررسي اين پاسخ هاي متفاوت، اين مطالعه مي تواند شواهد تجربي در شيوه ها و سبك هايي را به متخصصان روابط عمومي ارائه نمايد كه بر اساس آن ها ارتباط‌گر قادر است به طور موثر براي دستيابي به نتيجه مطلوب و مورد نظر، ارتباط پيامي برقرار كند.


اين تحقيق نشان مي دهد كه اعتماد به عنوان يك قطعه بسيار مهم براي ارتباط موفق بين گيرنده و ارتباط گر، به عنوان يك نشانه اكتشافي عمل نموده و يا، به عبارت ديگر، يك ميانبر ذهني براي گيرنده محسوب مي شود. اين ميانبر ذهني منجر به چيزي مي شود كه محققان به آن مسير محيطي (جنبي) مي گويند، كه نياز به پردازش شناختي كمتر داشته و مي تواند به تصميم گيري سريع تر كمك كند.


ارتباط‌گران بايد از سطح اعتماد با مخاطبان هدف آگاه باشند، چرا كه اعتماد مي تواند گيرنده را تحريك به پذيرش سريع تر پيام مورد نظر نمايد، آن هم بدون در نظر گرفتن فرمت و يا كيفيت آن. همچنانكه كه توسط گودوين و دال‌استورم (2014) نيز بيان شده است، زماني كه شما بحث اعتماد را با گيرنده هدف خود تقويت نمائيد، اين مسئله نياز گيرنده به ارزيابي پيام را كاهش داده و فرايند شناختي كمتري نيز به منظور اقناع (متقاعد شدن)، مي طلبد.


يكي از يافته هاي قابل توجه اين تحقيق، تعيين سه راهي است كه ارتباط گران مي توانند از طريق آن ها ايجاد اعتماد نمايند: اصالت، اعتبار و انتظارات. ارتباط گران مي توانند به واسطه قابل شناسايي بودن و همچنين ديالوگ هاي تشويقي و حمايتي، اصيل و معتبر تلقي شوند. اعتماد مي تواند از طريق گفتگوي اصيل و موثق با گيرنده، ترميم شود. دورد، لتو و اويناس-كاكونن (2012)، به پيامدهاي مثبت ارتباط دو طرفه براي متخصصين روابط عمومي اشاره نموده، و بيان كردند كه گفتگو مي تواند براي يادآوري و تقويت گيرندگان به افزايش تعهد و عمل به پيام، مورد استفاده قرار گيرد.


علاوه بر بحث اصالت، اعتبار نيز به همان اندازه براي ايجاد اعتماد، حياتي است. سطح اعتبار به واسطه ارزيابي گيرنده از ارتباط‌گر بر اساس كيفيت هاي مختلفي نظير تخصص، جذابيت و هويت ارتباط گر، تعيين مي شود. در نهايت، ارتباط‌گران بايستي از اهميت تعيين و فراهم شدن انتظارات گيرنده از پيام نيز آگاه باشند – چرا كه موفقيت يا شكست برآورده شدن انتظارات گيرنده بر ميزان اعتماد در آن رابطه تاثير گذار خواهد بود.


پژوهش هاي آينده بايد پا را از سطح دانسته هاي پايه ما در رابطه با برقراري ارتباط موثر فراتر گذاشته و مقياس هاي موثرتري براي آزمودن ادراكات گيرنده كشف نمايند. اين تداوم پژوهش، ابزار بهتري براي اندازه گيري و ارزيابي ارتباطات براي متخصصين روابط عمومي فراهم مي نمايد. همچنين بايد به توسعه مستمر چگونگي تجزيه و تحليل موثر تر عكس العمل هاي گيرنده نسبت به اقناع (مسئله متقاعد شدن) توجه شود، چرا كه مي تواند در پردازش مجموعه بزرگي از داده ها، مانند داده هاي مربوط به رسانه هاي اجتماعي كمك نمايد.

 

با افزايش دانش در زمينه ارتباط اقناعي، متخصصان روابط عمومي مي توانند ارتباط پيامي با افراد مورد نظر خود را براي دستيابي به خروجي رفتاري مدنظرشان، به شكلي بهتر و موثرتر ياد بگيرند.