شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ماندگارترين مجله زنان در آلمان چهل‌ساله شد
جمعه، 8 بهمن 1395 - 11:40 کد خبر:27864
از زماني كه آليس شوارتسر به همراه سه همكار ديگرش مجله "اِما" را بنيان نهاد چهل سال مي‌گذرد. "اما" كه برگرفته از نخستين حروف واژه‌اي به معناي رهايي است به حقوق و مسائل مربوط به زنان مي‌پردازد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- از زماني كه آليس شوارتسر به همراه سه همكار ديگرش مجله "اِما" را بنيان نهاد چهل سال مي‌گذرد. "اما" كه برگرفته از نخستين حروف واژه‌اي به معناي رهايي است به حقوق و مسائل مربوط به زنان مي‌پردازد.

آليس شوارتسر Alice Schwarzer هفتاد و چهار ساله پس از گذشت چهل سال، هنوز دستكم در سه شغل و مقام كار و تلاش مي‌كند: او نه تنها صاحب امتياز، ناشر و سرپرست هيأت تحريريه مجله "اِما" Emma است بلكه بسياري از مقاله‌ها و گزارش‌هاي مجله را خود مي‌‌نويسد و در كنار اين كار، مسئوليت چاپ و نشر كتاب‌هايي كه توسط انتشاراتي "اِما" عرضه مي‌شوند را هم بر عهده دارد.

شايد باورنكردني نباشد كه ۵۰ سال پيش، زنان حتا در جامعه آلمان نيز حقوق چنداني نداشتند و در درجه اول به عنوان دختر، همسر و مادر مطرح بودند. براي نمونه طبق قانون آلمان "اگر شوهري از انجام وظايف خانوادگي زنش خرسندي نداشت" مي‌توانست همسرش را از ادامه اشتغال بازدارد و او را مجبور به استعفا كند.

رسانه‌ها، از جمله رسانه‌ها و برنامه‌هاي ويژه زنان نيز از محدوده نقش زن در خانواده كمتر خارج مي‌شدند و به پوشش و پخت و پز و اين گونه موضوع‌ها بسنده مي‌كردند.

در دهه ۱۹۷۰ اما زنان با اوجگيري جنبش دانشجويي بپا خاستند و حقوق برابر خود را خواستار شدند و نهادهاي ويژه خود را بنيان نهادند و جنبش نوين زنان را برپا كردند.

در سال ۱۹۷۷ روزنامه‌نگار ۳۴ ساله آليس شوارتسر ۲۵۰ هزار مارك براي كتاب پرفروش خود "فرق كوچك و پيآمدهاي بزرگ" دريافت كرده بود. او اين پول را سرمايه ايجاد مجله‌اي كرد كه تا امروز سردبيري آن را به عهده دارد.

 

 او در اين باره مي‌گويد: «هيچ وقت فكر نمي‌كردم كاري بكنم كه آن را تا ۴۰ سال بعد هم ادامه بدهم يعني اين مجله را تهيه و تنظيم كنم. شايد آن موقع كمي ساده‌لوح بودم. يادم هست به همه مراكز زنان نامه‌اي درباره اين مجله تازه نوشتم. در آن زمان نمي‌دانستم كه زنان يكپارچه خواهران يكديگر نيستند. از آنجا كه پيش از آن گزارشگر بودم نه ناشر، اصلا از ابعاد و مشكلات چنين كاري آگاهي نداشتم».