شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رسانه هاي اجتماعي و تاثيرات آن
جمعه، 2 فروردین 1392 - 19:08 کد خبر:2784
انسان مجازي، با قرارگرفتن در موقعيت هاي مختلف و بر حسب نياز، به توليد "من" هاي جديد از خود پرداخت كه گاه هيچ سنخيتي با هم نداشته و متعارض مي نمودند. لذا با نوعي بحران هويت مواجه شد.


پيشرفت هاي بشر در عرصه بكارگيري فناوري هاي ارتباطي، زندگي او را دستخوش تحولات جدي ساخته است.
 ظهور پديده هاي اينترنت و وب و امكان برقراري ارتباط در فضاي مجازي با سرعت زياد و نيز رشد و توسعه سريع اين فضا در جاي جاي كره خاكي، در كنار تبديل شدن رايانه به يك جزء لاينفك در زندگي انسان مدرن، گونه اي متفاوت از تعاملات انساني و تبادل افكار را رقم زده است.
 تعاملي شدن فضاي وب با ايجاد وبلاگ ها و شبكه هاي اجتماعي، آغازگر فصلي جديد در ظهور و بروز استعدادهاي بشري در قالب بهره گيري از اين فضاي دوسويه بود و عرصه هاي جديدي از ارتباط را در برابر بشر گشود. با انتقال اخبار، اطلاعات و يافته هاي علمي و به بحث و بررسي گذاشته شدن آرا و نظرات در اين فضاي تعاملي، رشدي دو چندان در عرصه علم و فناوري نصيب بشر شد.
 اما اين گسترش فضاي ارتباطي، تبعاتي را نيز براي بشر به همراه داشته است. ارتباط در فضاي مجازي موجب آن شد كه انسان، خود را بي نياز از معرفي هويت حقيقي خود در همه عرصه ها بداند و در اين فضاي مجازي، هويتي مجازي را نيز براي خود تعريف كند. لذا انساني كه هويتي مبتني بر حضور در زمان و مكان و ارتباطات حقيقي اجتماعي را به صورت اكتسابي به دست مي آورد، به جعل هويت و تعريف يك "من" جديد از خود پرداخت.
 از اين پس، انسان تلاش كرد تا برخي آرا و عقايد خود را كه نوعا به دليل همان هويت حقيقي واكتسابي و برخي محدوديت هاي ناشي از آن، امكان ابراز و عرضه آن را نداشت، فارغ از نقاب سانسور و خودسانسوري و با هويتي جديد، در فضاي مجازي مطرح سازد.
 اما اين همه ماجرا نبود. انسان مجازي، با قرارگرفتن در موقعيت هاي مختلف و بر حسب نياز، به توليد "من" هاي جديد از خود پرداخت كه گاه هيچ سنخيتي با هم نداشته و متعارض مي نمودند. لذا با نوعي بحران هويت مواجه شد كه البته اين بحران با در نظر گرفتن هويت حقيقي فرد، او را به يك انسان فاقد تعلقات و ارزش ها در زندگي حقيقي مبدل ساخته است.
 در اين نوشتار، ابتدا سعي بر آن است تا با رويكرد زندگي فرد در جامعه قزاقي ، به بيان تعاريف، ابعاد، سطوح و شاخص هاي هويت پرداخته شود. پس از آن، نگاهي به شكل گيري فضاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي داشته و به بيان ويژگي هاي آن خواهيم پرداخت و در نهايت، كاركردهاي اين رسانه هاي جمعي را در تعامل با شاخصه هاي هويت قزاقي مورد بررسي قرار خواهيم داد.