شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چراغ راه روابط عمومي
پنجشنبه، 10 مهر 1399 - 15:19 کد خبر:27481
يا چيزي بنويس كه ارزش خواندن داشته باشد يا كاري انجام بده كه ارزش نوشته شدن داشته باشد.يا چيزي بنويس كه ارزش خواندن داشته باشد
يا كاري انجام بده كه ارزش نوشته شدن داشته باشد.
بنجامين فرانكلين

منبع: شارا