شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روز جهاني مبارزه با فساد
چهارشنبه، 19 آذر 1399 - 11:01 کد خبر:27225
يك كنوانسيون سازمان ملل پس از بحث بسيار و بررسي آمارها و شنيدن دلايل و عقايد اصحاب نظر، 31 اكتبر 2003 نگراني خودرا از گسترش فساد دولتي در گوشه و كنار جهان اعلام داشت كه دمكراسي، حكومت قانون، اخلاقيات و شئون انساني را تضعيف و در نتيجه، ثبات و امنيت در جوامع را كه بعضا ناشي از افزايش بي اعتمادي است متزلزل مي سازديك كنوانسيون سازمان ملل پس از بحث بسيار و بررسي آمارها و شنيدن دلايل و عقايد اصحاب نظر، 31 اكتبر 2003 نگراني خودرا از گسترش فساد دولتي در گوشه و كنار جهان اعلام داشت كه دمكراسي، حكومت قانون، اخلاقيات و شئون انساني را تضعيف و در نتيجه، ثبات و امنيت در جوامع را كه بعضا ناشي از افزايش بي اعتمادي است متزلزل مي سازد و از دولتهاي عضو سازمان ملل خواست كه با وسائل موثر به فساد اداري و سوء استفاده از اموال عمومي، رشوه در هر شكل آن، نپوتيسم (رعايت فاميل)، اعمال نفوذ و تبعيض كه زاينده جرائم ديگر و ناامني است پايان دهند.

 

اين كنوانسيون همچنين از دولتهاي عضو خواست كه به يكديگر براي كشف و دستگيري و استرداد مفسدين، با استفاده از همه تكنيك ها و وسائل كمك كنند. كنوانسيون همچنين تصويب كرد كه طرح ايجاد سازمانها و دادگاههاي بين المللي به منظور حذف فساد اداري (دولتي) از جوامع بشري و يافتن و مجازات مفسدين را پيشنهاد كند.


اين كنوانسيون روز «نهم دسامبر» هرسال را روز مبارزه با فساد International Anti – Corruption Day اعلام كرد كه از آن پس برگزار مي شود و در آستانه اين روز، بنيادها و سازمانهاي غير انتفاعي ازجمله Transparency International كه چگونگي ارتكاب فساد، حجم فساد و سطح مبارزه با فساد را در كشورهاي مختلف دنبال مي كنند آمارهاي مقايسه اي خودرا منتشر مي سازند و كشورهارا طبق اين آمارها [كه برآورد خودشان است] رديف بندي مي كنند. Corruption در استعمال لغت (يوسيج) عمدتا به مفهوم فساد عمومي بويژه «فساد اداري ـ دولتي ـ اقتصادي» است.