شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ وضعيت روزنامه نگاري در دهه اول قرن 21 در ميزگردهاي سال 2004
پنجشنبه، 17 شهریور 1401 - 11:59 کد خبر:25780
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در دهه اول سپتامبر سال 2004 ، در آمريكا يك رشته ميزگرد تلويزيوني براي بحث درباره مطبوعات (رسانه هاي چاپي) برگزار شده بود.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در دهه اول سپتامبر سال 2004 ، در آمريكا يك رشته ميزگرد تلويزيوني براي بحث درباره مطبوعات (رسانه هاي چاپي) برگزار شده بود.

 

در جريان اين ميزگردها، بحث به روزنامه هاي تهران نيز كشانيده شد. در اين بحث گفته شد كه در تهران ده ـ يازده ميليوني [وقت] بيش از هر شهر بزرگ ديگر در جهان، روزنامه منتشر مي شود، ولي مخاطبان آنها نسبت به جمعيت شهر اندك هستند و بيشتر اين روزنامه ها از دولت كمك مالي مي گيرند؛ به صورت كاغذ ارزان و ... [و اينك كمك نقدي به اصطلاح؛ يارانه] و شنيده شده است كه برخي از اين روزنامه ها عمدتا به خاطر دريافت همين كمك هاي دولتي منتشر مي شوند و علاقه مندي زياد به تيراژ ندارند. همچنين گفته شد كه احتمالا كسب شهرت سياسي و ورود به محافل بزرگان (مطرح بودن) انگيزه ديگر انتشار روزنامه در تهران بوده است.

 

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com