شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ نويسنده «راهها به كجا ختم مي شوند» و مبتكر روش نويني در روزنامه نگاري
دوشنبه، 15 شهریور 1395 - 09:49 کد خبر:25725
«ماريو مونته فورته تولدو Mario Monteforte Toledo» داستان نگار شهير گواتمالايي و يكي از نويسندگان بزرگ قرن 20 در زبان اسپانيايي چهارم سپتامبر 2003 در 92 سالگي ديده از جهان فرو بست. وي 15 سپتامبر 1911 به دنيا آمده بود. معروفترين داستان او «راهها به كجا ختم مي شوند» عنوان دارد كه برپايه آن فيلم سينمايي پُربيننده اي هم ساخته شده است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- «ماريو مونته فورته تولدو Mario Monteforte Toledo» داستان نگار شهير گواتمالايي و يكي از نويسندگان بزرگ قرن 20 در زبان اسپانيايي چهارم سپتامبر 2003 در 92 سالگي ديده از جهان فرو بست. وي 15 سپتامبر 1911 به دنيا آمده بود. معروفترين داستان او «راهها به كجا ختم مي شوند» عنوان دارد كه برپايه آن فيلم سينمايي پُربيننده اي هم ساخته شده است.


بيشتر داستانها و نمايشنامه هاي «مونته فورته» زمينه سياسي و انتقادي در حمايت از مردم (توده ها) دارد. «مونته فورته» پس از درنظرگرفتن موضوع هر داستان به ميان مردم مربوط به سوژه مي رفت و مدتي را ميان آنان زندگي مي كرد تا نوشته او انعكاس واقعيات باشد. همچنين از او چندين رساله درباره حكومت، دمكراسي، احزاب، روزنامه نگاري و سازمانهاي بين المللي برجاي مانده است. روش پيشنهادي وي براي روزنامه نگاري از دهه يكم قرن 21 در رسانه هاي كشورهاي صنعتي كه دارند مخاطب از دست مي دهند به اجرا گذاشته شده است.


گواتمالائي ها كه اورا منعكس كننده دشواري هاي خود مي دانستند، نظر به اعتمادي كه به وي داشتند در دهه 1940 به نمايندگي خود به پارلمان فرستادند كه در آنجا رئيس مجلس شد. بعدا دولت گواتمالا (همان دولتي كه با كودتايي نظير براندازي 28 امُرداد ساقط شد) وي را به نمايندگي از خود به سازمان ملل فرستاد و نطق هاي ضد امپرياليستي او در اينجا معروفند.