شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چرا صنعت روابط عمومي، در حوزه تنوّع و شمول اينقدر عقب مانده است؟
پنجشنبه، 11 شهریور 1395 - 07:48 کد خبر:25712
چرا صنعت روابط عمومي، در حالي كه بايد با تنوّع و شمول باشد اينقدر عقب مانده است؟ دكتر نيلانجانا باردان، مدرّس روابط عمومي و عضو هيأت مديرۀ مركز پلانك، دست به بررسي و نظرخواهي زدند كه آينۀ تمام نماي گرايش‌هاي تنوّع و شمول در سراسر دو دهۀ 1990 و 2000 است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- چرا صنعت روابط عمومي، در حالي كه بايد با تنوّع و شمول باشد اينقدر عقب مانده است؟ دكتر نيلانجانا باردان، مدرّس روابط عمومي و عضو هيأت مديرۀ مركز پلانك، دست به بررسي و نظرخواهي زدند كه آينۀ تمام نماي گرايش‌هاي تنوّع و شمول در سراسر دو دهۀ 1990 و 2000 است. محاوره چگونه تغيير جهت داده است؟ در اين بررسي زمينۀ مهمّ پررنگ شده و پيشنهادهايي نيز داده شده است. مخرج مشترك عبارت از رهبري، و برداشت مهمّ و اصلي از اين بررسي آن است كه رهبران روابط عمومي بايد قدم به ميدان گذاشته درگير قضايا شوند.

بررسي گستردۀ تحقيقات آكادميك در زمينۀ تنوّع و شمول در حرفۀ روابط عمومي از دهۀ 1990 بدين سوي برخي از گرايش‌هاي قابل توجّه را مكشوف ساخت. بررسي پوشش مطبوعاتي تجارت كليدي در طول پنج سال گذشته نيز براي كسب اطّلاعات بيشتر جهت بررسي تحقيقات آكادميك انجام شد. زمينه‌هاي متعدّدي به ظهور رسيد، كه اكثر آنها نشان مي‌دهد كه حرفۀ روابط عمومي در منعكس كردن تنوّع واقعي در جامعۀ ايالات متّحده بسيار عقب افتاده است. در حالي كه مطالعات و تخمين‌ها گوياي آن است كه بخش‌هايي از جمعيت كه در حال حاضر اقلّيت محسوب مي‌شوند در چند دهۀ آينده اكثريت ناچيزي را شامل خواهند شد، و تنوّع سبب تقويت نوآوري و افزايش بهره‌وري خواهد شد، و اين بخش‌ها تنها اندكي بيش از 10 درصد نيروي كار روابط عمومي را تشكيل مي‌دهند. در حالي كه از لحاظ به كارگيري اقلّيت‌ها و پيشرفت زنان به منصب‌هاي اجرايي ارشدتر تحوّلات مطلوبي حاصل شده، امّا از دهۀ 1990 بدين سوي تغييرات چندان زيادي مشاهده نمي‌شود.


مردان سفيدپوست هنوز در بنگاه‌ها و شركت‌ها مناصب ارشد را در اختيار دارند، و زنان سفيدپوست حدود 70% نيروي كار را تشكيل مي‌دهند. در حالي كه نژاد، قوميت و جنسيت همچنان از مقولات مهمّ باقي مانده، تعريف تنوّع و كثرت مستلزم بسط و گسترش است تا انواع گوناگون تفاوت‌هاي فرهنگي را در بر گيرد. شركت‌ها و نهادهاي روابط عمومي بايد اهداف تنوّع و شمول را روشن و قابل سنجش سازند و به طور مدوّن آن را بسنجند.


تنوّع مستلزم آن است كه بخشي از فرهنگ سازمان باشد نه افزودني به آن، و جوابگويي براي ابتكارات تنوّع و شمول ضروري است. كساني كه بر مسند قدرت تكّيه زده‌اند بايد اقدامات فعلي را مورد ارزيابي مجدّد قرار دهند و تعيين كنند كه چرا در دو دهۀ گذشته تغيير زيادي در اين امور مشاهده نشده است. كساني كه مسئول ابتكارات و اقدامات تنوّع و شمول هستند بايد از اختيارات بيشتري برخوردار شوند و منابع بيشتري بايد به اهداف تنوّع و شمول اختصاص يابد. امّا، عليرغم كُندي تغييرات، خبر خوب، طبق بررسي مزبور، اين است كه اكنون درك و برداشت بهتر و بيشتر در صنعت مزبور نسبت به اين نكته كه تغييرات تنوّع و شمول عمده‌اي مورد نياز مبرم است، مشاهده مي‌شود.


مشكل اصلي در بخش "نحوۀ اجرا" است. نمونه‌هاي بيشتري از بهترين اقدامات از سازمان‌هايي كه قدم‌هاي بلند موفّقيت‌آميزي در زمينۀ تنوّع و شمول برداشته‌اند مورد نياز است. زمينۀ مزبور مكرّراً در مطبوعات صنفي آورده شده و تحقيقات آكادميك گوياي آن است كه رهبري ارشد بايد به تنوّع و شمول اهمّيت بدهد و شخصاً در اين كار وارد شود، و مجهودات بيشتري بايد براي متنوّع كردن رهبري ارشد مبذول شود. بدون تغيير در حيطۀ تنوّع و شمول، حرفۀ روابط عمومي از ديگر بخش‌ها عقب خواهد ماند، و نبود تنوّع بيش از پيش زير سؤال خواهد رفت.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)