شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آيا اين ابلاغيه، سرنوشت روابط عمومي ها را تغيير خواهد داد؟
یکشنبه، 10 مرداد 1395 - 17:57 کد خبر:25044
آيا اين ابلاغيه، سرنوشت روابط عمومي ها را تغيير خواهد داد؟ دانلود فايل كامل ابلاغيه لطفا نظرتان را در باره اين ابلاغيه بفرماييد تا مورد استفاده قرار گيرد و در شارا منتشر شود.

آيا اين ابلاغيه، سرنوشت روابط عمومي ها را تغيير خواهد داد؟

 

بخشنامه به كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي

موضوع ضوابط سازماندهي واحدهاي عمومي

 

دانلود فايل كامل ابلاغيه

 

 

لطفا نظرتان را در باره اين ابلاغيه بفرماييد تا مورد استفاده قرار گيرد و در شارا منتشر شود.