شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ انتزاع اداره‌ي راديو از وزارت اطلاعات و تصويب قانون تشكيل سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران (2 تير 1350 ش)
یکشنبه، 13 تیر 1395 - 10:50 کد خبر:24486
به منظور تمركز امور مربوط به تأسيس و اداره و بهره‌برداري از مراكز راديو تلويزيوني و همچنين تهيه و پخش برنامه‌هاي راديويي و‌تلويزيوني سازماني به نام سازمان راديو تلويزيون ملي ايران كه در اين قانون اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.

قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران

‌قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي
ايران
‌مصوب 1350.3.29
‌ماده 1 - به منظور تمركز امور مربوط به تأسيس و اداره و بهره‌برداري از مراكز
راديو تلويزيوني و همچنين تهيه و پخش برنامه‌هاي راديويي و‌تلويزيوني سازماني به
نام سازمان راديو تلويزيون ملي ايران كه در اين قانون اختصاراً سازمان ناميده
مي‌شود تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 2 - تأسيس فرستنده‌ها و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني در سراسر كشور
در انحصار اين سازمان خواهد بود.
‌اجازه‌هايي كه قبلاً داده شده از تاريخ اجراي اين قانون لغو مي‌شود.
‌تبصره - سازمان مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران پخش برنامه‌هاي راديويي يا
تلويزيوني را به صورت محدود و محلي به مؤسسات ديگر بدهد.
‌ماده 3 - سازمان داراي شخصيت حقوقي است و به صورت شركت سهامي اداره مي‌شود اين
سازمان از هر لحاظ استقلال كامل داشته و مشمول‌قوانين و آيين‌نامه‌ها و مقررات
عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت نمي‌باشد مگر آنكه در قانون صراحتاً
از اين سازمان اسم برده شود‌سازمان و كليه شركتها و سازمانهاي وابسته به آن تابع
اين قانون و مقررات اساسنامه خود مي‌باشند در مواردي كه اساسنامه‌هاي مربوط مسكوت
باشد‌طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
‌ماده 4 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه اموال اعم از منقول و غير منقول و دارايي
- و تعهدات سازمان تلويزيون ملي ايران و شبكه راديويي كشور‌به سازمان منتقل مي‌شود
اموال مذكور طبق مقررات اساسنامه ارزيابي و جزء سرمايه سازمان محسوب مي‌گردد. ساير
منابع تأمين سرمايه در اساسنامه‌تعيين خواهد شد.
‌ماده 5 - سازمان طبق اساسنامه داراي مجمع عمومي و شوراي عالي و مدير عامل و بازرس
خواهد بود. مدير عامل با فرمان همايوني منصوب‌مي‌شود. وظائف و اختيارات شوراي عالي
- مدير عامل و بازرس در اساسنامه تعيين خواهد شد.
‌ماده 6 - سازمان به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده يك داراي وظائف و اختيارات
زير مي‌باشد:
‌الف - وظائف:
1 - كمك به حفظ و پيشبرد و توسعه و شناساندن فرهنگ ايران.
2 - بالا بردن سطح آگاهي و دانش عمومي و پرورش ذوقي و هنري.
3 - فراهم ساختن زمينه‌هاي ذهني براي تسريع پيشرفتهاي كشور و رشد سياسي عامه مردم.
4 - هدايت افكار عمومي در جهت منافع ملي.
5 - اجراي برنامه‌هاي سالم سرگرم‌كننده.
ب - اختيارات:
1 - سازمان مي‌تواند آن قسمت از تشكيلات و ادارات و سازمانهاي داخلي يا رشته‌هاي
فعاليتهاي خود را كه مقتضي بداند به صورت شركتهاي‌بازرگاني اداره كند و يا در
شركتهاي ديگر دولتي و خصوصي سرمايه‌گذاري و مشاركت كرده و يا مشاركت و
سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي را‌در شركت و يا شركتهايي كه تشكيل مي‌دهد
بپذيرد.
2 - سازمان مي‌تواند گروه‌هاي فرهنگي - هنري - علمي - مطالعاتي - تحقيقاتي و
مؤسسات آموزش عالي تشكيل دهد و يا وابستگي اين قبيل‌گروه‌ها را به سازمان بپذيرد.
3 - سازمان مي‌تواند به مبادلات و ارتباطات راديويي و تلويزيوني در سطح بين‌المللي
اقدام نمايد.
4 - سازمان مجاز است در تهيه برنامه‌ها و يا فيلمهاي مشترك با سازمانهاي راديو
تلويزيون كشورهاي ديگر يا اشخاص و مؤسسات مربوط در داخل‌و خارج كشور اقدام نمايد.
5 - سازمان مي‌تواند از خدمات تخصصي و كارشناسي يا مشورتي افراد و مؤسسات خارجي و
داخلي استفاده نمايد.
‌ماده 7 - امور مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي سازمان منحصراً طبق
آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مدير عامل با تأييد شوراي عالي به‌تصويب
مجمع عمومي برسد.
‌ماده 8 - با آن دسته از مستخدمين رسمي دولت كه در اجراي اين قانون به سازمان
منتقل شوند طبق مقررات ماده 144 قانون استخدام كشوري و‌تبصره آن و تغييرات و
اصلاحات بعدي آن رفتار خواهد شد.
‌ماده 9 - مجمع عمومي سازمان مركب از وزير اطلاعات - وزير دارايي و وزير پست و
تلگراف و تلفن مي‌باشد. رياست مجمع با وزير اطلاعات‌خواهد بود.
‌ماده 10 - وظائف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
1 - تصويب بودجه سالانه.
2 - تصويب ترازنامه.
3 - تصويب سرمايه‌گذاري در شركتهاي تابعه.
4 - پيشنهاد پنج نفر اعضاي انتخابي شوراي عالي به هيأت وزيران.
5 - انتخاب مدير عامل.
6 - انتخاب بازرس.
‌تبصره - ساير اختيارات و وظايف مجمع عمومي در اساسنامه تعيين خواهد شد.
‌ماده 11 - شوراي عالي از اشخاص زير تشكيل مي‌شود:
1 - وزير اطلاعات كه رياست شورا را عهده‌دار خواهد بود.
2 - وزير فرهنگ و هنر.
3 - وزير علوم و آموزش عالي.
4 - وزير آموزش و پرورش.
5 - وزير كار و امور اجتماعي.
6 - وزير تعاون و امور روستاها.
7 - پنج نفر از شخصيتهاي برجسته فرهنگي و علمي و اجتماعي كه به پيشنهاد مجمع عمومي
از طرف هيأت وزيران انتخاب و به فرمان همايوني‌منصوب مي‌شوند.
‌تبصره - وظايف و اختيارات شوراي عالي در اساسنامه سازمان تعيين خواهد شد.
‌ماده 12 - دولت هر سال به تناسب نيازمنديهاي سازمان اعتبار لازم به عنوان كمك در
بودجه كل كشور منظور خواهد نمود.
‌ماده 13 - اعتبار حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط به ماشين آلات و ابزار
و وسائل كار مربوط به مراكز راديو تلويزيون كه سازمان از‌خارج از كشور و براي خود
وارد مي‌كند جمعاً و خرجاً همه‌ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
‌تبصره - كليه لوازم تلويزيون كه بعد از نصب و به كار افتادن دستگاه فرستنده
تلويزيون موضوع ماده واحده مصوب 37.4.29 و تا آخر سال 1346‌به كشور وارد و بنا به
تشخيص و اجازه وزارت پست و تلگراف براي مصرف تلويزيون ايران از گمرك مرخص شده است
مشمول معافيت ماده واحده‌مزبور مي‌باشد.
‌ماده 14 - سازمان از پرداخت هر گونه عوارض شهرداري معاف است و مشمول معافيت مذكور
در ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري نيز‌خواهد بود.
‌تبصره - در صورتي كه حق‌الثبت سازمان و همچنين شركتهايي كه با سرمايه سازمان
تشكيل و يا سازمان در آن سهيم مي‌شود نسبت به سرمايه‌متعلق به سازمان از يك ميليون
ريال تجاوز كند نسبت به مازاد بر يك ميليون ريال بخشوده خواهد بود.
‌ماده 15 - سازمان و شركتهاي تابع آن كه تمام سهام آنها متعلق به سازمان باشد براي
مدت ده سال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهند بود.
‌ماده 16 - مانده اعتبارات سال 1350 مربوط به شبكه راديويي كشور و سازمان تلويزيون
ملي ايران به پيشنهاد وزارت اطلاعات پس از تصويب‌هيأت وزيران به عنوان كمك در
اختيار سازمان گذارده خواهد شد.
‌ماده 17 - به سازمان اجازه داده مي‌شود از حقوقي كه به موجب ماده 9 قانون حمايت
حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به وزارت اطلاعات داده‌شده است استفاده كند.
‌ماده 18 - وزارت اطلاعات مكلف است اساسنامه سازمان را با رعايت اين قانون و قانون
تأسيس وزارت اطلاعات مصوب اسفند ماه 1342 ظرف 3‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون
تنظيم نمايد تا پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته شود تا زماني كه
اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين‌قانون به تصويب نرسيده سازمان به موجب
اساسنامه سازمان تلويزيون ملي ايران و آيين‌نامه‌هاي مربوط اداره خواهد شد.
‌ماده 19 - از تاريخ تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات مربوط به كار و
فعاليت راديو و تلويزيون و تشكيلات مربوط به آنها كه مغاير با‌اين قانون مي‌باشد
ملغي است.
‌ماده 20 - وزير اطلاعات در برابر مجلسين و دولت مسئول سازمان راديو تلويزيون ملي
ايران خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه
روز يكشنبه 1350.3.23 در جلسه روز شنبه بيست و نهم‌خرداد ماه يك هزار و سيصد و
پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي