شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ اخبار دولتي؛ تنها ده درصد مطالب هر رسانه بايد باشد
دوشنبه، 10 تیر 1398 - 10:12 کد خبر:24368
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- «ويليام شميك William Schmick » ناشر روزنامه قديمي و پر تيراژ «بالتيمور سان» كه آن را از پدرش به ارث برده بود 28 ژوئن 2004 در 90 سالگي فوت شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- «ويليام شميكWilliam Schmick » ناشر روزنامه قديمي و پر تيراژ «بالتيمور سان» كه آن را از پدرش به ارث برده بود 28 ژوئن 2004 در 90 سالگي فوت شد.

 

وي در روزنامه نگاري داراي چند ابتكار معروف است از جمله اين كه از اخبار دريافت شده، جز مطالبي كه خبرنگار و نويسنده روزنامه رأسا توليد مي كند، تنها بايد به صورت «سر نخ» و «اشاره» استفاده و سپس در تحريريه روزنامه آنهارا تكميل و منتشر ساخت و بر همين پايه، تعداد دفاتر خبري بالتيمور سان در كشورهاي ديگر بيش از هر روزنامه بزرگ آمريكايي است.


اين اصل هم از ويليام شميك است كه تنها ده درصد خبرهاي هر رسانه بايد درباره فعاليتهاي دولت (ازجمله اظهارات مقامات رسمي) باشد و گرنه مخاطب، آن رسانه را دولتي و نزديك به دولت خواهد دانست.