شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ انقلاب اداري در ايران كه از آن، تنها مورد «بركناري برخي مديران و كارمندان» به اجرا در آمد - ضعف مطبوعات ايران
شنبه، 5 تیر 1395 - 09:56 کد خبر:24367
انقلاب اداري در ايران كه از آن، تنها مورد «بركناري برخي مديران و كارمندان» به اجرا در آمد - ضعف مطبوعات ايران

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در اين روز در سال 1358 ، نزديك به پنج ماه پس از انقلاب، اعلام شد كه اينك نوبت به انقلاب اداري رسيده است كه يك مسئله ريشه دار ايران است و اصلاحات بايد از ادارات و سازمانهاي دولتي آغاز شود و كاركنان دولت خود را خدمتگزار و نان خور مردم بدانند نه بالا دست آنان. كارها سريعا و با بي نظري انجام گيرد، اشكالتراشي براي مردم نشود، امروز و فردا كردن به زباله دان تاريخ ريخته شود، پست فرمانبري و پيشخدمتي در ادارات حذف شود، اطاقهاي مديران به روي مردم باز و اثري از منشي مخصوص نباشد ، همه حقوق بگيران دولت پاسخگوي مردم باشند و سازمانهاي مملكتي از عوامل بد و ... تصفيه شوند. مقرري بگيران از بيت المال بايد به ملت وفادار، به كار خود معتقد و به پاكدامني و پرهيزگاري شهرت داشته باشند.


اين خبر همه را شاد و اميدوار كرد ولي جز اخراج برخي مديران و كاركنان، اصلاحات چشمگير ديگري صورت نگرفت كه با نگاهي به گذشته بايد بخشي از آن را به حساب كوتاهي و يا ضعف مطبوعات گذارد.


مطبوعات ما مانند ساير كشورها، مطالب را دنبال نمي كنند و در نتيجه تصميمات به فراموشي سپرده مي شوند. خبرنگار روزنامه، در كتابهاي درسي روزنامه نگاري، به پياده نظام اين حرفه كه هر روز موظف است در همان جبهه تكاپو و تلاش كند تشبيه شده است كه نخستين برنامه روزانه او بايد اين باشد كه ببيند در حوزه پوششي كار او اجراي تصميمات در چه مرحله اي است و گام تازه در اين راه چه بوده و آن را به اطلاع مردم برساند كه به همين انگيزه روزنامه را خريداري مي كنند.

 

مثلا: در اجراي دستور عمومي «پاسخ گويي فوري به مراجعان» امروز چه گام تازه اي برداشته شد و گام ديروز چه بود و ... و سپس بپردازد به كسب تازه ها. به نظر مي رسد كه خبرنگاران مطبوعات ما از مورد دوم، برنامه روزانه خود شروع مي كنند و چون جامعه از نتيجه تصميمات خوب بي خبر مي ماند آن را ازيادرفته و منتفي تلقي مي كند و ....