شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سازمان هوشيار
سه شنبه، 11 خرداد 1395 - 09:52 کد خبر:23819
سازمان هوشيار عبارت از سازماني است كه شفّافيت را هدايت مي‌كند كه سود ببرد و فرهنگ جديدي از سعۀ صدر را پديد مي‌آورد كه به نحوي صحيح بين آنچه كه از لحاظ تجاري محرمانه است و مشاركت كلّيه شهروندان تمايز قائل شود.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- سازمان هوشيار عبارت از سازماني است كه شفّافيت را هدايت مي‌كند كه سود ببرد و فرهنگ جديدي از سعۀ صدر را پديد مي‌آورد كه به نحوي صحيح بين آنچه كه از لحاظ تجاري محرمانه است و مشاركت كلّيه شهروندان تمايز قائل شود. درست همانطور كه سازمان‌ها مي‌توانند ارزش‌ها را سهيم شوند، اطّلاعات و عقايد را نيز مي‌توانند بيان نمايند. سُلطه و زمام امور به فرهنگ جديدي از "ما" انتقال مي‌يابد.

 

با كاملاً شفّاف شدن، "ما" به نحوي صحيح جوابگو مي‌شويم – نه به نخبگاني كه زماني قدرتمند بودند بلكه به مجموعه شهروندان. روابط از بزرگسال به كودك (ما به تو مي‌گوييم كه چه چيزي و در چه موقعي براي تو مفيد است) به بزرگسال به بزرگسال (مكالمۀ پخته و سنجيدۀ دو فرد برابر) انتقال مي‌يابد. اعتماد به اين ترتيب با كاركنان و مشتريان به وجود مي‌آيد – به نحوي درست بر مبناي احترام متقابل ايجاد مي‌شود.


امّا، بايد در مورد پرستش و بت كردن شفّافيت مراقب باشيم. صرفاً انتشار اطّلاعات فراوان عبارت از حركت به سوي ايجاد يا اعادۀ اعتماد عمومي نيست؛ اين فقط تلاش ديگري، مانند مسئوليت اجتماعي جمعي، براي ظهور شفّافيت و مسئوليت اجتماعي است. اين را نمي‌توان به عنوان سرپوشي براي مديريت بهتر و اخلاقيات به كار برد. يكي از پيامدهاي ناخواستۀ شرايط آزادي اطّلاعات اين است كه همۀ گزارش‌ها ديگر كامل، صحيح يا صادقانه نيست.