شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : عاشورا يك رسانه در مسير تاريخ
یکشنبه، 9 شهریور 1399 - 08:40 کد خبر:2322
عاشورا به عنوان رويدادي عميق معرفتي، منجر به خلق رسانه هايي شده كه به بازخواني مستمر و اثرگذار اين پيام مي پردازند.

شارا، مجيد نوش زاده كارشناس روابط عمومي سازمان بيمه سلامت ايران- آموزش بر اساس تعريفي كه سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) بيان داشته، عبارت است از «تمام كنش ها و اثرات، راه ها و روش هايي كه براي رشد و تكامل توانايي مغزي و معرفتي و هم چنين مهارت ها، نگرش ها و رفتار انسان به كار مي روند.

 

البته به طريقي كه شخصيت انسان را تا ممكن ترين حد آن، تعالي بخشند. چنين كنش هايي از آغاز توليد تا واپسين دم حيات همراه انسان است. از اين رو آموزش، يك فرآيند فراگير است كه تداوم آن تمامي حيات انساني را دربرمي گيرد و از اين رو براي آموزش نه زماني معين وجود دارد و نه مكاني مشخص. تمدن تاريخي اسلام كه معمار اصلي آن نبي اكرم (ص) است نيازمند حفظ تمايل فطري خداپرستي انسان ها و توسعه و تشديد آن است چرا كه تنها در سايه جوشش اين عاطفه هاي الهي است كه بستر فرهنگ سازي در جامعه ايجاد مي شود و لذا مي بينيم حادثه عاشورا نه تنها حافظ دين اسلام مي شود بلكه پس از اين حادثه است كه زمينه فرهنگ سازي توسط حضرت امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ايجاد مي گردد و معارف ناب اسلامي و شيعي به جامعه عرضه مي شود.


يكي از محورهاي قابل توجه در موضوع عاشورا كه كمتر به آن پرداخته شده است براي كاركرد و نقشي است كه اين حركت بزرگ به عنوان يك رسانه در مسير تاريخ، پيام رسان آزاديخواهان جهان شده است.


عاشورا نه يك حادثه كه يك فرهنگ است، فرهنگي برخاسته از متن اسلام ناب كه نقش حياتي را در استحكام ريشه ها، رويش شاخه ها و رشد بار و برهاي آن ايفا كرده است. عاشورا هيچ گاه در محدوده زمان و جغرافياي خاصي محصور نمانده است، بلكه همواره الهام بخش تشيع در راستاي حركت ها، جنبش ها و قيام هاي راستين شيعه، پل بسياري از نهضت هاي ديگر، در برابر كانون هاي ظلم و كفر و نفاق بوده است.


قيام عاشورا و فرهنگ عاشورايي در ايجاد نهضت ها و حركت هاي بنيادين اسلامي نقش تعيين كننده اي داشته است به گونه اي كه بعد از گذشت ساليان متمادي، اين واقعه همچنان به عنوان مهم ترين حادثه مذهبي، اسلامي پابرجاست. عاشورا به عنوان رويدادي كه حاوي پيام هاي عميق معرفتي است، منجر به خلق رسانه هايي در قالب تشكل ها و هيئت هاي مذهبي شده است كه به بازخواني اين پيام مي پردازند.


آيين هاي مذهبي در وراي استحكام بخشيدن به وحدت جامعه باعث حفظ ارزش ها، احساسات و اعتقادات مردم در يك چارچوب كلي است و بنابراين داراي اعتبار معنايي با ارزشي هستند. چنين اعتباري در فرهنگ شيعه و در ارتباط با مراسم سوگواري امام حسين (ع) و يارانش به خوبي نمايان است. دكترين شيعه با شهادت اين امام همام درآميخته و از آن مايه مي گيرد. از آن حيث كه ماهيت و پيام واقعه عاشورا متعلق به زمان و مكان خاصي نيست. واقعه عاشورا بر ابعاد مختلف زندگي شيعيان تاثير بسزايي داشته است. بنابراين واقعه عاشورا قرابت و نزديكي خاصي با كاركرد همگن سازي وسايل ارتباط جمعي دارد. موجب نزديكي سليقه ها، خواست ها و انتظارات تمامي ساكنان يك جامعه شده و جوامع را از عصر محدوده هاي جدا خارج مي گردانند.


بر اساس جامعه شناسي ارتباطات، مخاطبان، توده هاي عظيمي از انسان هاي پراكنده با ويژگي هاي ناشناخته هستند كه هيچ گونه پيوندي با هم نداشته و وجه مشترك آن ها همان اثري است كه از رسانه مي گيرند. در واقع اين رسانه ها هستند كه عامل پيونددهنده انسان ها با يكديگر بوده و به آن ها هويت جمعي مي بخشند. بر اين مبنا، كاركرد اصلي وسايل ارتباط جمعي، همان مخاطب قرار دادن توده ها و نه گروه هاي خاص است. آن چه مطرح شد بعنوان يكي از هزاران نمونه الگويي است كه در دين مبين اسلام و تاريخ تمدن اسلامي مي تواند مورد كنكاش بيشتر براي بهره گيري در فضاي رسانه جديد به ويژه توسط كارگزاران مسلمان روابط عمومي قرار گيرد.