شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز روابط عمومي: تصويب طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع
جمعه، 10 اردیبهشت 1395 - 09:25 کد خبر:22838
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح‌نام است، بانكها، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح‌نام است، بانكها، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند.
 

شوراي عالي اداري در نودمين جلسه مورخ 25/1/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منظور تكريم و جلب رضايت مردم و ارباب رجوع نسبت به عملكرد واحدهاي اجرايي كشور تصويب نمود، كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام هستند، از جمله نيروي انتظامي، شهرداري تهران و ساير شهرداري‌ها، بانك‌ها و شركتهاي بيمه، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند.


- تكريم ارباب رجوع از منظر آيات و روايات

- تصويبنامه « طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري»

- دستورالمعل نحوه تشويق و تنبيه كاركنان دولت

- كتاب فرهنگ تكريم

- شيوه نامه طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در بنياد شهيد و امور ايثارگران
- منشور طرح تكريم

- منشور اخلاقي دولت تدبير واميد

- منشور اخلاقي كاركنان شهرداري تهران

- فرم نظر سنجي از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تكريم مردم)
- فرم نظر سنجي از ارباب رجوع در پست (موضوع ماده 8 طرح تكريم مردم)

- فرم نظر سنجي از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تكريم مردم)

- فرم نظر سنجي از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تكريم مردم)

- واحد برگزيده طرح

- نامه

- نامه

- اقدامات صورت گرفته