شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آينده پژوهي روابط عمومي، مسئوليت پذيري اجتماعي و اعتمادسازي عمومي
شنبه، 30 آبان 1394 - 10:56 کد خبر:19766
روابط عمومي در كشور ما نياز به پويايي، برنامه ريزي و نگرش استراتژيك دارد. بر اين اساس از منظر مديريت استراتژيك هر سازمان بايد ماموريت خود را تعريف كند و در راستاي ماموريت تعريف شده اهدافش را مشخص و براي تحقق اهداف بايد استراتژي خاص خود را تعيين نمايد


روابط عمومي ترجمه اي است از واژه انگليسي Public Relations و همانطور كه از معني آن بر مي‌آيد وظيفه‌اش مديريت ارتباط بين سازمان و عموم مردم است. روابط عمومي نهادي است كه به جوامع نوين تعلق دارد و در روند پيدايش و رشد سازمان‌هاي نوين براي تسهيل ارتباط ميان سازمانها با محيط دروني و بيروني، مخاطبان، گروه‌هاي تأثيرگذار و تأثيرپذير از سازمان‌، افكار عمومي، رسانه‌ها و سازمانهاي ديگر ايجاد شده است.

 

روابط عمومي با ايفاي كاركردهاي اطلاع‌رساني و اطلاع‌يابي، ايجاد و حفظ ارتباطات دوسويه و تفاهم متقابل بين سازمان و مخاطبان و جلب اعتماد و مشاركت مخاطبان به سازمان، كمك به مديريت براي همگام شدن با تغييرات محيطي، نزديك كردن نگرش‌هاي مخاطبان با سازمان و متقابلاً نزديك كردن اقدامات و نگرش‌هاي‌سازمان با مخاطبان به پويايي و رشد و توسعه سازمان در محيط و در راه رسيدن به اهداف و استراتژي‌هاي آن كمك مي‌كند. با اين وجود در كشور ما روابط عمومي، مانند ساير رشته هاي علوم انساني مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون ارتباطات و اطلاعات، نتوانسته در آن تأثير چنداني داشته باشد.


اين در حالي است كه روابط عمومي از اجزا و عناصر اصلي ارتباطات است و در ايجاد بستر هاي مشاركت ذهني و عيني نقش نهادي و بنيادي دارد، زيرا جنس و ماهيت مجموعه وظايف و فعاليت هاي آن به طور عمده، ارتباطي، تعاملي و تبادلي است و امر مشاركت نيز با مقوله اطلاع رساني كه از مهمترين رويكرد هاي روابط عمومي است آغاز مي شود. يكي از عواملي كه در سرنوشت هر گروه و فرد اهميت و ارزش دارد و آنها را براي رسيدن به هدفشان ياري مي دهد، كيفيت رابطه آنها با افراد و مؤسساتي است كه با آن سر و كار دارند( حبيبي، 29/2/1386).


روابط عمومي در كشور ما نياز به پويايي، برنامه ريزي و نگرش استراتژيك دارد. بر اين اساس از منظر مديريت استراتژيك هر سازمان بايد ماموريت خود را تعريف كند و در راستاي ماموريت تعريف شده اهدافش را مشخص و براي تحقق اهداف بايد استراتژي خاص خود را تعيين نمايد؛ لازم است مدير روابط عمومي در سازمان نه در زيرمجموعه بلكه خود يك مجموعه باشد در كنار رئيس سازمان با پتانسيل‌هاي لازم، امكانات رسانه‌اي و يك تيم كاري كه انواع خدماتي كه لازم مي‌باشد را انجام دهد.


اين در حالي است كه در شرايط كنوني براساس نظر كارشناسان، روابط عمومي در ايران با چالش هاي متعددي همچون تشكيلات ، اعتبارات، آموزش ، نحوه عمل ، نيروي انساني، وجود نگرش هاي منفي نداشتن متولي مشخص و نبود قانون مندي مسئوليت هاي استراتژيك و حرفه اي دست و پنجه نرم مي كند. پس بجاست، كه با انجام مطالعات و بررسي هاي لازم اساساً معلوم شود كه روابط عمومي در كشور ما داراي چه جايگاهي است و به چه رويه و رويكردي براي بهبود موقعيت و افزايش اثرگذاري نياز دارد.