شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بررسي تأثير تبليغات در شبكه‌هاي اجتماعي بر بازاريابي خدمات آموزشي
دوشنبه، 30 شهریور 1394 - 10:19 کد خبر:18730
امروزه شبكه هاي اجتماعي مجازي به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي ارتباطي در سطح جامعه و جهان تبديل شده است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، شبكه هاي اجتماعي مجازي نسل جديدي از وب سايتهاي اينترنتي هستند. در اين وب سايت ها كاربران اينترنتي حول محور مشتركي به صورت مجازي دور يكديگر جمع مي شوند و گروههاي آنلاين را تشكيل مي دهند(محمد مهدي مولايي، 1389)
در واقع شبكه هاي اجتماعي ، شبكه اي متشكل از افراد و گروهها و ارتباط بين انهاست كه مي توان آن را يكي از تاثير گذارترين سرويس هاي ارايه شده در اينترنت دانست كه به نوبه خود تحول شگرفي را در نظام اجتماعي كشورهاي جهان ايجاد كرده است.
امروزه اين شبكه ها به نيرويي قدرتمند در شكل دهي به جنبه هاي تجارت تبديل شده اند زيرا بازاريابي دهان به دهان را تقويت كرده و به سرعت در تصميمات خريد افراد تاثير مي گذارد و بي شك تبليغات در اين شبكه ها فرصت هاي زيادي را در اختيار صاحبان مشاغل قرار مي دهد. از انجايي كه خدمات آموزشي يك كالاي خدمتي نامحسوس مي باشد ، تبليغات براي ان بايد ظرافت هاي ويژه اي را به همراه داشته باشد و يكي از روش هاي تبليغات براي چنين خدمات ناملموسي ، تبليغات دهان به دهان با تاكيد بر اعتماد به رضايتمندي ديگران مي باشد و از اين رو است كه تبليغات خدمات آموزشي در شبكه هاي اجتماعي پر طرفدار از نظر بازاريابي جايگاه پيدا مي كند.

 

چكيده:
- زمينه و هدف: امروزه شبكه هاي اجتماعي مجازي به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي ارتباطي در سطح جامعه و جهان تبديل شده است. از آنجايي كه اطلاع دقيقي از ميزان تاثير تبليغات در شبكه هاي اجتماعي در بازاريابي خدمات آموزشي به منظور معرفي و ارايه خدمات آموزشي منايب و با كيفيت وجود ندارد اين مطالعه با هدف بررسي ميزان تاثير تبليغات در شبكه هاي آموزشي بر بازاريابي خدمات آموزشي در بين دانشجويان مديريت اجرايي دانشگاه آزاد بندرعباس در نيم سال اول تحصيلي سال 93 انجام گرفت.
-
روش كار: در اين مطالعه توصيفي تحليلي تعداد 95 نفر به طور تصادفي از جامعه 235 نفري انتخاب و در اين مطالعه شركت كردند و پرسشنامه محقق ساخته پس از تاييد روايي و پايايي در اختيار آنها قرار گرفت و پس از تكميل جهت تحليل آماري در نرم افزار ذspss وارد گرديد.
-
يافته ها: پس از تحليل آماري داده ها مشخص شد كه  پاسخ دهندگان با ميانگين امتياز 3.64 با شبكه هاي اجتماعي آشنايي داشتند  و با ميانگين امتياز 2.95 تبليغات موجود در شبكه هاي اجتماعي براي آنها جذاب بود ولي استفاده هدفمند از شبكه هاي اجتماعي به منظور آشنايي و بهره گيري از خدمات موسسات آموزشي در سطح متوسطي قرار دارد.
-
نتيجه گيري: با توجه به ميزان آشنايي با شبكه هاي اجتماعي و ميزان استفاده از آنها مي توان از ظرفيت بالقوه شبكه هاي اجتماعي به عنوان بستر بسيار مناسب جهت تبليغات هدفمند ، كاربردي و مدرن در زمينه بازاريابي خدمات آموزشي استفاده نمود و با كار اصولي در اين زمينه فرهنگ استفاده هدفمند و كاربردي از اين شبكه هاي اجتماعي جهت ارتقاي سطح آموزش و به دنبال آن افزايش آگاهي و دانش افراد ايجاد نمود.

واژگان كليدي: تبليغات در شبكه هاي اجتماعي- بازاريابي خدمات آموزشي-تبليغات- مديريت اجرايي –دانشگاه آزاد بندرعباس

 

نويسندگان:
محمود عامري سياهويي
انسيه ايمانپور
تينا تقي پور، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي گرايش بازاريابي

 

دانلود مقاله با لينك مستقيم

 

منبع: TMBA