شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي چيست
یکشنبه، 29 شهریور 1394 - 09:00 کد خبر:18708
روابط عمومي راهي است كه يك فرد يا سازمان ها با ساير افراد تعامل مي كند

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روابط عمومي راهي است كه يك فرد يا سازمان ها با ساير افراد تعامل مي كند.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199