شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فهم روابط عمومي در چارچوب رويكرد فرهنگي به مسئوليت اجتماعي
شنبه، 13 تیر 1394 - 09:44 کد خبر:17572
كوشش خواهد شد با آن الگوها، انتظارات معاصر از روابط عمومي براي وارد شدن در يك ارتباط با منافع متقابل و پذيرش مسئوليت در برابر جامعه بزرگ¬تر در قالب يك نظريه فرهنگي تبيين گردد. چارچوب نظري و روش در اين مطالعه، نظريات و روش¬هاي مطرح در مطالعه روابط بينافرهنگي در حيطه نشانه شناسي فرهنگي خواهد بود.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مي دانيم كه در جديدترين فهم ها از روابط عمومي، معناي اين نهاد از ارتباطي در حد سخنگو بودن و مدافع بودن، به نوعي پذيرش مسئوليت اجتماعي براي سازمان متبوع خود و كوشش در جهت ايفاي اين نقشِ مسئولانه تغيير يافته است. بر اساس آخرين تعريف¬ها سه مؤلفه محوري در فهم روابط عمومي وجود دارد كه مي¬تواند موضوع نوعي تحليل فرهنگي باشد: مؤلفه خود به مثابه سازمان متبوع (Organization) و ديگر به مثابه عموم (Public)، مؤلف ارتباط (Communication) و مؤلفه سودبري متقابل (Mutual benefit). آنچه بيشتر محصول نگرش هاي جديد به روابط عمومي است، همين مؤلفه اخير است كه نقش روابط عمومي را از جلب يكسويه سود به نفع سازمان متبوع به سوي پذيرش مسئوليت اجتماعي سازمان، درك اين مسئوليت¬ها در فضاي ارتباطي و كوشش براي ايفاي آن¬ها سوق داده است و همين تحول در نگرش است كه روابط عمومي نوين را با مسئوليت اجتماعي بيشتر و بيشتر گره مي زند.


اما اين كه ماهيت فعاليت در روابط عمومي نوعي ارتباط باشد، و اين كه در اين فضاي ارتباطي، مانند هر ارتباط ديگري دو طرف گفت وگو وجود داشته باشد، تقريباً در همه تعريف ها از روابط عمومي به نوعي مي-گنجد. در مقام تحقق ارتباط، طرفين درگير از يك سو روابط عمومي به عنوان نهادِ ارتباطيِ سازمان متبوع و از سوي ديگر هر آنچه غير باشد، به عنوان عموم مطرح است و اين مبناي شكل گيري نوعي الگوي خود و ديگر در ارتباط روابط عمومي¬هاست؛ وجود چنين ساختاري، ما را قادر مي¬سازد تا از الگوهاي خود و ديگر در نشانه شناسي فرهنگي و مدل¬هاي روابط بينافرهنگي براي مطالعه روابط عمومي استفاده كنيم و آن را در اين فضا بومي¬سازي نمايم. اين كه فرهنگ¬ها چگونه براي تمايز خود از ديگري از رمزگان¬هايي استفاده مي-كنند كه در پس آن نوعي دفاع از حريم خود و جلب منابع براي خود وجود دارد، به خوبي مي¬توان در مطالعه روابط عمومي استفاده گردد؛ در اين مقاله كوشش خواهد شد به الگوهاي منعطفي در روابط بينافرهنگي پرداخته شود كه براي رمزگان ديگري و براي منافع و خواسته¬هاي ديگري در فضاي ارتباطي ارزش قائل است و كوشش خواهد شد با آن الگوها، انتظارات معاصر از روابط عمومي براي وارد شدن در يك ارتباط با منافع متقابل و پذيرش مسئوليت در برابر جامعه بزرگ¬تر در قالب يك نظريه فرهنگي تبيين گردد. چارچوب نظري و روش در اين مطالعه، نظريات و روش¬هاي مطرح در مطالعه روابط بينافرهنگي در حيطه نشانه شناسي فرهنگي خواهد بود.

 

 دكتر احمد پاكتچي استاد دانشگاه امام صادق (ع) در تاريخ 19 مهرماه سال جاري در داوزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران سخنراني خود را با عنوان رسالت راهبردي روابط عمومي؛ آينده پژوهي مسئوليت اجتماعي ارائه خواهند داد.