شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فراخوان مقاله دوازدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
سه شنبه، 14 بهمن 1393 - 13:44 کد خبر:15638
 موسسه كارگزار روابط عمومي در مهرماه 94 اقدام به برگزاري دوازدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران(ICPR) خواهد نمود. محورهاي اصلي فراخوان عبارت اند از:

فراخوان مقاله دوازدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران

مهرماه 1394

 

 موسسه كارگزار روابط عمومي در مهرماه 94 اقدام به برگزاري دوازدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران(ICPR) خواهد نمود. محورهاي اصلي فراخوان عبارت اند از:


بخش اول: روابط عمومي و آينده پژوهي
1-               آينده پژوهي توسعه مدار و روابط عمومي
2-              روابط عمومي و آينده پژوهي نيازهاي عمومي
3-               آينده پژوهي، روابط عمومي و شبكه هاي اجتماعي
4-               روابط عمومي و آينده پژوهي راهبردي
5-               رسانه ها و آينده پژوهي ارتباطي
6-               آينده پژوهي و مديريت روابط عمومي
 

بخش دوم: آينده پژوهي روابط عمومي و مسئوليت پذيري اجتماعي
1-               آينده پژوهي روابط عمومي و مسئوليت پذيري اجتماعي
2-                آينده پژوهي روابط عمومي، مسئوليت پذيري اجتماعي و بازنمايي رسانه اي
3-                آينده پژوهي روابط عمومي، مسئوليت پذيري اجتماعي و شفاف سازي
4-               آينده پژوهي  روابط عمومي، مسئوليت پذيري اجتماعي و اعتمادسازي عمومي
5-               آينده پژوهي روابط عمومي، مسئوليت پذيري اجتماعي و مديريت بحران
 

تاريخ‌هاي مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/04/30
اعلام نتايج داوري اصل مقاله: 1394/05/20