شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز روابط عمومي/ نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد
شنبه، 5 تیر 1395 - 09:32 کد خبر:15490
تمامي وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، شهرداري ها، بانك ها، شركت هاي بيمه، تمامي شركت هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند.


نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد (مصوبه شماره ۶۳۳۰/۹۲/۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ شوراي عالي اداري)


تمامي وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، شهرداري ها، بانك ها، شركت هاي بيمه، تمامي شركت هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند.


شوراي عالي اداري در يكصد و شصتمين جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترك نهاد رياست جمهوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، به استناد ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري، "نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد" را به شرح ذيل تصويب نمود:


۱- تعاريف:
در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
ارتباط مردمي: تعامل مفيد، مؤثر، روان و كارآمد بين مردم و مسئولين اعم از حضوري و غيرحضوري
پاسخگويي: پذيرش مسئوليت نتايج و پيامدهاي حاصل از عملكرد دستگا ها و ارايه پاسخ شفاف در قبال وظايف انجام شده و نشده به ذي‌نفعان.
شكايت: درخواست احقاق حق شهروندان از نقض يا نقص قوانين و مقررات، عدم اجراي ضوابط در دستگاه هاي اجرايي و ميزان كميت و كيفيت ارايه خدمات در مقايسه با استانداردهاي خدمات عمومي.
درخواست:‌تقاضاي تعلق گرفتن خدمات يا شموليت قانون، آيين نامه و دستورالعمل به فرد يا گروه خاص.
مشاهدات (گزارش ها): عبارت است از بيان واقعيتي كه اطلاع دادن آن داراي منافعي براي خود، ديگران و يا آحاد جامعه باشد.
مشاوره و راهنمايي: برقراري ارتباط به منظور آگاهي بخشي و هدايت منطقي متقاضيان بر اساس قوانين و مقررات و رويه هاي جاري و كمك جهت حل مشكل.
ابراز احساسات:‌ عبارت است از بيان مكنونات قلبي مردم به مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و رييس جمهور محترم به شكل هنرمندانه در قالب شعر، نقاشي، دكلمه و...
ايده و پيشنهاد: عبارت است از ارايه هر گونه فكر و روش جديدي كه در راستاي مشاركت مردم در اداره هر چه بهتر امور كشور منجر به ايجاد يك تحول يا تسريع در وقت، سرعت ارايه خدمات و كاهش هزينه ها گردد.
سامد: منظور "سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت" مي باشد.
مركز: منظور مركز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري است كه از تغيير نام "مركز پاسخگويي به شكايات نهاد رياست جمهوري" ايجاد مي شود.
دستگاه هاي اجرايي: منظور "كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، شهرداري ها، بانك ها، شركت هاي بيمه، تمامي شركت هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند" است.
دفاتر: منظور "دفاتر مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي" است.
دفاتر ستادي: منظور "دفتر حوزه وزارتي وزارتخانه، حوزه رياست سازمان و دفتر استاندار" است.
ميز ارتباطات مردمي:‌منظور تشكيل ميزي با ادغام ميز رسيدگي به شكايات (موضوع نظام نامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم) و ميز خدمت (موضوع مصوبه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) است.
مورد: آنچه كه از طريق متقاضيان مطرح مي شود، همچون درخواست، شكايت، انتقال، پيشنهاد، ايده، تقدري و تشكر، طرح، ابراز احساسات و گزارش هاي مردمي.
ثبت خدمت:‌درج خدمات ارايه شده به متقاضي در سيستم سامد.
نظارت: فرايند رصد منظم، دقيق و مداوم فعاليت ها، مشاهده و آگاهي از عملكرد دستگاه هاي اجرايي و ثبت انطباق آن با شاخص ها و استانداردهاي كمي و كيفي در حوزه ارتباطات مردمي.
ارزيابي: فرايند سنجش، قضاوت و ارزش گذاري عملكرد اجرايي در سه سطح سازمان، مديران و كاركنان در حوزه ارتباطات مردمي، در قالب آيين نامه اجرايي مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مديريت خدمات كشوري.


۲- اهداف:
۲-۱) افزايش مشاركت مردمي در نظارت همگاني و تقويت و تثبيت اعتماد مردم به دولت.
۲-۲) افزايش رضايت مردم از طريق ارتقاي كيفيت پاسخگويي دستگاه ها و سازمان ها.
۲-۳) افزايش فرهنگ و روحيه مردم داري در مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي و نقش ارتباطات مردمي در تصميم سازي هاي رييس جمهور و دولت
۲-۴) افزايش سرعت در رسيدگي با بهره گيري از سيستم سامد و ضريب نفوذ الكترونيكي ارتباطات مردمي در كشور.
۲-۵) ايجاد هماهنگي، وحدت رويه و مديريت يكپارچه امور ارتباطات مردمي.
۲-۶) تمركززدايي در رسيدگي به مطالبات مردم.


۳- اركان:
۳-۱) مركز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري
وظايف:
۱- برنامه ريزي كلان، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي نظام ارتباطات مردمي در دستگاه هاي اجرايي.
۲- انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص يكسان سازي فرآيند ارتباطات مردمي در سطح قواي مجريه، مقننه، قضاييه و ساير نهادهاي عمومي.
۳- استفاده از الگوي سفرهاي استاني براي ارتباطات مردمي.
۳-۲) ستادهاي استاني ارتباطات مردمي
مركز موظف است به منظور بهره گيري كامل از ظرفيت وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي استاني براي ايجاد بستر مناسب در خصوص ارتباط نزديك مردم و مسئولين، تغيير رويكرد از تصدي گري به نظارت، ارتقاي پاسخگويي همراه با تكريم و حفظ كرامت انساني متقاضيان، حذف بروكراسي زايد، در دسترس بودن مسئولين و ديدار چهره به چهره با مردم؛ هر ماهه ستادهاي ارتباطات مردمي را با حضور نمايندگان تام الاختيار وزراء، رؤساي سازمان ها و مسئولين استاني،‌ در مراكز استان ها برگزار نمايد.
۳-۳) دفاتر مديريت عملكرد
دفاتر مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها، با مركز در اجراي اين نظام نامه همكاري مي كنند.
۴-۳) مديريت شبانه
مركز موظف است به منظور نظارت بر عملكرد مديريت شبانه دستگاه هاي اجرايي و پيگيري موارد مطروحه از سوي دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رياست جمهوري و دفتر معاون اول رييس جمهور، نسبت به برقراري مديريت شبانه نهاد رياست جمهوري اقدام نمايد.
مركز موظف است فهرست دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي عملياتي، كه بايد نوبت كاري شبانه داشته باشند را در اجراي ماده ۷۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برساند.
تبصره: فرمانداري ها موظفند ليست مديريت شبانه خود را به دفتر استاندار ارسال نمايند.
۵-۳) ميز ارتباطات مردمي در شهرستان ها، فرمانداري هاي ويژه و مراكز استان ها


۴- فرايند ارتباطات مردمي:
ارتباط مردمي در چهار سطح شهرستان (روستا، بخش و شهر)، استان، دستگاه و ملي به صورت زير انجام مي گردد:
سطح شهرستان و فرمانداري ويژه
۴-۱) به منظور پاسخگويي سريع و شفاف به ارباب رجوع در هر شهرستان و فرمانداري وي‍ژه، واحد ارتباط مردمي تحت عنوان ميز ارتباطات مردمي با مسئوليت فرماندار تشكيل مي گردد.
تبصره: فرمانداران موظفند متناسب با جمعيت شهرستان و تعداد مراجعين، كاركناني را از مجموعه نيروي انساني فرمانداري با ويژگي هايي نظير سعه صدر، گشاده رويي، خوش برخورد، مسلط به امور اداري و مورد تأييد حراست، جهت خدمت در ميز ارتباطات مردمي تعين نمايند.
۴-۲) كليه امور مربوط به ارتباطات مردمي اعم از ثبت مورد، مشاوره و راهنمايي، خدمت و... بايد در بستر سامد انجام پذيرد.
۴-۳) كليه ادارات در سطح شهرستان بايد به سيستم سامد متصل گردند.
۴-۴) تمامي موارد مربوط به امور مراجعين نظير:
- ارايه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم،
- دريافت مدارك و درخواست هاي مراجعين،
- انجام درخواست متقاضيان در صورت امكان و يا اعلام تاريخ مراجعه بعدي يا زمان ارايه خدمت نهايي،
- ارايه خدمات غيرقابل عرضه در دفاتر پيشخوان شهري و روستايي،
- هدايت مراجعين به واحدهاي مرتبط در موارد بسيار ضروري، پس از انجام هماهنگي با واحد اقدام كننده ذيربط،
- دريافت نتايج اقدامات انجام شده از واحدهاي ذيربط و اعلام آن به مراجعين و... توسط ميز ارتباطات مردمي، مشاوره و انجام مي شود.
۴-۵) هر گونه ارجاع يا اقدامي بايد به نحو مقتضي از طريق قابليت هاي سامد و فنآوري هاي نوين ارتباطي از قبيل پيامك، پست الكترونيكي و ... به متقاضي، اطلاع رساني گردد.
سطح استاني:
۴-۶) به منظور پاسخگويي سريع و صحيح به مردم، ميز ارتباطات مردمي در دستگاه هاي اجرايي سطح استان با مسئوليت مدير كل يا رييس سازمان استان تشكيل مي گردد.
۴-۷) كليه دستگاه هاي اجرايي در سطح استان بايد به سيستم سامد متصل بوده و تمامي امور ارتباطات مردمي نيز در اين بستر صورت پذيرد.
۴-۸) ميز ارتباطات مردمي مستقر در دستگاه هاي اجرايي استان صرفاً‌مجاز به ثبت و اقدام موارد، با توجه به شرح وظايف دستگاه مي باشند.
۴-۹) هر گونه ارجاع و يا اقدامي بايد بر اساس قابليت هاي سامد به نحو مقتضي، به متقاضي اطلاع رساني گردد.
۴-۱۰) در صورتي كه اجابت درخواست خارج از توان و اختيارات دستگاه هاي اجرايي استان بوده و نيازمند كسب مجوز و يا اعتبار از وزارتخانه يا سازمان باشد، بايد مورد را به وزارتخانه يا سازمان ارجاع نمايند.
۴-۱۱) دفاتر مديريت عملكرد استانداري ها مسئول نظارت بر فرايند ارتباطات مردمي در سطح استان و شهرستان مي باشند.
۴-۱۲) دفاتر استانداري ها در سفرهاي استاني، موظف به داير نمودن ستاد پردازش الكترونيكي نامه ها بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي مركز مي باشند.
سطح دستگاهي
4-13) ميز ارتباطات مردمي در كليه دستگاه هاي اجرايي با مسئوليت مديران كل دفاتر، در محل مناسب و قابل دسترس مراجعين تشكيل مي گردد.
4-14) ميز ارتباطات مردمي مستقر در دستگاه هاي اجرايي به سيستم سامد متصل بوده و كليه امور ارتباطات مردمي در بستر سامد انجام مي پذيرد.
4-15) ميز ارتباطات مردمي مستقر در دستگاه هاي اجرايي، فقط مي توانند آن دسته از مواردي كه در حيطه شرح وظايف سازماني باشد را ثبت و اقدام نمايند.
4-16) دفاتر دستگاه هاي اجرايي به عنوان رابط بين دستگاه و مذكر، موظفند ضمن همكاري با مركز، موارد را از طريق سامد دريافت و اقدام نمايند.
4-17) كليه ارجاعات و اقدامات صورت پذيرفته بايد بر اساس قابليت هاي سامد به اطلاع متقاضي رسانده شود.
سطح ملي (نهاد رياست جمهوري):
4-18) كليه موارد با ماهيت درخواست، بايد به مبادي ذي ربط راهنمايي و ارجاع گردد.
4-19) به منظور رسيدگي به ايده ها و پيشنهادهاي مردمي، مركز موظف است كارگروه ويژه اي را تشكيل دهد.
4-20) ايده ها و پيشنهادهاي بررسي شده در كميته مذكور، متناسب با ماهيت و محتوا به دستگاه اجرايي مربوط ارجاع مي گردد.
4-21) دستگاه اجرايي پس از بررسي ايده و پيشنهادهاي واصله از مركز، نتيجه بررسي را به پيشنهاد دهنده و مركز اطلاع و در صورت لزوم اقدامات تكميلي براي تحقق پيشنهادها را انجام مي دهد.
4-22) مركز مسئوليت نظارت بر فرآيند رسيدگي به ايده ها و پيشنهادها را در دستگاه هاي اجرايي بر عهده دارد.
4-23) نظارت بر حسن جريان امور (فرآيند و سطوح) توسط مركز صورت مي پذيرد و سامانه 6133، سامانه نظارت بر سامد خواهد بود.
4-24) مركز موظف است نسبت به راه اندازي سيستم سامد در معاونت هاي رييس جمهور و دفاتر مستقر در نهاد رياست جمهوري اقدام نموده تا كليه امور ارتباطات مردمي در بستر سامد ثبت و به كارتابل الكترونيكي مركز ارجاع گردد.
4-25) مركز موظف است فرايند ابلاغ پي نوشت رياست جمهوري در بستر سامد را فراهم نمايد.


5- ابزار و تجهيزات
الف) سامد:
5-1) شماره تلفن سه شماره اي 111 جهت ارتباط مردم اقصي نقاط كشور با دولت به صورت رايگان تعيين مي گردد.
5-2) ثبت تمام امور مربوط به ارتباطات مردمي در كليه سطوح، در بستر سامانه جامع و يكپارچه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت (سامد)، الزامي مي باشد.
5-3) با توجه به ماده 11 تصويب نامه شماره 81839/ت44294 مورخ 19/4/1390 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي، ارايه هر گونه خدمت به متقاضي، منوط به دريافت شماره ملي مي باشد.
5-4) مركز با توجه به استقرار سامد، از پذيرش موارد مكتوب (به صورت سنتي) پرهيز نموده و بايد متقاضيان را جهت بهره گيري از خدمات سامد و تلفن 111 راهنمايي نمايد.
ب) سايت:
5-5) دستگاه هاي اجرايي موظفند امكان ثبت مورد اعم از درخواست، شكايت، ايده، پيشنهاد و... را در درگاه اينترنتي فراهم نمايند.


6- ارتقا و توسعه سامد
6-1) مركز موظف است به منظور رسيدگي به موارد ثبت شده در سامد براي كليه وزراء، رؤساي سازمان ها، استانداران و معاونين آنان، كارتابل الكترونيكي ايجاد نمايد.
6-2) وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات موظف است نسبت به استقرار و توسعه شبكه دولت الكترونيك به منظور تعميق سامد تا سطح شهرستان، طبق اين نظام نامه اقدام نمايد.
6-3) وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات موظف است زمينه ارتباط بين سامد (تلفن 111) و ساير تلفن هاي سه شماره اي ضروري و خدمات رسان را با هماهنگي مركز فراهم نمايد.
6-4) دستگاه هاي اجرايي موظفند "ارتباط سامد با ساير اتوماسيون هاي دستگاه هاي ذيربط" را ظرف مدت 2 ماه پس از تصويب اين نظام نامه فراهم نمايند.
6-5) دستگاه هاي اجرايي موظفند ظرف شش ماه از تصويب اين نظام نامه، مركز تماس دستگاه را به گوه اي ايجاد يا ارتقاء دهند كه جوابگوي كليه نيازهاي ارتباط مردمي، اعم از پذيرش، مشاوره و راهنمايي، استعلام، اطلاع رساني و ... بوده، قابليت شبكه شدن با مركز ساير دستگاه ها را داشته باشد.
6-6) مركز بر اساس جمعيت و ساير شاخص هاي فعاليت هاي سامد در هر استان، تشكيلات تفصيلي مناسب را در قالب تشكيلات دفاتر مديريت عملكرد، تنظيم و براي تأييد به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور پيشنهاد مي نمايد.


7- آموزش:
7-1) مركز موظف است با هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي و سازمان صدا و سيما، نسبت به معرفي سامد و شماره تلفن هاي 111 و 6133 به طرق مقتضي اقدام نمايد.
7-2) مركز موظف است در راستاي اجراي ماده 59 قانون مديريت خدمات كشوري، برنامه آموزشي خود را به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برساند.


8- سازمان كار:
8-1) سياستگذاري، هدايت و تصويب مقررات وضوابط لازم براي ارتقاي ارتباطات مردمي در نظام اداري، به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و پس از تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، به عهده شوراي عالي اداري است.
8-2) مركز موظف است كليه موارد واصله به نهاد رياست جمهوري، اعم از پستي، حضوري، ايميل، دورنگار، سفرهاي استاني و... را با بهره گيري از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي و دفاتر استانداري ها، پردازش نمايد.
8-3) مسئولين دستگاه هاي اجرايي مشول اين مصوبه، حسب مورد موظفند در راستاي مصوبه شماره 34127/ت33802 مورخ 9/6/1384 هيأت وزيران، برنامه ديدار عمومي و ملاقات چهره به چهره با مردم را در روز و زمان مشخص (يك روز در هفته)، تعيين و از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع مردم برسانند.
8-4) به منظور بهره گيري از ظرفيت سامد، استانداران موظفند علاوه بر انجام ملاقات مردمي هفتگي، به همراه مسئوليت ذيربط دستگاه هاي اجرايي، جهت پاسخگويي مستقيم به مردم در محل استقرار سامد در استانداري حضور يابند.


9- اختيارات:
9-1) مركز موظف است در صورت صلاحديد نسبت به تشكيل جلسات حل مسئله با حضور ذينفع و دستگاه هاي اجرايي مرتبط اقدام نموده و در صورت استنكاف يا تعلل دستگاه هاي اجرايي از اجراي تصميمات متخذه، مركز مي تواند شاكيان را به مراجع ذيصلاح جهت اقامه دعوي معرفي نمايد.
9-2) ايرانيان مقيم خارج از كشور مي توانند با استفاده از امكانات فراهم شده در اين نظام نامه، شكايت، درخواست ها، پيشنهادات و گزارش هاي خود را به مركز ارسال نمايند.


10- مسئوليت ها:
10-1) مسئوليت حسن اجراي اين مصوبه در وزارتخانه هاي بر عهده وزراء، در مؤسسات و سازمان ها بر عهده بالاترين مقام دستگاه، در شركت هاي دولتي بر عهده مديران عامل، در استان ها بر عهده استانداران و در شهرستان ها بر عهده فرمانداران مي باشد.
10-2) مسئوليت بررسي، رسيدگي و پاسخگويي به شكايات در سطح شهرستان بر عهده ميز ارتباطات مردمي مستقل در فرمانداري، در سطح استان و دستگاه هاي اجرايي، بر عهده دفاتر مي باشد. بررسي و رسيدگي به گزارش ها، طرح ها و ايده ها، توسط واحدها و يا دفاتر تخصصي ذيربط، حسب مورد انجام خواهد شد.
10-3) شكايت از مسئولين مرتبط با واحدهاي ارتباطات مردمي در سلسله مراتب اداري به ترتيب زير انجام مي شود:
الف- شكايت از رؤساي ادارات و ميز ارتباطات مردمي در سطح شهرستان مستقيماً توسط فرماندار مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ب- شكايت از مديران دستگاه هاي اجرايي استان، فرمانداران و دفاتر، مستقيماً استاندار مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ج- شكايت از معاونين، مديران و دفاتر وزارتخانه ها و سازمان ها توسط وزير يا رييس سازمان مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
تبصره: رسيدگي به سلسله مراتب اداري به شرح فوق، رافع وظايف مراجع قانوني از جمله هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نيست.
10-4) گزارش هاي واصله از نحوه عملكرد رؤساي واحدهاي اجرايي شهرستان توسط فرماندار، مديران اجرايي استان و فرمانداران توسط استاندار، استانداران و مديران پست هاي اجرايي در ستاد، توسط مركز مورد رسيدگي قرار مي گيرد.


11- فرآيند گزارش دهي، نظارت و ارزيابي عملكرد:
11-1) مديريت عملكرد ارتباطات مردمي در بستر سامد در چهار سطح شهرستان، استان، دستگاه و ملي بر اساس اهداف عملكرد از پيش تعيين شده و در قالب شاخص هاي عمومي در حوزه ارتباطات مردمي به شرح ذيل اجرايي مي گردد.
سطح شهرستان:
11-2) فرمانداري و واحدهاي اجرايي شهرستان موظفند انواع گزارش هاي توصيفي و تحليلي داده هاي عملكرد را در مقاطع زماني سه ماه و انواع گزارش هاي مربوط به نظرات مردمي را به صورت مستمر، به استانداري و واحدهاي اجرايي مربوط در استان ارسال نمايند.
11-3) فرمانداري ها موظفند بر اساس فرم هاي نظرسنجي طراحي شده در سامد، به صورت مستمر نظارت مردم از عملكرد واحدهاي اجرايي شهرستان و فرمانداري را مورد سنجش قرار داده و نتايج را به استانداري ارسال نمايند.
11-4) فرمانداري ها موظفند در مقاطع زماني سه ماهه ضمن بررسي نظرات مردم و نظارت مستمر بر عملكرد واحدهاي اجرايي شهرستان و فرمانداري، نسبت به ارزيابي، رتبه بندي و تحليل عملكرد اقدام و نتايج حاصله را جهت تصميم گيري و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي، به منظور تبديل نمودن به دانش قابل استفاده براي بهبمود عملكرد در سطح شهرستان ارايه نموده و گزارش آن را به استانداري ارسال نمايند.
سطح استان:
11-5) واحدهاي مديريت عملكرد استانداري و دستگاه هاي اجرايي در استان موظفند انواع گزارش هاي توصيفي و تحليلي داده هاي عملكرد را در مقاطع زماني سه ماه و گزارش هاي مربوط به نظرات مردمي را به صورت مستمر به تربيت به مركز و ستاد دستگاه هاي اجرايي مربوط ارسال نمايند. همچنين نتايج حاصل از تحليل داده هاي عملكرد، علل و ريشه هاي ضعف عملكرد به همراه راه كارها و برنامه هاي اجرايي را جهت تصميم گيري لازم، به كارگروه تخصصي پژوهش، فنآوري و تحول اداري استان ارسال مي نمايند.
11-6) دفاتر مديريت عملكرد استانداري ها موظفند با اعمال نظارت مستمر بر فرمانداري ها، ميزان پيشرفت برنامه هاي اصلاح و بهبود عملكرد در سطح شهرستان را رصد و تا حصول نتيجه، پيگيري نمايند.
11-7) دفاتر مديريت عملكرد استانداري ها موظفند بر اساس فرم هاي نظرسنجي طراحي شده در سامد، نظارت مردم از عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان و استانداري ها را به صورت مستمر مورد سنجش قرار داده، نتايج را به مركز ارسال نمايند.
11-8) دفاتر مديريت عملكرد استانداري ها موظفند ضمن نظارت مستمر بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان و استانداري، نسبت به ارزيابي و تحليل عملكرد آنها در مقاطع زماني سه ماهه اقدام، نتايج را جهت تصميم گيري و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي به منظور تبديل نمودن به دانش قابل استفاده براي بهبود عملكرد در سطح استان ارايه نموده، گزارش آن را به مركز نيز ارسال نمايند.
11-9) دفاتر مديريت عملكرد استانداري ها موظفند نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان در حوزه ارتباطات مردمي، كه هر ساله در قالب شاخص هاي عمومي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ مي شود را وارد سامانه نظام جامع مديريت عملكرد مستقر در استانداري نمايند.
11-10) استانداران مي توانند از دستگاه هاي اجرايي استاني و شهرستاني برتر در حوزه ارتباطات مردمي، در مراسم جشنواره شهيد رجايي استان تقدير نمايند.
سطح دستگاه:
11-11) دفاتر مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي موظفند انواع گزارش هاي تحليلي داده هاي عملكرد از تجميع گزارش هاي مربوط به دستگاه هاي استاني، نتايج حاصل از تحليل داده هاي عملكرد، علل و ريشه هاي ضعف عملكرد به همراه راه كارها و برنامه هاي اجرايي و نيز گزارش هاي مربوط به نظرات مردمي را جهت تصميم گيري لازم به شورا/ كميسيون تحول اداري دستگاه ومركز، به صورت فصلي ارسال نمايند.
11-12) دفاتر مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي موظفند بر اساس فرم هاي نظرسنجي طراحي شده در سامد، به صورت مستمر نظارت مردم از عملكرد دستگاه اجرايي را سنجش و نتايج آن را به مركز ارسال نمايند.
11-13) دفاتر مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي موظفند ضمن نظارت مستمر بر عملكرد دستگاه متبوع، نسبت به ارزيابي، رتبه بندي و تحليل عملكرد در مقاطع زماني سه ماهه اقدام، نتايج حاصل به همراه پيشنهادهاي اصلاحي را جهت تصميم گيري و تبديل نمودن به دانش قابل استفاده براي بهبود عملكرد در سطح دستگاه به كار گيرند و گزارش آن را به مركز ارسال نمايند.
11-14) بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي مي توانند از واحدها و يا مؤسسات و سازمان هاي اجرايي وابسته برتر در حوزه ارتباطات مردمي، در مراسم جشنواره شهيد رجايي دستگاه تقدير نمايند.
سطح ملي:
11-15) مركز موظف است در مقاطع زماني شش ماهه، از تجميع گزارش هاي دستگاهي و استاني به همراه گزارش مربوط به نظرات مردمي، انواع گزارش هاي تحليلي داده هاي عملكرد را تهيه و به همراه پيشنهادها و راه كارهاي لازم به رييس جمهور و هيأت دولت ارايه، براي طرح در شوراي عالي اداري، به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارسال نمايد.
11-16) مركز موظف است به صورت مستمر بر نحوه پاسخگويي تلفن 111 در استان ها و كارتابل دستگاه هاي اجرايي نظارت نمايد.
11-17) مركز موظف است ميزان پيشرفت برنامه هاي اصلاح و بهبود در چهار سطح ملي، دستگاهي، استان و شهرستان را رصد و تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.
11-18) مركز موظف است هر ساله شاخص هاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در حوزه ارتباطات مردمي را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام، تا در قالب شاخص هاي عمومي سالانه از طريق سامانه جامع نظام مديريت عملكرد دولت به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ نمايد. ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در حوزه ارتباطات مردمي با مسئوليت مركز، از طريق همين سامانه صورت خواهد گرفت.
11-19) معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مي تواند از دستگاه هاي اجرايي برتر در حوزه ارتباطات مردمي، در مراسم جشنواره شهيد رجايي تقدير نمايد.


12- اين مصوبه جايگزين مصوبه شماره 85084/1901 مورخ 12/5/1384 شوراي عالي اداري مي شود.


13- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (دبيرخانه شوراي عالي اداري) ضمن نظارت بر حسن اجراي مصوبه، گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارايه مي نمايد.
محمود احمدي نژاد- رييس جمهور و رييس شوراي عالي اداري