شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سالگرد صدور اعلاميه ايجاد تامين اجتماعي در ايران ـ يادگار مصدق
چهارشنبه، 1 بهمن 1393 - 19:08 کد خبر:15402
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دوم بهمن 1331 (22 ژانويه 1953) دكتر محمد مصدق رئيس دولت وقت در يك اعلاميه تاريخي، دستور تاسيس فوري سازمان بيمه هاي اجتماعي را در ايران (معادل سوشل سكيوريتي در آمريكا) كه از ابتكارهاي وي به منظور تامين رفاه عمومي و رفع نگراني در دوران پيري ـ با برخورداري از مزاياي بازنشستگي ـ بشمار مي رود صادر كرد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دوم بهمن 1331 (22 ژانويه 1953) دكتر محمد مصدق رئيس دولت وقت در يك اعلاميه تاريخي، دستور تاسيس فوري سازمان بيمه هاي اجتماعي را در ايران (معادل سوشل سكيوريتي در آمريكا) كه از ابتكارهاي وي به منظور تامين رفاه عمومي و رفع نگراني در دوران پيري ـ با برخورداري از مزاياي بازنشستگي ـ بشمار مي رود صادر كرد. اين تشكيلات كه در آغاز كار، سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران (دستمزدبگيران به استثناي كارمندان رسمي دولت كه مقررات بازنشستگي جداگانه داشته اند) عنوان داشت بعدا به «تامين اجتماعي» تغيير نام داده شد و اين روزها (سال 1392) خبرساز شده و گزارش از ريخت و پاش هاي متعدد در آن داده شده است. در ايران، كارمندان دولت سازمان بازنشستگي جداگانه دارند.
    با اين حساب، بيمه هاي اجتماعي كارگران ايران در سال 1392 شصت و يك ساله شده است. برقراري سوشل سكيوريتي آمريكا (تامين اجتماعي) از ابتكارات اف. دي. روزولت رئيس جمهوري وقت و هلندي تبار اين فدراسيون است. فرق «تامين اجتماعي» ايران و كشورهاي ديگر دراين است كه در آنجا همه كاركنان (صاحب درآمد از كاركردن، نه سود سرمايه و درآمد بدون زحمتكشي) را شامل مي شود و پرداخت سهم تأمين اجتماعي از درآمد اجباري است. در آمريكا و كشورهاي ديگر بازنشستگي، امري عمومي است و كساني كه به سن معيّن (كه قانون تعيين مي كند) برسند و حد اقل كاركردن و پرداخت سهم تامين اجتماعي از درآمد ناشي از كار خودرا داشته باشند مي توانند بازنشسته شوند. در آمريكا، اين حد اقل كاركردن و پرداخت سهم تأمين اجتماعي چهار سال و سنِ بازنشسته شدن فعلا 65 سالگي تمام است. مقررات تامين اجتماعي سبب شده است كه مردم دغدغه دوران پيري را نداشته باشند.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com