شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : معرفي/ مركز ارتباطات مردمي بر بستر سامد
یکشنبه، 28 دی 1393 - 07:30 کد خبر:15340
مركز ارتباطات مردمي براساس الزامات قانوني حاكم بر نظام ارتباطات و حكومت در راستاي تحقق اصول 90، 162، 173و 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي و مادة 142 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، نظامنامة مديريت پاسخگويي به شكايات و... به مثابة رسانه‏اي كارآمد دربرقراري ارتباط بين مردم و دولت، نقش محوري و مؤثري ايفا مي‌كند.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  اكنون دولت‌ها دريافته‌اند كه اگر مردم سياست‌هاي دولتي را درك نكرده و از آنها حمايت نكنند،‌ آن سياست‌ها در اجرا و هدايت ناكام خواهند ماند. بنابراين، دولت‌ها در پي الگو‌ها و رويكردهاي بهتري براي مطلع ساختن، ‌مشورت و درگير ساختن مردم در فرايند تدوين خط‌مشي هستند. در انديشة سياسي امير مومنان حضرت علي (ع)، دولت ماهيتي الهي و مردمي دارد. مشروعيت دولت اسلامي در مقبوليت مردمي آن است.

دولت‌هايي كه به عموم مردم امكان مشاركت مي‌دهند، براي تصميم‌گيري در موقعيت بهتري قرار دارند و تصميمات آنها از پشتيباني عمومي بيشتري برخوردار مي‌شود در حقيقت نمادي از عزم راسخ دولت براي مشاركت آحاد مردم در تصميم‌گيري‌هاي كلان و سپردن امور به دستان پرتوان آنهاست. مشاركت، امكان دستيابي دولت را به اطلاعات مهمي در مورد نيازها و اولويت‌هاي افراد و جوامع فراهم مي‌كند. لازمه جلب مشاركت مردمي داشتن ارتباطات موثر، دو سويه، روان بي‌واسطه بين مردم و ودولت و همچنين بستر سازي مناسب براي ايجاد چنين ارتباطاتي است.

مركز ارتباطات مردمي براساس الزامات قانوني حاكم بر نظام ارتباطات و حكومت در راستاي تحقق اصول 90، 162، 173و 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي و مادة 142 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، نظامنامة مديريت پاسخگويي به شكايات و... به مثابة رسانه‏اي كارآمد دربرقراري ارتباط بين مردم و دولت، نقش محوري و مؤثري ايفا مي‌كند. مركز ارتباطات مردمي به عنوان عالي ترين مرجع نظارت بر ارتباطات مردمي با مديريت ايده‌ها، نظرها، طرح‌ها، شكايت‌ها، درخواست‌ها، انتقادها و ابراز احساسات مي‌كوشد تا با برقراري ارتباطات پويا بين مردم و دولت و افزايش سطح دسترسي مردم به مسئولان و كارگزاران با رويكرد حل مشكل و مشاركت در برنامه‌ريزي و نظارت، زمينة مشاركت همگاني را عملي سازد.

ساختار نظارتي و پاسخگويي ارتباطات مردمي در كشور
عصر ارتباطات، تجارب گذشته مركز و تجزيه و تحليل شرايط بومي كشور باعث شد كه ساختار قبلي ارتباط دولت با مردم كه بصورت متمركز و محدود در مركز ارتباطات مردمي صورت مي پذيرفت نتواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. ساختار پيشين مورد بازبيني و مهندسي مجدد قرار گرفت و ساختار جديد ارتباطات مردمي با هدف تسهيل در برقراري ارتباط مردم با دولت براي پيگيري مسائل، مشكلات و شكايات، بصورت شبكه‌اي ولايه‌اي در سطوح ملي، دستگاهي، استاني و شهرستان طراحي و پياده سازي شد. با اين تغييرات علاوه بر سهولت و رواني در دسترسي مردم به دولت، فرآيند پاسخگويي به مطالبات مردمي به سطوح پايين تر (شهرستان، استان) تفويض گرديد و مركز به ناظر عالي ارتباطات مردمي تغيير نقش پيدا كرد. شكل زير ساختار ارتباطات مردمي (در دولايه نظارتي و پاسخگويي) در كشور را نشان مي دهد.لايه هاي نظارتي و پاسخگويي ارتباطات مردمي در كشور

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


 

هموطنان عزيز مي توانند جهت ارائه ايده، طرح، پيشنهاد، شكايت، انتقاد و درخواست از طريق تلفن 111 با استانداري و فرمانداري محل سكونت خود ارتباط برقرار نمايند. ازآنجا كه ساختار جديد ارتباطات مردمي بصورت يكپارچه الكترونيكي تعريف شده و داراي سطح بندي اجرايي است. بنابراين، ارتباط مردم با نزديكترين مرجع پاسخگويي (استان و شهرستان) از نظر فرآيند پاسخگويي با سطوح اجرايي بالاتر تفاوتي نخواهد داشت و بعضا مدت زمان كمتري براي رسيدگي و اخذ پاسخ نياز دارد.

ارتباطات مردمي رييس جمهور
برقراري ارتباط دو سويه و تنگاتنگ بين حكمران جامعه اسلامي و مردم از حقوق متقابل بين آنها و مورد تاكيد در دين مبين اسلام است. هر چند كه برقراري ارتباط چهره به چهره هنوز نيز از موثرترين انواع ارتباطات است اما به دليل سختي ها و پيچيدگي هاي زندگي امروزي و تحولات چشمگير و شگرف عصر ارتباطات،كانالهاي ارتباطاتي متنوع و بعضا سهل و كم هزينه اي براي برقراري ارتباطات بوجود آمده است. مركز ارتباطات مردمي با تغيير ساختار ارتباطات مردمي در كشورتحولي عظيم را در برقراري كمي و كيفي ارتباطات ايجاد نمود كه افتتاح پروژه ملي سامد دانست.

 

حوزه سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت (سامد)
سامد سامانه اي است كه ازطريق شماره تلفن 111 ، درخواست ها ،شكايات و پيشنهادات مردمي به دستگاههاي اجرايي اعلام ميگردد.اين اطلاعات توسط اپراتورهادرسيستم درج وبه ادارات مربوطه توسط سامانه مذكور ارسال ميشودكه بالطبع باعث كاهش مراجعه حضوري به ادارات وتسريع دررسيدگي به امورات مذكور مي گردد.

شرح وظايف :
-دريافت شكايات ودرخواستهاي مردمي وارجاع آنها به مراجع ذيربط وپيگيريهاي لازم تاحصول نتيجه واخذ پاسخ ازادارات.
-هدايت وكنترل درخواستهاورسيدگي به شكايات ،پيشنهادات ومشكلات مردم درتمام سطوح اجرايي.
-به حداقل رساندن فاصله زمان ثبت گزارش تاپيگيري وحصول نتيجه.
-مشاوره به تماس گيرندگان درخصوص امورات مختلف مانند نحوه دريافت وام وسايرسوالات آنها.
-ارسال گزارشات عملكرد سامانه مذكور به وزارت فرادست.
-افزايش رضايتمندي مردم وجلب اعتماد عمومي وتحقق شعار مهرورزي وعدالت گستري.

 

سامانه الكترونيكي مردم و دولت چاپ كمينه
سامد سامانه اي است كه از طريق شماره تلفن 111، درخواست ها و شكايات ،پيشنهادات اعلام ميگردد.اين اطلاعات توسط اپراتور ها در سيستم درج و به ادارات مربوطه توسط سامانه مذكور ارسال ميشود كه بالطبع باعث كاهش مراجعه حضوري به ادارات و تسريع در رسيدگي به امورات مذكورميگردد.

اجراي اين پروژه باعث :
· ايجادبستري مناسب براي تعامل آسان مردم و دولت
· رسيدگي به شكايات ، پيشنهادها و مشكلات مردم در تمام سطوح اجرايي
· نظارت مستمر بر حسن اجراي امور ، وظايف واختيارات دستگاهها در فرآيند سامانه "سامد "
· پاسخگويي سريع و رسيدگي مؤثر به تقاضاي مردم و احقاق حقوق آنان
· به حداقل رساندن فاصله زمان ثبت گزارش تا پيگيري وحصول نتيجه
· امكان طرح مشكلات ويا درخواستها در سراسر كشور و امكان پيگيري آن در هر زمان و از هر مكان
· هدايت وكنترل درخواستها ، مراجعات و اطلاع رساني به موقع در مسير رسيدگي به مشكلات مردم
· مكانيزه نمودن و متمركز شدن سيستم رسيدگي به شكايات در سطوح مختلف اجرايي كشور
· ايجاد يك منبع اطلاعاتي جامع از كليه درخواستها و مشكلات گردآوري شده مردم
· تسريع در انتقال مشكلات و نظرات مردمي به مراجع مربوط
· افزايش رضايتمندي مردم و جلب اعتماد عمومي و تحقق شعار مهرورزي وعدالت گستري
· ساز وكار مناسب براي مشاركت اقشار مختلف جامعه در فرآيند رسيدگي به شكايات ايجادگردد.

لازم بذكر است تجهيزات فني سامانه سامد توسط كارشناسان دفتر فناوري اطلاعات راه اندازي وپشتيباني ميگردد.

شروع به كار سامد در استان:
در آذر ماه سال 1389 و همزمان با به كارگيري 17 نفر نيروي جديد.وباحضوروزيرمحترم وقت كشور سامانه مذكور راه اندازي گردد.

نامه هاي ثبت شده در سامد:
تعداد نامه هاي ثبت شده در دور سوم سفر رياست محترم جمهوري : حدود 000/230 نامه
تعداد نامه هاي ثبت شده پس از راه اندازي سامد در آذر ماه 1389 : حدود 000/8 نامه

ادارات متصل به سامد:
· تمام ادارات متصل به شبكه دولت در شهرستان اروميه واز طريق خط leased و dialup (بيش از 100دستگاه اجرائي )
· تمامي 17 فرمانداري تابعه .


امورات جاري سامد:
· پاسخگويي به استعلامات افراد راجع به نامه هاي رياست جمهوري
· دريافت شكايات و درخواستهاي مردمي و ثبت و ارجاع الكترونيكي آنها به ادارات مربوطه و پيگيريهاي لازم تا حصول نتيجه و اخذ پاسخ از ادارات
· دريافت گزارشات مردمي و ارجاع آنها به مراجع ذيربط
· مشاوره به تماس گيرندگاه در خصوص امورات مختلف مانند نحوه دريافت وام و ساير سؤالات آنها
· ارسال گزارشات روزانه و هفتگي درخواستي نهاد رياست جمهوري
· حل مشكلات ادارت در زمينه كار با نرم افزارهاي سامد و تعريف و اصلاح اطلاعات كاربري ادارات

سامد در جريان سفرهاي استاني رياست محترم جمهوري:
◾در جريان سفر دور سوم رياست محترم جمهوري ،شبكه اي با حدود 100 رايانه راه اندازي گرديد و نرم افزار نسخه 6022 (نرم افزار تحت ويندوز) بر روي آنها نصب گرديد و بمدت 40 روز ،نامه هاي دريافتي از مردم ثبت گرديد.
◾تشكيل ستادهاي 28 گانه در جريان دور سوم كه در همه آنها نرم افزار سامد نصب و اقدام به ثبت نامه هاي مردمي نمودند.
◾در سفر دور چهارم قرار بر اين است كه نامه هاي دريافتي از مردم در ساختمان سامد ثبت گردند.

اقدامات فني انجام يافته :
◾پشتيباني بستر ارتباطي سامد بيش از 100دستگاه اجرائي و همچنين مابين استان و نهاد رياست جمهوري
◾BACKUP گيري هفتگي از بانكهاي اطلاعاتي سامد
◾پشتيباني سخت افزاري سرورهاي سامد به شرح ذيل:
◾1-3) سرور Contact : خطوط E1‌ مربوط به خط 111

v هماهنگي با مخابرات و رفع مشكلات قطعي خط 111

v تست روزانه خط 111 و رفع مشكلات آن
◾2-3) Contact Server Backup : پشتيبان سرور اصلي مي باشد.زماني كه سرور اصلي Contact ايراد پيدا كند و از كار بيفتد اين سرور جايگزين مي گردد.
◾3-3) سرور Database : براي نگهداري بانكهاي اطلاعاتي
◾4-3)سرور Application ويندوز : نرم افزار نسخه 6022 كه تحت ويندوز بوده و در زمان سفر دور سوم راه اندازي گرديد و كليه نامه هاي دور سوم و حدود 4000 نامه مردمي كه از طريق تلفن 111 اعلام شده در آن ثبت گرديده است.
◾5-3)سرور Application لينوكس : نسخه جديد نرم افزار سامد كه تحت لينوكس مي باشد و جايگزين نرم افزار قبلي شده است.كليه نامه هاي سامد بوسيله اين نرم افزار ثبت و پيگيري مي شود.
◾4) پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري 20 كامپيوتر مستقر در ساختمان سامد
◾5) نصب ويروس كش Kaspersky بر روي سرورها و رايانه هاي سامد
◾6) پشتيباني شبكه سامد و رفع مشكلات اتصال به نهاد رياست جمهوري
◾بستر سخت افزاري سامد
◾(سامد بر روي بستر شبكه دولت راه اندازي شده است.)

نشاني اينترنتي سامدwww
 

منابع:

http://www.saamad.ir/Portal/home/?generaltext/23132/19770/17004/
http://isfahan.mcls.gov.ir/fa/eshteghal/samad/
http://it.ostan-ag.gov.ir/tabid/1808/Default.aspx