شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ياد ياران/ روابط عمومي برتر يعني روابط عمومي كارآمد
جمعه، 27 اسفند 1400 - 12:26 کد خبر:14921
روابط عمومي كارآمد، واحدي است كه با سازماندهي مناسب تشكيلاتي و مديريت علمي، در قالب برنامه عمل مشخص، ضمن رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي روابط عمومي و ارائه اطلاعات مشاوره اي به مديريت سازمان. براي نفوذ در افكار عمومي و هدايت آن، به شكل اصولي رسانه ها را در خدمت گرفته و براي اصل اطلاع يايي اهميت ويژه اي قائل مي شود.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-||روابط عمومي كارآمد، واحدي است كه با سازماندهي مناسب تشكيلاتي و مديريت علمي، در قالب برنامه عمل مشخص، ضمن رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي روابط عمومي و ارائه اطلاعات مشاوره اي به مديريت سازمان. براي نفوذ در افكار عمومي و هدايت آن، افزون بر برنامه ريزي ويژه براي رهبران فكري، به شكل اصولي رسانه ها را در خدمت گرفته، براي اصل اطلاع يايي اهميت ويژه اي قائل مي شود و از طرفي با توسعه فعاليت هاي افكارسنجي و ارتباطات مردمي و توليد محصولات فرهنگي،‌ سعي دارد جريان مبادله پيام بين سازمان و مخاطب را دوسويه و بازخورد لازم را در جريان ارتباطي خود با مخاطبان در ابعاد درون سازماني ملي و بين المللي ايجاد كند. تعريف هاي بالا به خوبي ويژگي هاي يك روابط عمومي كارآمد در افزايش كارائي سازمان را نشان مي دهد.

- يك روابط عمومي كه در پي كسب مطلوبيت كامل است بايستي چند اصل مهم رو مد نظر قرار بدهد .

 

1- توجه به اصول اخلاقي                         روابط عمومي مطلوب   روابط عمومي نامطلوب

                                                                 در حد بالا                                 ندارد

2- توحه به ابعاد بين المللي                 ً ً ً ً                          ً ً ً  ً

3- مشاوره مديريت ـــــــ ايجاد گروه هاي مشورتي براي مديران فقط گاهاً اطلاعات فردي مي دهد

4- توجه به روابط عمومي داخلي

5- توجه به بازخورد ــــــ اصلي اساسي   فاقد برنامه است

6- توجه به رهبران فكري ــــــ دارد          فاقد برنامه است

7- ارتباط با رسانه ها ـــــــــ اصولي و محترمانه بايد باشد     در حد معمول است 

8- داشتن برنامه عملي ـــــــ اصل اساسي است    فاقد برنامه است

9- ارتباطات مردمي ــــــــــ اصل اساسي است   درحد ضعيفي است

10- مديريت عملي ـــــــــــ اصل اساسي است     توجه به مدييت علمي ندارد

 

1- توجه به اصول اخلاقي: يك روابط عمومي كارآمد براي سلامت حرفه اي خود ناگزير از رعايت اصول اخلاقي حرفه اي روابط عمومي و تدوين آئين نامه هاي رفتاري در روابط عمومي است.

- نخستين ويژگي يك روابط عمومي كارآمد،‌توجه به عامل بودن به اصول اخلاقي حرفه روابط عمومي است.

- تدوين منشور اخلاقي روابط عمومي، اقدامي لازم در راستاي كارآمد سازي روابط عمومي محسوب مي شود.

چرا كه براي مطلوبيت و كارآمدي روابط عمومي ، وجود سلامت اخلاقي در روابط عمومي و كارگزاران آن ضروري است.

مثال: ساده كردن و باز نمودن مسائل به شيوه اي صادقانه و با رعايت منافع مخاطبان، آنان را آگاه سازد.

- براي كنار آمدن با ديگري، معيارهاي اخلاقي خود را خدشه دار نكند.

- سخني را كه باور نداريد برزبان نياوريد به كاري كه خطابش مي پنداريد تن در ندهيد.

 

2- توجه به ابعاد بين المللي: فعاليت هاي روابط عمومي را مي توان به سه بخش داخلي (درون سازماني) خارجي (برون سازماني) و بين المللي تقسيم كرد با اين تقسيم بندي يك روابط عمومي كارآمد بايد بتواند در هرسه بخش، كارآمدي و بازدهي لازم را داشته باشد.

در بعد بين المللي،‌ انتشار بروشور به زبان هاي خارجي، توليد نشريات بين المللي، توليد و انتشار گزارش هاي خبري به كشورهاي صنعتي ازقبيل رويدادهاي علمي، نوآوري ها، اختراعات، جشنواره هاي قدرداني از مبتكران و پژوهشگران و

 

3- روابط عمومي داخلي: روابط عمومي داخلي از اهميت نسبتاً بيشتري برخوردار است چرا كه اگر آثار عملكرد روابط عمومي بتواند نيروهاي درون سازمان و يا كاركنان سازمان را جلب و اقناع كند در كارآيي و عملكرد بيشتر آن، جلب و تأمين رضايت ارباب رجوع، ايجاد تفاهم بيشتر بين مديريت و كاركنان و افزايش هميت سازماني مؤثر واقع نخواهد شد و در نهايت هريك ازكاركنان را به مبلغي براي سازمان تبديل خواهد كرد.

 

4- مشاوره مديريت: يكي ازوظايف روابط عمومي كارآمد مشاوره مديريت سازمان است. مشاوره مديريت بايد از سطح انعكاس فردي فراتر رود و براي توليد اطلاعات مشاوره اي سازماندهي مشخصي صورت گيرد. روابط عمومي كارآمد با تغذيه اطلاعاتي مديران، ضريب واكنش پذيري آنان را در تصميم گيري هاي درون و برون سازماني افزايش داده و به عنوان بازوي مديريت عمل مي كند.

 

5- توجه به بازخورد:  در روابط عمومي كارآمد، ارتباط با مردم دوسويه و جريان پيام يكطرفه و از سوي روابط عمومي به مردم نيست. بلكه توجه به واكنش هاي مردم در برابر پيام هاي روابط عمومي حرف اصلي را مي زند.

 

6- توجه به راهبران فكري: از مشخصه هاي روابط عمومي كارآمد، داشتن برنامه هاي خاص براي هريك از اقشار جامعه يا مخاطبان خود بويژه رهبران فكري است.

اين افراد، كساني هستند كه وسايل ارتباط جمعي با واسطه آنان پيام هاي خود را به ساير اقشار جامعه انتقال مي دهند. روابط عمومي بايد ليست اسامي افرادي را كه بيشتر از سايرين در ارتباط با آن سازمان قرار دارند تهيه كرده و برنامه هاي مختلفي را براي آنها تدارك ببينند.

مثل: ترتيب دادن برنامه هاي بازديد از طرح ها و پروژه ها، حضور مسئولين سازمان در بين آنها و دعوت از آنان براي شركت در مراسم افتتاح طرح هاي بزرگ.

 

7- ارتباط با رسانه ها:  امروز روابط عمومي مي تواند بدون استفاده اصولي از رسانه ها از جمله راديو ، تلويزيون و مطبوعات، وظايف اصلي خود را انجام دهد چرا كه نفوذ در افكار عمومي و هدايت آن بدون كار برد رسانه ها تقريباً محال جلوه مي كند.

 

8- داشتن برنامه عملي: برنامه ريزي در روابط عمومي كارآمد به عنوان يك اصل بنيادي مورد توجه قرار دارد. در مورد روابط عمومي كارآمد تهيه و تدوين برنام هاي كوتاه، ميان و بلند مدت مدنظر قرار گرفته و برنامه عملي سالانه روابط عمومي، كليه عمليات ممكن براي اجرا در طول سال را مورد توجه قرار مي دهد.

در روابط عمومي كارآمد براي هر فعاليتي، تقويم جداگانه اي تنظيم مي  شود براي مثال اموري همچون مصاحبه، ملاقات ها مردمي، مناسبت ها، مراسم، نمايشگاه، انتشارات و هركدام بايد يك تقويم زماني جداگانه داشته باشند.

 

9- ارتباطات مردمي: ارتبطات مردمي به عنوان اصيل ترين اقدام در روابط عمومي به عنوان هنر وعلم مردم داري، از ويژگي هاي عمده روابط عمومي كارآمد است.

دريك روابط عمومي كارآمد راهنمايي صحيح ارباب رجوع بسيار مهم است .

 

10- مديريت علمي: يكي از معضلات عمده روابط عمومي در كشور، سپردن مديريت روابط عمومي به افرادي است كه از شايستگي علمي برخوردار نيستند و معمولاً در انتصاب مديران روابط عمومي  روابط بر ضوابط حكم فرماست.

در روابط عمومي كارآمد، مدير روابط عمومي بايستي ضمن داشتن تخصص و تبحر در شناخت افكار عمومي، علوم ارتباطات و روابط عمومي و آشنايي اجمالي با اصول علم مديريت از جامعه شناسي، مردم شناسي و مسائل سياسي و اجتماعي بهره اي برده باشد.

 

چكيده بحث

از اولويت هاي مهم روابط عمومي مطلوب و كارآمد مي توان به:

رعايت اصول اخلاقي روابط عمومي، توجه به روابط عمومي داخلي و بين المللي، توجه به وظايف آموزشي و مديريتي، بروز بودن، برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، توجه به ارتباطات مردمي، مشاوره مديريت سازمان، اطلاع يابي، افكار سنجي و بهره گيري از فنون و رسانه هاي جديد اشاره كرد.

 

منبع مرجع:  شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)