شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتسار كتاب "درآمدي بر شناخت روابط عمومي اسلامي"
چهارشنبه، 26 آذر 1393 - 02:55 کد خبر:14814
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كتاب "درآمدي بر شناخت روابط عمومي اسلامي" تاليف دكتر اميد علي مسعودي و مريم باغاني بزودي توسط انتشارات كارگزار روابط عمومي منتشر شد

كتاب "درآمدي بر شناخت روابط عمومي اسلامي" منتشر شد

  

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كتاب "درآمدي بر شناخت روابط عمومي اسلامي" تاليف دكتر اميد علي مسعودي و مريم باغاني بزودي توسط انتشارات كارگزار روابط عمومي منتشر شد

به گزارش شارا، در بخشي از مقدمه اين كتاب آمده است: پژوهش حاضر تلاشي است براي شناخت روابط عمومي اسلامي و محقق كردن آموزه هاي اسلامي در روابط عمومي سازمان ها، مي توان گفت داشتن شناخت دقيق از ويژگي هاي روابط عمومي اسلامي از سوي مديران و كارشناسان و همچنين مديران ارشد سازمان، نخستين گام در راه شناخت آموزه هاي اسلامي مؤثر در ارتقاي روابط عمومي سازمان ها، نهاد و شركت ها مي باشد. مهمترين مسائلي كه اهميت و نقش روابط عمومي اسلامي را در سازمان ها مطرح كرده، شكل دادن و حفظ شهرت سازمان با توجه به اخلاق و قانون مداري، احساس تعهد، صحت و صداقت، درستي و راستي در برابر انعكاس و انتقال يافته ها و دستاوردها به عموم مردم و برقراري پل ارتباطي بين مسئولان و مخاطبان آن است؛ كه اهميت و ضرورت ارتقاي كارايي و نوآوري روابط عمومي اسلامي را ضروري ساخته است.

لذا در اين تحقيق سعي شده است تا در يك بررسي توصيفي و اكتشافي با روش پيمايش و استفاده از ديدگاه تمامي مديران، روساي واحدها و يا كارشناسان روابط عمومي ها شامل 92 سازمان، درباره روابط عمومي اسلامي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد كه در قالب 55گويه استخراج و ميزان موافقت جامعه آماري با آن، به همراه اطلاعات فردي مديران، روساي واحدها و يا كارشناسان روابط عمومي، به وسيله پرسشنامه جمع آوري و با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج تحقيق نشان دهنده اين است كه مديران و كارشناسان با انجام اين وظايف از سوي روابط عمومي اسلامي موافق هستند.اگرچه تحصيلات و سابقه فعاليت در روابط عمومي و سن مديران و كارشناسان روابط عمومي همبستگي مستقيمي با ميزان شناخت آنها از اين ويژگي ها ندارد ولي نتيجه بررسي همبستگي بين رشته تحصيلي با ميزان شناخت آنها از اين ويژگي ها تمايل به اجراي اين وظايف، نشان داد از مديران و كارشناسان كه در رشته هاي مرتبط تحصيل كرده بودند در مقايسه با رشته هاي غيرمرتبط، شناخت بيشتري از ويژگي ها و وظايف داشته و تمايل بيشتري به اجراي اين وظايف از سوي روابط عمومي اسلامي دارند.

بررسي ها نشان داد مديران، روساي واحدها و يا كارشناسان روابط عمومي، موافق اجراي آموزه هاي اسلامي از سوي روابط عمومي ها هستند.