شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فرصتي براي ارتقا جايگاه زنان در روابط عمومي
سه شنبه، 24 تیر 1393 - 11:41 کد خبر:12019
با عنايت به برنامه توسعه هزاره سازمان ملل و نيز سند چشم انداز 20 ساله و 5 ساله كشور مبني بر حضور بانوان در مسئوليت هاي اجتماعي و فراهم آمدن بستر حضور زنان در فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در دولت تدبير و اميد انتظار مي رود تغيير نگرشي در ديدگاه مديران استان نسبت به حضور زنان فعال در عرصه روابط عمومي ها اتفاق افتد.

فرصتي براي ارتقا جايگاه زنان در روابط عمومي
فخرالسادات خامسي مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد


همايش زن و روابط عمومي(PRWOMEN)-  حضور تمامي افراد در صحنه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي يكي از الزامات دستيابي به توسعه پايدار است. از سوي ديگر شرايط جامعه امروزي درگير شدن همه افراد را در اداره امور كشور، ضروري ساخته و دولت ها را وادار نموده براي سازگاري با محيط به سازوكارهاي مديريتي مختلفي از جمله توانمندسازي، روي بياورند. يكي از عرصه هايي كه در ابعاد فرهنگي دستيابي به توسعه، نقش اساسي ايفا مي كند حرفه روابط عمومي است. عرصه اي كه زنان بواسطه برخورداري از عواطف انساني، صبر و حوصله، خلاقيت و ابتكار، دقت و ظرافت در انجام امور و مهارت برقراري ارتباط موثر مي توانند در آن نقش آفريني موثري داشته باشند.


اما عليرغم اين كه بخش عظيمي از نيروهاي جامعه را زنان متخصص و توانمند شكل مي دهند؛ اين ظرفيت اغلب در دستگاه هاي دولتي و روابط عمومي ها به ويژه در استان يزد مورد غفلت قرار گرفته است. گواه آن حضور كمرنگ بانوان در برخي از دستگاه ها و محروميت آن ها از تصدي پست مديريت در روابط عمومي هاي استان است و اين به معناي عدم اعتماد و باور به حضور بانوان در اين پست است. كما اين كه حتي در پست هاي كارشناسي نيز ارجحيت بر استفاده از نيروي انساني مرد است و استفاده از توانمندي هاي زنان نيز تنها به نقش هماهنگ كننده امور، اپراتوري و منشي گري محدود شده است.


با عنايت به برنامه توسعه هزاره سازمان ملل و نيز سند چشم انداز 20 ساله و 5 ساله كشور مبني بر حضور بانوان در مسئوليت هاي اجتماعي و فراهم آمدن بستر حضور زنان در فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در دولت تدبير و اميد انتظار مي رود تغيير نگرشي در ديدگاه مديران استان نسبت به حضور زنان فعال در عرصه روابط عمومي ها اتفاق افتد.