شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نقش روابط عمومي ها در اقتصاد مقاومتي در گفتگوي اختصاصي با نماينده مردم سيستان و عضو هيأت كميسيون امنيت ملي
سه شنبه، 3 تیر 1393 - 07:56 کد خبر:11633
اگر روابط عمومي ها نقش خود را درست ايفا و به وظيفه خود عمل كنند و ارباب رجوع را در راستاي حمايت از توليد ملي و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي راهنمايي كند، قطعاً مي توانيم پيشرفت هاي خوبي را در راستاي تحقق اهداف نظام كه در حال حاضر مهم ترين آن اقتصاد مقاومتي است، دست پيدا كنيم."

 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- نماينده مردم سيستان و عضو هيأت كميسيون امنيت ملي در گفتگوي اختصاصي با شارا با بيان اين مطلب گفت:"اگر روابط عمومي ها شرايط لازم را براي اطلاع رساني، تكريم ارباب رجوع و حمايت از روال قانوني موجود ايجاد كنند، قطعاً خيلي از مشكلاتي كه اكنون بر سر راه توليد و مسائل اقتصادي است، رفع خواهد شد."


به گزارش شارا، «سيد باقر حسيني » با اشاره به نقش روابط عمومي در اقتصاد مقاومتي اظهار داشت:" بارها اين اتفاق افتاده است كه فرد سرمايه گذار مراجعه كرده اما در پيچ و خم كارهاي ادراي مجبور به عقب نشيني شده است. به همين دليل اگر روابط عمومي ها نقش خود را درست ايفا و به وظيفه خود عمل كنند و ارباب رجوع را در راستاي حمايت از توليد ملي و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي راهنمايي كند، قطعاً مي توانيم پيشرفت هاي خوبي را در راستاي تحقق اهداف نظام كه در حال حاضر مهم ترين آن اقتصاد مقاومتي است، دست پيدا كنيم."


نماينده مردم سيستان كمبود نيروي كار را يكي از مشكلات موجود بر سر راه تكريم ارباب رجوع دانست و عنوان كرد:"مشكلي كه اكنون وجود دارد اين است كه بسياري از ادارات متأسفانه به دليل اينكه نيروهاي قابل توجه باز نشسته شده اند و جايگزين نداريم با كمبود نيرو مواجه هستند. اين كمبود نيرو باعث مي شود تا نارضايتي هايي به وجود آيد زيرا يك نيرو مجبور است وظيفه چهار نفر را انجام دهد."


عضو هيأت كميسيون امنيت ملي افزود:" اين مشكلي است كه دولت بايد روي آن فكر كند و جايگزيني نيروهاي جديد يك ضرورت است تا بتوانند پاسخگوي ارباب رجوع باشند. بايد اين تدبير در كشور صورت بگيرد زيرا در پيشبرد اهداف اداري ما نقش بسياري دارد."