شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي و تحقق يك مفهوم ملي
یکشنبه، 1 تیر 1393 - 21:32 کد خبر:11609
گزاره نخست: اگر فهرستي از وظايف روابط عمومي را فراهم آوريم شايد اصلي‌ترين آنها اطلاع رساني، تبليغ و ترغيب، مشاركت جويي، همگرايي و بهينه‌سازي امور باشد. در چنين تعريفي تفاوت نمي‌كند كه روابط عمومي متعلق به چه نهاد،‌سازمان، اداره يا شركتي است. مهم اين است كه در ايفاي وظايف خود به نحوي عمل كند كه اهداف غايي تعريف شده براي اين مجموعه وظايف تحصيل شود.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  گزاره نخست: اگر فهرستي از وظايف روابط عمومي را فراهم آوريم شايد اصلي‌ترين آنها اطلاع رساني، تبليغ و ترغيب، مشاركت جويي، همگرايي و بهينه‌سازي امور باشد. در چنين تعريفي تفاوت نمي‌كند كه روابط عمومي متعلق به چه نهاد،‌سازمان، اداره يا شركتي است. مهم اين است كه در ايفاي وظايف خود به نحوي عمل كند كه اهداف غايي تعريف شده براي اين مجموعه وظايف تحصيل شود.


گزاره دوم: مقام معظم رهبري سال 1393 را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي» نامگذاري فرمودند و اين در قاموس نظام اسلامي ما بدين معناست كه منطقا بايد مجموعه عملكردي دستگاه‌هاي اجرايي و سياستگذار با نگاهي استراتژيك به تامين چنين هدفي طراحي و تنظيم شود.


گزاره سوم: يافتن نقطه تلاقي ميان يك موضوع محوري يا سياستگذاري كلان است با يك مفهوم وظيفه‌مدار در يك نهاد، سازمان يا اداره و شركت و پاسخ به اين نكته كه چگونه مي‌توان در انجام وظايف سازماني چنين مفهوم محوري را كه قدر مسلم به عنوان خواست جمعي بدل شده است،‌گنجاند.


در نگاه اول شايد يافتن ارتباط ميان وظيفه روابط عمومي با چنين مفهومي در حد فرهنگ‌سازي براي انتشار اين شعار تلقي شود، يعني يك روابط عمومي خوب را روابط عمومي‌اي‌بدانيم كه در كنار فعاليت‌هاي ريز و درشتش يادش هست كه امسال سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي» است، و براي تزئين در و ديوار به اين شعار هم برنامه و اهتمام دارد.


اين نگاه نازل‌ترين نگاهي است كه مي‌توان به روابط عمومي داشت. زيرا موجب تقليل نقش سازماني نهادي به نام روابط عمومي و تعين وظايف آن تا حدي است كه آن را مسئول نصب و الصاق تابلوهاي تبليغاتي مي‌داند و اين كوچك‌شمردن آن است. حال آنكه وقتي از روابط عمومي به عنوان يك علم يا هنر ياد مي‌كنيم و سخن از روابط عمومي كارآمد و مدرن به ميان مي‌آوريم، براي آن نقشي مستقيم در تحقق يك امر مهم يا استراتژيك تعريف كرده‌ايم.


در چنين تقيدي نسبت به مفهوم روابط عمومي، اين بخش خود سازمان دهنده مفهومي است كه از آن به عنوان شعار سال ياد مي‌شود. يعني قرار است وظيفه روابط عمومي با توجه به آنچه در گزاره نخست آمده است در تحقق شعار سال، تعيين و سنجيده شود. در چنين تعريفي وظيفه روابط عمومي اطلاع رساني، تبليغ و ترغيب، مشاركت جويي، همگرايي و بهينه‌سازي امور براي تحقق شعار سال يعني «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي» است. مشاركت در چنين اقدام و مفهومي نيز نيازمند، تفكر، انديشيدن و برنامه‌ريزي است. يعني اين موضوع بايد به سوژه‌اي براي برنامه‌ريزي در روابط عمومي بدل شود تا بتوان از رهگذر آن به هر آنچه هدف تلقي مي‌شود، دست يافت.


به عبارت ديگر، اين برنامه‌ريزي بايد در دو سطح يكي براي سازمان در ايفاي وظيفه هدايتگرانه آن در تعالي سازمان و ديگري براي مخاطبان در ايفاي وظيفه اقناعي آن صورت گيرد. در چنين نگاهي است كه مي‌توان مجموعه عملكرد روابط عمومي را در دو سوي آن يعني سازمان و مخاطبان به ارزيابي و تماشا نشست.


به عبارت ديگر مخاطبان در ارتباط با چنين مفهومي زماني قانع مي‌شوند كه دريابند در برنامه‌هاي سازماني، برنامه و رويكردي به اين منظور وجود داشته است. تاكيد مي‌شود كه در چنين امري روابط عمومي براي ايفاي نقش موثر و كارآمد مديريتي خود نيازمند برنامه‌ريزي است زيرا برنامه‌ريزي اگر جوهره و ماهيت اصلي مباحث مديريتي نباشد، پايه و اساس آن است و بدون آن دستاوردي تحصيل نخواهد شد.


به ديگر سخن براي صحنه‌گردانان و مديران روابط عمومي كفايت نمي‌كند كه در بند مسايل روزمره باشند بلكه بايد موجبات هدايت سازمان به سوي تعالي را كه امري حياتي است، بخصوص در تحقق اهداف ويژه فراهم آورند. اگر چنين شد بي‌ترديد مابقي امور در قالب‌مجموعه‌اي‌از فعاليت‌هاي‌ارتباطي‌تحت‌عناوين‌ارتباطات‌، امور فرهنگي‌و نمايشگاه‌ها، انتشارات‌قابل برنامه‌ريزي و انجام است.