شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آرا و نظرات هيئت داوران نهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي
دوشنبه، 2 تیر 1393 - 13:31 کد خبر:11597
كسب ديدگاه ها و نظرات هيئت داوران جشنواره نهم با هدف آشنايي و اطلاع يابي از نقاط ضعف و قوت آثار ارسالي از سوي روابط عمومي ها به دبيرخانه جشنواره، مبحثي قابل اعتنا و توجه است تا ضمن معرفت يابي از نحوه ارزيابي و ملاك هاي سنجش آثار، توصيه ها و رهنمودهاي اساتيد و صاحب نظران روابط عمومي را كه عهده دار داوري بخش هاي مختلف جشنواره بودند


 


اشاره
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كسب ديدگاه ها و نظرات هيئت داوران جشنواره نهم با هدف آشنايي و اطلاع يابي از نقاط ضعف و قوت آثار ارسالي از سوي روابط عمومي ها به دبيرخانه جشنواره، مبحثي قابل اعتنا و توجه است تا ضمن معرفت يابي از نحوه ارزيابي و ملاك هاي سنجش آثار، توصيه ها و رهنمودهاي اساتيد و صاحب نظران روابط عمومي را كه عهده دار داوري بخش هاي مختلف جشنواره بودند، در تداوم فعاليت هاي خود بكار بسته و از اين طريق به رهيافت هاي تخصصي تري دست يابيم. آن چه از نظر مي گذرد آرا و نظرات اعضاي هيئت داوران نهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي است كه با هم مرور مي كنيم.

بخش برنامه انتشاراتي
حضور روابط عمومي ها در اين بخش بسيار ضعيف و آثار رسيده در اين بخش نسبت به سال گذشته بسياركم بود. اين امر بيانگر اين است كه روابط عمومي ها با برنامه ريزي ميانه خوبي ندارند. توصيه مي شود كه روابط عمومي ها براي حوزه انتشارات، برنامه ريزي داشته باشند و در اين برنامه، تدوين ساختار و دستورالعمل، تهيه جدول انتشارات ساليانه، زمانبندي، بودجه بندي و ارزيابي را در نظر بگيرند.

بخش گزارش
ـ عدم بهره گيري روابط عمومي ها از گزارش هاي توصيفي و تحليلي كه داراي جذابيت بيشتري براي مخاطبان و خوانندگان نشريات هستند.
ـ توجه بيشتر روابط عمومي ها به گزارش هاي خبري.
ـ عدم بهره گيري بسياري از روابط عمومي ها در استفاده از تيتر و ليدهاي جذاب.
ـ داشتن نگاه و رويكرد كليشه اي تبليغاتي گرايانه در گزارش هاي منتشر شده در نشريات درون سازماني بسياري از روابط عمومي ها.

بخش مصاحبه
ـ لزوم توجه روابط عمومي ها به اصول علمي مصاحبه هاي اختصاصي.
ـ عدم بهره گيري بسياري از روابط عمومي ها از ارزش هاي خبري در مصاحبه.
ـ عدم استفاده از تيتر و ليدهاي جذاب در مصاحبه.
ـ استفاده از سئوالات كليشه اي در اكثر مصاحبه ها.
ـ نبود خلاقيت و نوآوري در مصاحبه و پويايي و زنده بودن.
ـ لزوم استفاده از تصاوير اثرگذار براي جذاب تر كردن و خواندني تر ساختن مصاحبه ها.

بخش خبــر
ـ عدم بهره گيري از تيترهاي جذاب كه خواننده را به خبر جذب كند.
ـ استفاده صرف از سخت نويسي در خبرها به جاي استفاده از نرم نويسي و ارتباط زباني و كلامي همسان تر با مخاطبان.
ـ عدم رعايت اصول علمي خبرنويسي در استفاده از عناصر و ارزش هاي خبري.
ـ عدم بهره گيري از تصاوير مناسب به همراه خبر.

بخش صفحه آرايي
صفحه آرايي به معني راحت خواندن و زيبايي شناسي است. طراحي جلد، داشتن صفحه فهرست و چينش درست و منطقي در يك نشريه داخلي همه و همه بايد به جذابيت بصري نشريه كمك كند. ما بايد روي يك يك صفحات ايست كنيم و جلو برويم. فراموش نكنيم رسانه مكتوب كالاي انديشه است و برخلاف رسانه هاي ديگر كه بيشتر براي پر كردن اوقات فراغت است رسانه اي است كه توليد فكر مي كند. فرانسوي ها درباره صفحه آرايي نشريات مي گويند: ما به گرافيست مواد خام مي دهيم و شيريني تر از او مي گيريم. صفحات نشريات بايد شاداب، اثرگذار و لبريز از خلاقيت باشد. لذا مهمترين عناصر در كار صفحه آرايي، زيبا شناسي و هنر گرافيك (ارتباط بصري) است و صفحه آرا بايد درك خبري از رويدادها داشته باشد (خبر را بفهمد) و هچنين بايد انواع قلم حروف را بشناسد و نوع كاربري آن را بداند.
صفحه آرا بايد با توجه به تعريف هر صفحه با چينش كلي نشريه (صفحه سياسي    ـ    صفحه حوادث    ـ     صفحه ورزشي يا علمي) آشنايي داشته باشد. در هر هفته نامه، مجله و روزنامه به چه ابعاد جنس خبر تعريف مي شود و با توجه به شيوه انتشار، مشي و مميزه هر نشريه، صفحات ديزاين(چينش و آرايش) مي شوند.

بخش عكس
جذابيت بصري رسانه مكتوب به تصوير است. روابط عمومي ها مي دانند كه سازمان، مردم و رسانه زنجيره متصل به هم هستند. حتما بايد سواد بصري و سواد رسانه اي براي اثرگذاري بر مخاطبان را بياموزيم.

بخش كتـاب
مجموعه ارزيابي از كتاب هاي منتشر شده توسط روابط عمومي هاي كشور، نويد بهتر شدن اين حوزه را دارد. كتاب هاي منتشر شده توسط سازمان بهزيستي كشور از نظر محتوا و شناخت حوزه كار با اهميت بهزيستي بسيار عالي بود. انتشارات شركت ملي صنايع مس ايران اين دغدغه را دارد كه اهميت يك سازمان در معرفي درست آن است. در نتيجه مردم بايد بدانند كار يك سازمان چقدر مهم است. كتاب هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي كاملا آگاهي دهنده است و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور كتابي منتشر كرد كه موجب مباهات هر ايراني است.

بخش بروشور و كاتالوگ
بروشورهاي ارسالي امسال به جشنواره بسيار زياد و اميدوار كننده بودند و خوشبختانه از تمامي ايران عزيز در اين جشنواره شركت كرده بودند. روابط عمومي هاي شركت كننده خيلي خوب اين حوزه را مي شناسند و به آن اهميت مي دهند. طراحي ها متفاوت، تصويرها درست و پيام ها، كوتاه و اثرگذار بود. بروشورها و كاتالوگ ها همچنان بايد جايگاه اول ارتباط روابط عمومي با مردم باشد.

بخش پوسـتر
در بررسي آثار ارسالي بطور كلي استان ها عملكرد بهتري داشتند ولي علي رغم توصيه هاي گذشته باز هم شاهد هستيم كه پوستر ها داراي شناسنامه نيستند. همچنين روابط عمومي ها بايد هنر گرافيك و تبليغات را به موازات هم براي طراحي پوستر به كار گيرند و اين را در نظر داشته باشند كه پوستر بايد بتواند پيام را سريع به مخاطب انتقال دهد.

تيـزر و فيـلم
هيچ امري محقق نخواهد شد مگر از طريق پژوهش و تحقيق. جهان امروز، تحت تاثير هنر سينما و رسانه هاي مختلف تبليغاتي است. اگر به شيوه علمي و هنرمندانه فعاليت هاي خود را تبليغ كنيم بدون شك آينده اي موفق پيش رو خواهيم داشت. مي دانيم كه تبليغ امري قديمي است و از گذشته هاي دور جارچيان به تبليغ در كوي و برزن مي پرداختند. رسالت و وظيفه روابط عمومي هاي هر سازمان و نهادي تبليغ به شيوه درست، پسنديده و علمي است.
پس از بازبيني فيلم ها مي توان گفت كه بي توجهي به بيان، زبان، گرامر سينمايي و عناصر بصري در قالب آثار رسيده مشهود است. اما برخي از آثار رسيده از تنوع تصويري و بصري، تدوين و گفتار متن متناسب با تصوير و تصويربرداري درست همراه بوده است. ايجاز و اختصار در اغلب آثار مورد توجه قرار نگرفته است.
پيشنهاد مي شود همكاران روابط عمومي از مشورت صاحب نظران بهره مند شوند و مشاوران هنري و ارتباطات را به خدمت فرا خوانند.

بخش پژوهش
ـ در بخش پژوهش هاي بنيادي آثاري توليد نشده است و روابط عمومي ها به آن توجهي ندارند.
ـ در بخش تحليل محتوا، آثار رسيده با كيفيت انجام نشده است هر چند اصول تحليل محتوا انجام گرفته است اما موضوعات انتخابي از موضوعات كليدي روابط عمومي محسوب نمي شود.
ـ  نظرسنجي هاي دريافتي با توجه به حجم نمونه ها از اعتبار و روايي كافي برخوردار نيست تا بتوان به نتايج آن تكيه و تاكيد كرد.

تبليغ مكتوب
در بررسي آثار واصله در بخش رقابتي تبليغ مكتوب با توجه به ضرورت ارايه سريع پيام، ارتباط بين طرح و پيام ارايه شده كمتر مورد توجه قرار گرفته و بيشتر تبليغات از جذابيت كمتر، خلاقيت و نوآوري محدودتري برخوردار بود و بطوركلي در طرح هاي ارايه شده انسجام وجود نداشت و در بيشتر آثار، محتواي ارايه شده با طرح تناسب كافي نداشته و عمدتا گزارش هاي تبليغي به جاي تبليغ با رعايت ساختار و اصول منطقي آن ارسال شده است.

بخش كارشناس برتر انتشارات
آثار رسيده در اين بخش هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي نسبت به سال گذشته بسيار ضعيف بود. به همين دليل، هيچ كارشناسي موفق به كسب رتبه اول در سطح ملي نشد.از آنجا كه انتخاب و معرفي كارشناسان  برتر از سوي روابط عمومي ها در جشنواره هاي رقابتي، در افزايش بهره وري و ايجاد انگيزه تاثير بسزايي دارد، لذا توصيه مي شود روابط عمومي ها براي حضور كارشناسان در اين بخش برنامه ريزي داشته باشند.

بخش ويژه نامه
روابط عمومي ها در اين بخش حضور خوبي داشتند و كيفيت آثار در اين حوزه قابل تامل است. يكي از مزاياي تهيه و انتشار ويژه نامه ها، مستند سازي فعاليت هاي روابط عمومي هاست.
محتواي اثربخش، صفحه آرايي مناسب، تصوير پردازي و نگارش اصولي و علمي از ويژگي هاي مثبت ويژه نامه هاي اين دوره از جشنواره بشمار مي رود.

بخش ارتباطات الكترونيكي
افزايش ضريب نفوذ اينترنت و توسعه نرم افزارها و اپليكيشن ها در دو سال اخير، انتظارات بيشتري را در اين حوزه نسبت به سال هاي پيش بر انگيخت. بنابراين انتظار مي رفت كه روابط عمومي ها در حوزه ديجيتال و الكترونيك رشد چشمگيري داشته باشند. اما در جشنواره امسال هنوز انتظارات داوران در اين حوزه برآورده نشد. سايت هاي روابط عمومي در حوزه محتواي الكترونيكي هنوز از شيوه هاي سنتي توليد محتوا استفاده مي كنند و در پرداختن به مباحث تخصصي قدرت كافي را براي جلب رضايت مخاطبان ندارند. عرصه شبكه هاي اجتماعي، در بالغ بر 80 درصد روابط عمومي ها ناديده گرفته شده است.
حدود 90 درصد سايت ها در بهينه سازي محتواي خود براي موتورهاي جستجو، بدون توجه به اصول روابط عمومي اينترنتي عمل مي كنند. بنابراين در بسياري از موارد سايت هاي روابط عمومي در موتورهاي جستجو ديده نمي شوند. اين مساله توجه بيشتر به شبكه هاي اجتماعي و سئو پي آر را مي طلبد.
خوشبختانه استفاده از سايت موبايل گسترش يافته و بسياري از روابط عمومي ها كارهاي خوبي در اين زمينه ارائه داده بودند. سيستم ارسال و دريافت پيامك به شدت مورد استقبال روابط عمومي هاست.
در ارزيابي آثار امسال بهره مندي از خبرنامه هاي الكترونيكي، نظرسنجي، خوراك، پادكست، وادكست، نقشه سايت، چند رسانه اي و پيامك مورد توجه قرار گرفت.
در كل مي توان گفت سرعت توسعه روابط عمومي الكترونيك در ايران با سرعت توسعه تكنولوژي برابري نمي كند و همين مساله باعث شده كه ضعف بر حوزه روابط عمومي الكترونيك ايران سايه افكند.