شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هر مديريتي سزاوار همان روابط عمومي است كه دارد
جمعه، 26 اردیبهشت 1393 - 07:53 کد خبر:10625
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روابط عمومي چيست؟ آيا اينه تمام نما است يا وكيل مدافع سازمان است و يا مدعي العموم مردم است، مغز ،چشم ، گوش وزبان سازمان است ، مديريت فرهنگي است يا خدمات فرهنگي ،مشاور است يا تبليغات چي.

 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روابط عمومي چيست؟ آيا اينه تمام نما است يا وكيل مدافع سازمان است و يا مدعي العموم مردم است، مغز ،چشم ، گوش وزبان سازمان است ، مديريت فرهنگي است يا خدمات فرهنگي ،مشاور است يا تبليغات چي.

 

مرحوم دكتر حميد نطقي (پدر روابط عمومي ايران): هر مديريتي سزاوار همان روابط عمومي است كه دارد

عموماً شاهد آن هستيم كه واژه روابط عمومي در نوشتار و گفتار سازمان ها و مطبوعات و مردم به ميان مي آيد بدون اينكه

 

اولاً بدانند كه روابط عمومي چيست؟ آيا علمي است كه مورد بررسي ها و پژوهش هاي علمي قرار  مي گيرد و از علوم ديگر مانند رياضيات ، آمار و..استفاده مي كند، يا هنري است كه از خلاقيت و تكنيك هاي جذاب بهره مي برد و در رديف هنرهاي هفتگانه مانند موسيقي،نمايش ،تجسمي و.. قرار گرفته و هنر هشتم ناميده مي شود، يا فني است كه براي پيشبرد اهداف خود از فنوني چون سخنراني، خطابه، اقناع، ترغيب و..استفاده مي كند.

 

ثانياً چه تعريفي دارد، آيا اينه تمام نما، وكيل مدافع سازمان است، مدعي العموم مردم است، مغز ،چشم ، گوش وزبان سازمان است ، مديريت فرهنگي است يا خدمات فرهنگي ،مشاور است يا  تبليغ چي.
ثالثاً از چه جايگاه و موقعيتي برخورداراست؟ واحد است يا دفتر،اداره است يا معاونت، متن است يا حاشيه، فرصت است يا تهديد، واقعي است يا طفيلي.


همانطوركه ميدانيم روابط عمومي ها در هر سازمان و يا دستگاهي نه تنها هم سطح و هم طراز با بخش هاي ديگر هستند، بلكه بايد از لحاظ موقعيت و چايگاه و عملكرد بر ساير بخشها برتري و اشراف داشته باشند، ولي در حال حاضر چنين نيست و اين موضوع در ساختار همه دستگاه ها به عنوان يك نقص و كاستي محسوب مي شود و اساس اين كاستي به دو عامل برمي گردد.


اول ضعف برداشت و عدم معرفت و خودشناسي مديران و كارشناسان روابط عمومي ،زيرا خودشناسي سودمندترين دانش هاست و اگر يك روابط عمومي تعريف جامع و كامل خود را بداند، جايگاه و مقام خود را بشناسد با مسئوليت و وظايف خود آشنا و در اجراي آن كوشش كند، حقيقتاً به اين كاستي و ضعف گرفتار نخواهد شد.


دوم ضعف برداشت و عدم شناخت و آگاهي مديران ارشد نسبت به روابط عمومي،زيرا وجود يك روابط عمومي علمي و كارآمد در يك دستگاه ضروري است، در اين ميان مدير ارشد سازمان بايد بداند بدون داشتن يك روابط عمومي فعال، قوي و توانمند قادر به انجام قسمت اعظم فعاليت هاي ارتباطي و اطلاع رساني خود نخواهند بود و مرحوم دكتر حميد نطقي پدر روابط عمومي ايران ميگويد: هر مديريتي سزاوار همان روابط عمومي است كه دارد.

 

محمد بصيريان

مدير عامل انجمن روابط عمومي استان كرمان