شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آينده دولت يازدهم ؛ مردم، رسانه‏ ها و روابط ‏عمومي
یکشنبه، 31 فروردین 1393 - 07:24 کد خبر:10108
نقش و اهميت روابط عمومي جزء تفكيك ناپذير دولت خوب است. در عين حال، رابطه ‏اي مبتني بر همزيستي در جايي وجود دارد كه روابط عمومي بتواند به تقاضاهاي متغير درون دولت و جامعه جواب دهد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران(شارا)، چنين به نظر مي رسد دكتر حسن روحاني دوره رياست جمهوري اش را به شيوه ‏اي بسيار مثبت شروع كرده و به افكار عمومي توجه مناسبي نشان مي دهد. رئيس دولت يازدهم از همان آغاز كار و فعاليت خود، علاقه خويش را به جذب قلوب و اذهان مردم از طريق داشتن سعه صدر و شفافيت بيشتر نشان داد. او از مردم خواست كه «با او» كار كنند نه «براي او

او همچنين اطمينان داد كه روابط با ساير ملل و كشورها تقويت مي ‏شود و اين ماموريت را به خوبي در سفر تاريخي خود به نيويورك به منصه ظهور رساند. بنابراين بسيار دلگرم كننده است كه رئيس جمهور منتخب ملت، خود را به ارتقاء سطح روابط بين ‏الملل متعهد كرده است. با اين وصف، متخصصان روابط عمومي مي ‏توانند در اين فرآيند تاثير عظيمي داشته باشند. اين بدان معني است كه متخصصان روابط عمومي بايد بيش از پيش پوياتر، حساس تر و مطلع تر باشند. اين مسئله زماني كه بحران و محاصره اقتصادي رو در روي ايران قرار گرفته، اهميت مضاعف مي‏ يابد.

همچنين سطح و جايگاه روابط عمومي بايد به نحوي ارتقاء يابد كه دولت بتواند افرادي را كه واجد شرايط بهتر و برخوردار از تجربيات بيشتر هستند جهت تصدي مقام مزبور جذب نمايد. اين نه تنها سبب تقويت روحي شاغلان روابط عمومي خواهد شد بلكه سبب افزايش حيثيت و ايجاد انگيزه در آن‏ها براي هر چه بهتر انجام دادن وظايف شان مي‏ شود.

نقش و اهميت روابط عمومي جزء تفكيك ناپذير دولت خوب است. در عين حال، رابطه ‏اي مبتني بر همزيستي در جايي وجود دارد كه روابط عمومي بتواند به تقاضاهاي متغير درون دولت و جامعه جواب دهد.

نياز به شاغلان كاملا تعليم ديده براي اهداف ملي و بخصوص در دفاع موثر و ارتقاء نام كشور در سطح بينالمللي فوق العاده بديهي است. امروزه همه كشورهاي جهان نسبت به تبليغات نامطلوب و حتي در مقابل گزارش ‏هاي منفي يا غيرمنصفانه رسانه ‏ها آسيب پذيرند. ايران نيز مستثني نيست. اين وضعيت بخصوص در اين دوره پرخطر، مصداق دارد.

به همين دليل فعال كردن شوراي اطلاع رساني دولت با رويكرد جديدتر و كلان تر، مي ‏تواند اقدام نويدبخشي باشد. اين شورا با برنامه ريزي مناسب بايد به تشويق مردم بپردازد تا در ابتكارات مختلف روابط عمومي كه توسط دولت براي رسيدن به اهداف وحدت، يكپارچگي و توسعه ملي اجرا مي‏ شود، مشاركت نمايند.

اين شورا بايد در طراحي و اجراي كارزارهاي مختلفي كه اهميت ملي و بين ‏المللي زيادي دارد درگير شود. از جمله كارزارهايي كه شوراي مزبور مي ‏تواند انجام دهد كارزار ملي تشويق و اميد و اعتماد ملي، كارزار ضد تحريم، كارزار حق صلح آميز هسته ‏اي، كارزار صلح جهاني، كارزار ديپلماسي عمومي، كارزار مبارزه با مواد مخدر، كارزار آموزش ايدز، كارزار ضد تورم، كارزار ضد احتكار، كارزار ايمني جاده ‏ها و غيره ميباشد.

فعاليت هاي شوراي اطلاع رساني دولت بايد شامل انواع كارزارهاي اطلاعاتي و تبليغاتي، برنامه ‏هاي ملي، بين‏ المللي و شهروندي باشد و در اين تلاش ‏ها و كارزارها از «روابط‏ عمومي يكپارچه» به طريق مناسب استفاده كند.

اگر شوراي اطلاع ‏رساني دولت در مقام عمل آماده انجام دادن اصلاحات لازم و كارهاي بزرگ در نگرش ‏هاي ريشه دار به تلاش‏ ها و فعاليت‏ هاي ارتباطي نباشد، قطعا نمي ‏تواند از فرصت‏ هايي كه مردم در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ فراهم و عرضه كردند به نفع كشور بهره برداري كنند.

اگرچه رسانه ‏هاي گروهي در تامين و انتشار اطلاعات و نيز آگاهي ‏هاي منتج به تغيير، نقشي حياتي بازي مي‏ كند، اما پذيرش ايده‏ ها و اصلاحات جديد غالبا مستلزم به كار گرفتن رويكرد يكپارچه در ارتباطات است.

قطعا آيندة دولت يازدهم در ميزان روابط مشاركتي بين مردم، رسانه‏ ها، روابط ‏عمومي و مسئولان دولتي قرار دارد. اين هدف با درك مخاطب، برقراري ارتباط صادقانه با رسانه‏ ها، برخورداري از يك روابط‏ عمومي قوي و ايجاد نفوذ مشاركتي در قلوب مردمي است كه قرار است يك دوره جديد از مردمسالاري ديني را تجربه كنند. اين بايد با اِعمال برنامه ريزي تفصيلي براي شناسايي و درك مخاطبان و سپس ايجاد طرح محتوايي كه مبناي درگير كردن و در و راي آن مشاركت منصفانه و بزرگوارانه با مردم را تشكيل ميدهد، شروع شود.

اين امر مستلزم مدل سرويس يكپارچه اي است كه نظارت، برنامه ريزي، مجاري، جامعه، محتوا و سنجش را در بر بگيرد. همچنين مديريتي با تدبير و اميدمحور را مي طلبد كه قادر به گردهم آوردن ساختارهاي سازماني و تيم هاي متبحّري منطبق با كار دشوار هر مأموريت باشد.

از اينرو دولت يازدهم براي ايجاد و تقويت رابطة خود با مردم بايد تعريف جديدي داشته باشد و نظام ارتباطي خود را بر مبناي مشاركت مردم در برنامه ‏ريزي‏ ها و با درك صحيح از اهميت جايگاه و نقش روابط ‏عمومي‏ ها و رسانه‏ ها در معادلات داخلي و بين ‏المللي پي ريزي نمايد.

* عضو هيئت مديره انجمن متخصصان روابط عمومي

 منبع: جوان پرس