دولت، مجلس و انتخابات - شارا - شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران http://www.shara.ir/ fa آموزش عکاسی: عکاسی معماری -44 http://www.shara.ir/view/23506/آموزش-عکاسی:-عکاسی-معماری-44 2016-05-26 04:53:00 مهمترین عامل در عکسبرداری، مسئله نور است. بهترین عکاس ممکن است روزها سوژه مورد نظر را در ساعات متفاوت و شرایط جوی بررسی کند تا در مطلوبترین حالات بتواند تصویر را ثبت کند. 0 65 http://www.shara.ir/media/image/PR/pr-1395/00-%20(2).jpg منشور اخلاقی انجمن روابط عمومی کرواسی http://www.shara.ir/view/18767/منشور-اخلاقی-انجمن-روابط-عمومی-کرواسی 2015-09-23 03:49:00 ارزش های حرفه ای بنیادین انجمن روابط عمومی کرواسی توسط اعضای این انجمن و متخصصان روابط عمومی به عنوان استانداردها و منشور اخلاقی این انجمن و راهبرد عملی روابط عمومی به رسمیت شناخته شده است. این ارزش ها مجموعه ای از کدهای حرفه ای هستند که به عنوان دستورالعمل کار و فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرند. 0 22 http://www.shara.ir/media/image/1392/1391-10.jpg معرفی/ مرکز ارتباطات مردمی بر بستر سامد http://www.shara.ir/view/15340/معرفی-مرکز-ارتباطات-مردمی-بر-بستر-سامد 2015-01-18 03:00:00 مرکز ارتباطات مردمی براساس الزامات قانونی حاکم بر نظام ارتباطات و حکومت در راستای تحقق اصول 90، 162، 173و 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مادة 142 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نظامنامة مدیریت پاسخگویی به شکایات و... به مثابة رسانه‏ای کارآمد دربرقراری ارتباط بین مردم و دولت، نقش محوری و مؤثری ایفا می‌کند. 0 64 http://www.shara.ir/media/image/test/untirty56e65ue6u56767tled.png