دولت، مجلس و انتخابات - شارا - شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران http://www.shara.ir/ fa جملات ماندگاری از دکتر حمید نطقی در مورد روابط عمومی http://www.shara.ir/view/33574/جملات-ماندگاری-از-دکتر-حمید-نطقی-در-مورد-روابط-عمومی 2021-07-14 04:33:00 روابط عمومی در متن است نه در حاشیه، ضرورت است نه در لوکس، در خود مدیریت است نه در بیرون آن، پس حق داریم بگوئیم هر مدیریتی سزاوار روابط عمومی ای است که دارد. 0 29 http://www.shara.ir/media/image/1400/04/23/index.jpg معرفی سالن ها و مراکز مناسب برای برگزاری یک همایش http://www.shara.ir/view/31607/معرفی-سالن-ها-و-مراکز-مناسب-برای-برگزاری-یک-همایش 2017-10-24 10:23:00 بر اساس تجربه مشخص شده است که مدیریت و برنامه ریزی مناسب، حرف اول را در سازماندهی و برگزاری خوب یک کنفرانس دارد، ولی شرایط نامناسب سالن برگزاری را با هیچ نوع مدیریتی نمی توان پوشش داد و حتما باید قبل از برگزاری همایش، از شرایط و امکانات مناسب سالن برگزاری" اطمینان حاصل کرد. 0 29 http://www.shara.ir/media/image/1396/08/02/8992755-images34334.jpg نوشته شده توسط: Ray Hanania پی آر نیوز وایر-PR News Wire http://www.shara.ir/view/21974/پی-آر-نیوز-وایر-PR-News-Wire 2016-03-03 12:56:00 شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- PR News Wire، سرویسی است که توزیع کننده جهانی عمده و پیشرو مطالب و مباحث مطبوعاتی در رسانه های خبری اصلی می باشد. 0 37 http://www.shara.ir/media/image/PR/1394-4/logo-prn.gif معرفی/ مرکز ارتباطات مردمی بر بستر سامد http://www.shara.ir/view/15340/معرفی-مرکز-ارتباطات-مردمی-بر-بستر-سامد 2015-01-18 03:00:00 مرکز ارتباطات مردمی براساس الزامات قانونی حاکم بر نظام ارتباطات و حکومت در راستای تحقق اصول 90، 162، 173و 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مادة 142 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نظامنامة مدیریت پاسخگویی به شکایات و... به مثابة رسانه‏ای کارآمد دربرقراری ارتباط بین مردم و دولت، نقش محوری و مؤثری ایفا می‌کند. 0 64 http://www.shara.ir/media/image/test/untirty56e65ue6u56767tled.png