شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : زنان در شغل روابط عمومي ديده نمي شوند!
جمعه، 19 مهر 1392 - 20:41 کد خبر:5956

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- استاد دانشگاه تهران در نخستين همايش زن و روابط عمومي به نقش پنهان زنان در مشاغل روابط عمومي اشاره كرد.


به گزارش شارا، دكتر اعظم راودراد گفت: زنان تقريبا در تمامي مشاغل حضور  دارند اما در برخي از اين مشاغل ديده مي شوند و در برخي ديگر ديده نمي شوند.
او با اشاره به تفاوت در ماهيت كارهايي كه زنان و مردان انجام مي دهند افزود: همه براي كار مردان اهميت بيشتري قائلند چون معتقدند معاش خانواده بر عهده مردان است. اما زنان در مشاغل كمتر و مراتب شغلي پايين تر قرار دارند.


وي گفت: احتمال اشتغال زنان به كارهاي اداري بيش از مردان است اما تعداد كمتري از آنها به كارهاي تخصصي يا مديريت دست پيدا مي كنند.
اين محقق و استاد دانشگاه در ادامه بياناتش كه نتيجه يك تحقيق مشترك با پريسا سركاراتي بود، به بيان ابعاد تحقيقشان با عنوان «نقش آشكار و پنهان زنان در روابط عمومي» پرداخت.


وي با اشاره به حضور 50 درصدي زنان در روابط عمومي ها نسبت به حضور 13.2 درصدي نسبت زنان به كل شاغلين، مناسبت شغل روابط عمومي را در فرهنگ ايراني تاييد كرد.
همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي داد كه زنان مورد مطالعه در مقايسه با مردان نقش بيشتري در توليد محتوا داشته و كمتر درگير سمت هاي مديريتي هستند.


وي از اين داده ها نتيجه گرفت: زنان به دليل اشتغال به كارهاي ستادي فكري و محتوايي كمتر ديده  مي شوند و مردان به دليل اشتغال در كارهاي اجرايي و شكلي (صف) بيشتر ديده مي شوند.
گفتني است همايش زن و روابط عمومي روز چهار شنبه 17 مهرماه با مديريت موسسه كارگزار روابط عمومي و با حضور كارشناسان و متخصصان زن روابط عمومي در سطح ملي برگزار شد.