شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : طراحي آگهي مطبوعاتي؛ ۸ قانون طلايي
دوشنبه، 29 دی 1399 - 08:07 کد خبر:46094
هنگام طراحي يك آگهي به منظور درج در روزنامه، مجله، و حتي فضاي مجازي بايد از هشت قانون بنيادي به قرار زير پيروي كنيم:شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| هنگام طراحي يك آگهي به منظور درج در روزنامه، مجله، و حتي فضاي مجازي بايد از هشت قانون بنيادي به قرار زير پيروي كنيم:

۱. قانون وحدت


همۀ اجزاي طرح و صفحه آرايي در سايۀ يك وحدت (unity)، بايد يك كل واحد را بيافرينند. اين وحدت مي‌تواند ازجانب يك مرزبندي آزاردهنده، تعداد بيش از حدي از شكل حروف متفاوت و در تضاد با يكديگر، توزيع نامناسب رنگ ها، عناصر نامتناسب، يا صفحه آرايي اجزايي كه موجب سردرگمي مي شوند، محدود شود.
 

۲. قانون تنوع


گرچه وحدت، يك امر مسلم و عنصر اساسي در طراحي است، تغيير و تضاد در شكل و اندازۀ حروف يا استفادۀ سنجيده از فضاهاي خالي نيز نقشي مهم در اثربخشي آگهي دارند. آگهي نبايد يكنواخت و خسته كننده باشد؛ توده هاي بي حال يا سفيد مايل به خاكستري از متن ها و فضاها بايد به كمك تيترهاي فرعي، جان و روح و طراوت بگيرند. استفادۀ درست از عكس‌ها نيز مي‌تواند تنوع (variety) در آگهي را تقويت كند.

۳. قانون تعادل


ايجاد و برقراري تعادل (balance) در آگهي، يك عامل تعيين كننده در افزايش اثربخشي پيام است. عناصر ديداري مي‌توانند تا يك ‌سوم فضا را اشغال كنند، و نه يك دوم آن را. يك عكس يا يك عنوان مي تواند يك سوم فضا، و متن اصلي نيز دوسوم فضا را در اختيار بگيرند؛ به گونه‌اي كه نوعي تعادل و توازن ديداري پديد آيد. تعادل متقارن مي‌تواند در نيمه ها نيز شكل گيرد، به گونه اي كه يك طرح مي تواند به نيمه ها يا چارك هاي مساوي تقسيم شود، اما بايد مراقب باشيم كه آگهي، به گونه‌اي تقسيم به دو نيمه نشود كه همچون دو آگهي جداگانه به نظر آيند.

۴. قانون ضرباهنگ (ريتم)


حتي اگر يك آگهي چاپي، ايستا باشد، هنوز اين امكان وجود دارد كه حسي از حركت را بيافريند، به گونه‌اي كه چشم از بالا به پايين و در سراسر آگهي، حركت و طي مسير كند. يك ابزار ساده براي تحقق اين امر، پاراگراف هايي است كه در نقطۀ آغاز، تورفتگي دارند (همانند متن كتاب ها و گزارش هاي روزنامه اي)؛ به گونه اي كه چشم از يك بند به بند ديگر هدايت مي‌شود. اما جريان كلي طرح بايد به شكلي خرسندكننده، ريتميك و داراي ضرباهنگ (rhythm) جذابي باشد.

۵. قانون هماهنگي


هيچ گونه تضاد تند، آزاردهنده، و پر تكاني نبايد در آگهي وجود داشته باشد، مگر شايد در زماني كه نيت ماهرانه و سنجيده اي در كار باشد، آن گونه كه در برخي آگهي هاي فروشگاهي يا پاسخ مستقيم ديده مي شود، كه از تاكتيك هاي گزافه گويانه يا پر زرق و برق، بهره مي گيرند. در شرايط عادي و متعارف، همۀ عناصر آگهي بايد هماهنگي (harmony) با يكديگر داشته باشند و به ايجاد وحدت، كمك كنند.

۶. قانون تناسب


اين قاعده به طور ويژه در مورد اندازۀ حروف مورد استفاده براي پهناهاي مختلف متن، كاربرد دارد؛ هرچه پهناي ستون بيشتر باشد از اندازۀ بزرگ تر حروف استفاده مي شود و برعكس. يك آگهي باريك، نياز به حروف متن كوچك دارد، اما در يك آگهي پهن بايد از حروف با اندازۀ بزرگ تر استفاده كنيم. تناسب (proportion) نقش جدي در جلب توجه مخاطب دارد.

۷. قانون مقياس


قابليت رؤيت آگهي بستگي به مقياس (scale) يا ميزان رنگمايه ها و رنگ ها دارد، كه برخي پس نشين و برخي ديگر پيش نشين اند. در نقاشي، رنگ هاي پس نشين، به نظرِ بيننده از رنگ‌هاي ديگر دورتر نمايانده مي‌شوند و رو به عمق صحنه، عقب‌ مي نشينند؛ مانند آبي، سبز ملايم و خاكستري (به تعبيري، رنگ هاي سرد). رنگ هاي پيش نشين، به نظر بيننده، از رنگ هاي ديگر، نزديك تر مي نمايند؛ مانند قرمز و سبز تابناك (به تعبيري، رنگ هاي گرم). رنگ هاي خفيف و پريده، پس نشين هستند، در حالي كه رنگ‌هاي تند و اصلي، گرايش به پيش نشيني دارند.


رنگ سياه، نزديك تر به چشم به نظر مي‌آيد تا رنگ خاكستري، و رنگ قرمز، مسلط ترين رنگ به شمار مي‌آيد. رنگ سياه روي رنگ زرد يا نارنجي، خيلي برجسته ديده مي‌شود، در حالي كه سفيد روي زرد، حالتي ضعيف دارد. قانون مقياس يا ميزان مي‌تواند در مورد طراحي حروف در زمان تهيه و تنظيم تيترها و تيترهاي فرعي و ايجاد تضاد در ناحيه هاي خاكستري متن به كار گرفته شود. هنگامي كه رنگ‌ها مدنظر قرار مي‌گيرند، اين اصل مي تواند هنگامي به كار آيد كه از رنگ كامل در آگهي مطبوعاتي، آگهي تلويزيوني، پوسترها، و بسته بندي استفاده مي شود.

۸. قانون تأكيد


اين قاعده مي گويد "تأكيد بر همه چيز يعني تأكيد بر هيچ چيز"، و زماني رخ مي دهد كه تعداد بيش از حدي از حروف، سياه يا برجسته شده اند. با اين حال، برجسته سازي، عاملي اساسي است و پيوند تنگاتنگي با قوانين تنوع و مقياس دارد.
 

 

مرجع: شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)