شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دبيركل هبيتات “HABITAT “مشخص شد
دوشنبه، 10 آذر 1399 - 22:36 کد خبر:45586
دكتر محمد مهدي مظاهري ،دبيركل كميته ملي اسكان بشر ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران “HABITAT “ (هبيتات) شد.شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| دكتر محمد مهدي مظاهري ،دبيركل كميته ملي اسكان بشر ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران “HABITAT “ (هبيتات) شد.

برنامه اسكان بشر ملل متحد “HABITAT “ (هبيتات) براي زندگي شهري بهتر تلاش مي‌كند. رسالت هبيتات “HABITAT “ترويج و ارتقاء توسعۀ اجتماعي و زيست‌محيطي اسكان بشر و دست‌يابي به هدف مسكن درخور براي عموم است. تغييرات آب و هوايي، انرژي، مسكن، توسعه اقتصاد محلي، برنامه ريزي و طراحي فضاهاي عمومي، جوانان وبرنامه ريزي منطقه اي و كلانشهري ازجمله مهمترين موضوعات كاري كميته ملي است.


درحال حاضر وزارت راه و شهرسازي به عنوان مرجع ملي اسكان بشرجمهوري اسلامي ايران مسئوليت كميته ملي اسكان بشر ملل را بر عهده دارد.


اين كميته كه وظيفه اشاعه دستور كار اسكان بشر، تدوين گزارش‌هاي ملي و انجام هماهنگي‌هاي بين‌دستگاهي در بخش دولتي، خصوصي و غيردولتي را بر عهده دارد، متشكل از نمايندگان ارشد وزارتخانه هاي امور خارجه ، كشور ، نيرو، كشاورزي و سازمانهاي برنامه و بودجه ، محيط زيست ، نظام مهندسي كشور ، بنياد مسكن و شهرداري تهران مي باشد.


قابل ذكر است كه مرداد ماه سال جاري با وجود تلاشهاي آمريكا در جهت مانع تراشي براي فعاليت هاي كشورمان در نهادهاي بين‌المللي، جمهوري اسلامي ايران موفق شد جايگاه رياست شوراي اجرايي برنامه اسكان بشر ملل متحد را براي دوره ۲۰۲۱-۲۰۲ بدست آورد.