شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اصول اقناع
چهارشنبه، 7 آبان 1399 - 08:02 کد خبر:45126
دانشمندان علوم اجتماعي با تحقيقات دامنه دار خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه اصول زير به تجربه ثابت شده و در اقناع مردم بسيار موثر مي باشند و كارشناسان روابط‌عمومي كه كارشان شيوه اقناع است بايد با دقت اين اصول را مورد توجه قرار دهند.شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| دانشمندان علوم اجتماعي با تحقيقات دامنه دار خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه اصول زير به تجربه ثابت شده و در اقناع مردم بسيار موثر مي باشند و كارشناسان روابط‌عمومي كه كارشان شيوه اقناع است بايد با دقت اين اصول را مورد توجه قرار دهند.


1 – براي تغيير رويه و عقيده بايد ابتدا پيامي براي تغيير دريافت گردد و مورد قبول واقع شود.


«قبول پيام» يك عامل مهم و اساسي در برقراري ارتباط از طريق اقناع مي باشد.


2 – پيشنهاد و يا پيام در صورتي كه نيازها و سوائق شخصيت را تأمين كند بيشتر احتمال مقبوليت خواهد داشت.


3 – پيام و پيشنهاد در صورتي كه با اصول و وفاداراي هاي گروه هم آهنگ و سازگار باشد بيشتر مورد قبول واقع خواهد شد.


4 – پيشنهاد و پيام در صورتي كه از يك منبع مورد اعتماد مردم سرچشمه مي‌گيرد بيشتر احتمال مقبول افتادن خواهد داشت.


5 – پيام و پيشنهادي كه از طريق وسايل ارتباط جمعي ابلاغ مي گردد بايد با ملاقات شخصي و گفتگوي مستقيم تأييد و تقويت گردد تا مورد قبول واقع گردد والا در صورت تحقق شرايط ديگر ارتباط تنها بوسيله يكي از دو طريق فوق (وسايل ارتباطي و گفتگوي مستقيم و شخصي) مؤثر نخواهد بود.


6 – اگر پيشنهاد و پيام با عوامل ديگري كه با اساس معتقدات رفتار ما سرو كار دارد توام گردد به آساني موجب تغيير عقيده و رويه خواهد شد. بعبارت ديگر تغيير محيط تغيير عقيده را تسهيل مي كند. 


7 – اگر نتايج يك پيشنهاد يا پيام براي مردم روشن شرح داده شود تغيير عقيده و رويه در مردم امكان پذير خواهد بود ولي اگر مردم را به حال خود بگذاريم كه خودشان نتيجه‌‌گيري كنند كار تغيير عقيده در آنها بسيار دشوار خواهد بود.


8 – وقتي رويه يك گروه دوستانه باشد يا وقتي كه تنها يك طرز فكر ارائه گردد و يا وقتي يك تغيير عقيده فوري و موقت مورد نظر است در چنين صورت بهتر است كه تنها يك طرف قضيه نشان داده شود.


9- ولي وقتي كه رويه گروه مورد نظر نامساعد و مخالف باشد و احتمال برود طرف ديگر قضيه را يك منبع ديگر به اطلاع آنها خواهد رسانيد در اين صورت بهتر است كه هر دو طرف قضيه براي آن مردم عرضه گردد.


10 – وقتي نظرات مخالف ولي جالب پشت سر هم ابراز گردد نظري كه در آخر همه ابراز مي گردد محتملا موثر‌تر خواهد بود.


11 – گاهي نوازش احساسات بيش از هر چيزي در تغيير عقيده و رويه مؤثر است. گاهي اوقات واقعيات و حقايق نفوذشان بيش از هر عامل ديگر است تأثير هر يك از اين دو بستگي دارد به نوع پيام و پيشنهاد چگونگي كيفيات روحي مخاطب.


12 – تهديد قوي بطور كلي كم اثرتر از تهديد ضعيف در تغيير عقيده است.


13 – تغيير عقيده و رويه را مدتي پس از اخذ تماس و برقراري ارتباط بهتر مي توان اندازه‌گيري كرد تا اينكه بلافاصله پس از تماس و ملاقات.


14 – كساني را كه شخص علاقه وافر دارد در ميان جمع خود به بيند همان ها اشخاصي هستند كه احتمال حضورشان در آن جمع از همه كمتر است.


15 – اخبار و اطلاعاتي كه از منابع غير معتمد منتشر مي گردد ظاهراً اثري در شنونده ندارد. ولي زمانه آن منابع غير معتمد را از خاطرها مي برد در صورتي كه حرف ها و نظرات آنها در اذهان همان شنونده‌ها باقي مي ماند.

منبع: شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)