شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي شركت پست استان ايلام برتر شد
سه شنبه، 8 مهر 1399 - 12:48 کد خبر:44732
روابط عمومي شركت پست ايلام توانست با كسب امتيازات كامل و ارائه بموقع گزارشات و مستندات ماهيانه در شهريورماه سال جاري رتبه اول را در بين روابط عمومي هاي شركت ملي پست در كشور كسب نمايد.

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| در ارزيابي هاي عملكرد شركت ملي پست ايران روابط‌عمومي پست استان ايلام رتبه برتر را كسب كرد.

روابط عمومي اداره كل پست استان ايلام با كسب امتيازات كامل عملكرد استراتژيك شهريورماه 99 در جايگاه نخست ارزيابي عملكرد روابط عمومي هاي شركت ملي پست و ادارات پست استانهاي كشور قرار گرفت.

روابط عمومي شركت پست ايلام توانست با كسب امتيازات كامل و ارائه بموقع گزارشات و مستندات ماهيانه در شهريورماه سال جاري رتبه اول را در بين روابط عمومي هاي شركت ملي پست در كشور كسب نمايد.

ارزيابي عملكرد شاخص هاي مورد نظر روابط عمومي ادارات پست استانها كه سنجش آن بر مبنباي الگوي BCS بصورت ماهيانه و با هدف ارزيابي هاي مطلوب عملكردي فعاليتهاي حوزه روابط عمومي هاي ادارات كل پست استانهاي سراسر كشور و معرفي ادارات برترتوسط روابط عمومي شركت ملي پست ج.ا.ا ايران صورت مي پذيرد اقدامي مهم در راستاي ارتقاي بيش از پيش دانش علمي مسئولين روابط عمومي، كارشناسان و فعاليت هاي حوزه اطلاع رساني در شركت ملي پست ايران است