شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مديركل امور اقتصادي و دارايي خوزستان: روابط عمومي به معناي اين است كه تمام فعاليت هاي دستگاه احصاء و هدفگذاري شوند
شنبه، 5 مهر 1399 - 11:44 کد خبر:44677
مديركل امور اقتصادي و دارايي خوزستان ضمن تقدير از زحمات و تلاش هاي روابط عمومي هاي دستگاه هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان، در جهت پيشبرد اهداف و برنامه هاي عملياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي عنوان كرد: روابط عمومي به معناي اين است كه تمام فعاليت هاي دستگاه احصاء و هدفگذاري شوند و بر اساس برنامه عملياتي وزارت متبوع پياده شود.


 شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| مديركل امور اقتصادي و دارايي خوزستان در جلسه شوراي هماهنگي روابط‌عموميهاي دستگاه هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خوزستان مورخ چهارشنبه 26 شهريورماه گفت: روابط عمومي زبان گوياي مديريت است.
 
 به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي اداره كل امور اقتصادي و دارايي خوزستان، مديركل امور اقتصادي و دارايي خوزستان ضمن تقدير از زحمات و تلاش هاي روابط عمومي هاي دستگاه هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان، در جهت پيشبرد اهداف و برنامه هاي عملياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي عنوان كرد: روابط عمومي به معناي اين است كه تمام فعاليت هاي دستگاه احصاء و هدفگذاري شوند و بر اساس برنامه عملياتي وزارت متبوع پياده شود.
 
 محسن كاوياني اظهار كرد: روابط عمومي ها بايد بتواند وظايف دستگاه را به درستي مشخص و در هر ماه تمام فعاليت هاي مديران، معاونين و همكاران را به نحو شايسته اي منعكس كنند؛ اگر چنين اتفاقي افتاد زحمات تمام همكاران ديده مي شود.
 
 كاوياني افزود: روابط عمومي هميشه بايد در جايي كه لازم است، حاضر باشد و عملكرد دولت و دستگاه را براي مردم انعكاس دهد.
 
 مديركل امور اقتصادي و دارايي خوزستان عنوان كرد: دنيا، دنياي خبر است و عصر حاضر، عصر انفجار اطلاعات؛ خبري اهميت دارد كه تازه و در لحظه و به روز منتشر شود و براي مخاطبان تأثيرگذار باشد.
 
 مديركل امور اقتصادي و دارايي خوزستان در ادامه نشست با اهداي لوح تقدير از زحمات يك ساله اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي تابعه وزارت در استان خوزستان قدرداني كرد.