شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : "نقش تسهيل گري خبرنگاران در اقدامات كارآفرينانه"
چهارشنبه، 15 مرداد 1399 - 16:54 کد خبر:44055
نوشتن، درست گفتن، ارائه اطلاعات درست و بموقع، مقابله با دروغ، مطالبه عمومي بدون سود شخصي و در يك كلام نگاشتن براي مردم كاري عاشقانه است كه تفسير پررمز و راز آن همين حرفه پرفراز و نشيب خبرنگاري است، اينجانب 17 مرداد ماه روز خبرنگار، يادروز باشكوه تلاشگران عرصه آگاهي،انديشه و قلم را به جامعه رسانه اي و فعالان اين عرصه خطير و مهم بخصوص همكاران خوبم در عرصه خبر صميمانه تبريك عرض مي نمايم و به همين بهانه يادداشتي در تبيين نقش خبرنگاران عزيز در تسهيل گري رفتارهاي كارآفرينانه به شرح زير تقديم حضور مي گردد. شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| خبرنگاران با ثبت رويدادهاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي و همچنين تهيه و تدوين گزارش هاي متقن و مستند، در آگاهي بخشي به جامعه و در جريان قرار دادن آحاد ملت از آخرين رويدادها و وقايع نقش موثري دارند. دغدغه مند بودن و پيگيري رفع انواع معضلات جامعه تنها به عنوان بخشي از تعهد به اجراي مسئوليت اجتماعي، بر اعتبار خبرنگاران در بين مردم مي افزايد و نقش مهم آنها را در حركت به سوي آينده مطلوب دوچندان مي نمايد.


صاحبان انديشه و قلم به عنوان تسهيل گران ايجاد رفتارهاي كارآفرينانه نقش مهمي در مبادلات فرهنگي و اقتصادي بازي مي كنند كه بمنظور تبيين اين موضوع سعي خواهيم كرد به بررسي عوامل مرتبط با اين ذهنيت كارآفرينانه بپردازيم و به اين سئوال پاسخ دهيم كه "چگونه خبرنگاران مي توانند تسهيل گر رفتارهاي كارآفرينانه در جامعه باشند؟"


رفتار كارآفرينانه تركيبي از «رفتار » و «كارآفريني» است. رفتار، پاسخي به محرك ها يا داده هاي مختلف است كه مي تواند آگاهانه يا ناخودآگاه، آشكار يا پنهان و ارادي يا غيرارادي باشد. كارآفريني نيز به فرآيند شناسايي، ارزيابي و بهره برداري از فرصت ها براي ايجاد كسب وكارهاي جديد و مؤسسات كوچك و توسعه سازمان هاي بزرگ از طريق فعاليت هاي بازاريابي و فروش گفته مي شود كه موجب رشد، اشتغال آفريني و خلق ارزش خواهد شد. بنابراين رفتار كارآفرينانه را مي توان پاسخ هاي كارآفرينان در برابر محرك ها/ فرصت هاي محيطي دانست و خبرنگاران به دليل مواجهه بودن با اين محرك ها و فرصت ها مي توانند هم خود كارآفرين باشند و يا با انتقال اين مفاهيم به رشد رفتارهاي كارآفرينانه كمك كنند.


شرايط جامعه به گونه اي است كه لازم است نسل هاي آينده با مفاهيم مهمي از جمله عدم اطمينان، خلاق بودن، منعطف بودن، استفاده از فرصت ها، هوشياري، شكست پذيري، ريسك پذيري و.... آشنا شوند و نقش خبرنگاران از اين منظر برجسته است كه مي توانند نقش مهمي در انتقال مفاهيم و فرهنگ سازي در حوزه كارآفريني ايفا كنند.


همچنين خبرنگاراني موفق هستند كه نقشي دوسوتوان داشته باشند. بدان معنا كه آن ها توانمندي انجام فعاليت‏هاي اكتشاف را در عين بهره‏برداري از كارهاي موجود خود داشته باشند، كه اين موضوع مهم در ادبيات كارآفريني دوسوتواني گفته مي شود. دوسوتوان كردن افراد كه از استراتژي هاي اصلي كارآفريني است بيان مي‏كند كه چگونه تركيب فعاليت‏هاي بهره برداري و اكتشاف در سطح دانش افراد، مي‏تواند به افزايش كارآفريني كمك كند. براي مثال خبرنگاراني كه هم دانش و تجربه رسانه اي داشته باشند و هم در بخش يا حوزه اي كه فعاليت مي كنند داراي تخصص باشند در انتقال مفاهيم از خبرنگاراني كه صرفا دانش رسانه اي دارند موفق تر عمل مي كنند.


البته نقطه تلاقي كارآفريني و مسئوليت اجتماعي، بخشي از ارزش هاي اجتماعي است كه كارآفرينان ايجاد مي كنند و شامل مواردي از قبيل: بهبود كيفيت زندگي انسان، كاهش اثرات نامطلوب بر ذينفعان، ايجاد تعادل بين توليد ثروت مالي، اجتماعي و زيست محيطي و توسعه پايدار جامعه مي باشد، ضمن آنكه كارآفريني و مسئوليت اجتماعي، مفاهيم اخلاقي را نيز در بر مي گيرد. پژوهش هاي متعددي نيز نشان مي‏دهند كه اخلاق به عنوان بخش از جنبه هاي فردي و سازماني مطرح است كه فرد را در برابر جامعه مسئوليت پذير نشان مي دهد و در كارآفريني نقش مهمي دارد از همين روست كه حرفه خبرنگاري علاوه بر انجام مسئوليت هاي فوق مي تواند پيوندگاه محكمي بين توسعه رفتارهاي كارآفرينانه و تبيين ارزش هاي اجتماعي باشد.


در كنار موارد فوق در ادبيات كارآفريني نيز بحث كــارآفريني رســانه اي به عنوان موضوع جديدي مطرح مي باشد و آن را مي ‏تــوان بــه "فعاليت هاي كارآفرينانه اي كه با هدف استخراج فرصت هاي مناسب كسب وكار و سودآوري در صنعت رسانه انجام مي شوند" اطـلاق كـرد.


كارآفرين رسانه اي را به دليل انجام پنج فعاليت مهم عاملِ تغيير در جامعه مي دانند:

پذيرش مأموريت ايجاد و حفظ برخي انواع ارزش هاي هنري، فرهنگي و يا اجتماعي (نه فقط ارزش هاي اقتصادي)؛
درك وتعقيب فرصت هاي جديد براي انجام اين مأموريت؛
درگيرشدن در فرآيند مستمر نوآوري، تطابق و يادگيري؛
ايفاي نقش بـي آنكـه در دسـترس نبـودن منابع باعث ايجاد محدوديت كاري براي او شود؛
نمايش حس شـديد مسـئوليت بـه نتـايج خلـق شده

همچنين كارآفريني بعد از راه اندازي كسب وكار مطرح بوده و يكي از مقولــه هـــاي بســـيار بـــا اهميـــت در بحـــث كـــارآفريني، تشـــخيص فرصـــت و هوشـــياري كارآفرينانـه اسـت كه خبرنگاران به دليل فلسفه كاري خود ارتباط تنگاتنگي با اين مباحث دارند، ضمن آنكه در صــنعت رسـانه نيز زمينــه هاي بِكـر و فراواني بــراي خبرنگاراني علاقه مند به مباحث كارآفريني هستند، وجود دارد.


پس همانگونه كه مشاهده مي شود، وجه مشترك تحقيقـات كـارآفريني و موضوعات رسـانه اي توجـه بـه استفاده از فرصت‏ها، هوشياري، شناخت و تعامل با بازار كـار، بررسي معضلات و نارسايي هاو ... اسـت و دنياي امروز كه پر از رخدادهاي غير منتظره و متفاوت با مخاطبان خاص و آگاه است، نياز به دريافت سريع و صحيح اطلاعات وجود دارد و تنها خبرنگاران هستند كه مي توانند با جسارت و حضور به موقع در جريان هاي روزمره، پاسخ مناسبي براي اذهان جستجوگر فراهم نمايند كه اين موضوع نقطه آغازين در جهت گسترش و تعميق رفتارهاي كارآفرينانه خواهد بود.